Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Miestne cesty ako kategória pozemnej komunikácie

Dátum: Rubrika: Poznatky z praxe

Miestna cesta je jednou zo štyroch kategórií pozemnej komunikácie, ktoré rozlišuje naša legislatíva. Okrem miestnej cesty poznáme aj diaľnice, cesty a účelové cesty. V príspevku sa zameriame na kritériá, ktoré musí miestna cesta spĺňať, usporiadanie siete miestnych ciest, pričom poukážeme aj na nedokonalosť právnej úpravy.
Základným prameňom práva upravujúceho pozemné komunikácie je zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v z. n. p. (ďalej len "cestný zákon").
Pozemná komunikácia
Legálnu definíciu pojmu pozemná komunikácia poskytuje § 1 ods. 3 zákona:
"Pozemnú komunikáciu tvorí cestné teleso a jej súčasti. Cestné teleso je ohraničené vonkajšími hranami priekop, rigolov, násypov a zárezov svahov, zárubných a obkladových múrov, pätou oporných múrov a pri miestnych cestách pol metra za zvýšenými obrubami chodníkov alebo zelených pásov."
V ďalšom odseku máme definované súčasti diaľnic, ciest a miestnych ciest ako
zariadenia, stavby, objekty a diela, ktoré sú potrebné pre úplnosť, na zabezpečenie a ochranu diaľnic, ciest a miestnych ciest a na zaistenie bezpečnej, rýchlej, plynulej a hospodárnej premávky na nich
.
Vykonávací predpis (vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 35/1984 Zb.) následne v ustanovení § 8 demonštratívne definuje súčasti diaľnic, ciest a miestnych ciest, a to pozitívne (napr. mosty, lávky, tunely, verejné parkoviská, priľahlé chodníky atď.), ako aj negatívne (napr. hrádze, zastávky, trolejové vedenia atď.). Uvedené ustanovenie je vykonávacím ustanovením k § 5 cestného zákona, ktorý bol zrušený. Napriek tomu nie je možné ustanovenie § 8 vykonávacieho predpisu považovať za obsolentné, nakoľko znenie § 5 cestného zákona pojednávajúce o súčastiach pozemných komunikácií bolo presunuté do § 1 cestného zákona.
Na základe uvedených ustanovení môžeme definovať, že pozemnú komunikáciu tvorí cestné teleso a jej súčasti, pričom o súčastiach nemožno hovoriť pri účelovej ceste, keďže vykonávací predpis definuje súčasti len pre diaľnicu, cestu a miestnu cestu. Definovanie konkrétnej pozemnej komunikácie býva v praxi často problémom a predmetom sporov.
______________________________
Príkladom k vyhovujúcejšej definícii pozemnej komunikácie môže byť právna úprava v Českej republike, ktorá za pozemnú komunikáciu považuje dopravnú cestu určenú k užívaniu cestnými a inými vozidlami a chodcami vrátane pevných zariadení nutných pre zaistenie tohto užívania a jeho bezpečnosti.
______________________________
Dopravnou cestou rozumieme cestu, ktorá je evidentná v teréne, napr. môže ísť aj o vyjazdené koľaje
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.