Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Konanie o vypovedaní dohody o spolupráci alebo členstva v združení

Dátum: Rubrika: Z právnej praxe

Článok sa zaoberá konaním o vypovedaní dohody o spolupráci alebo členstva v združení ako jedným z konaní vo veciach územnej samosprávy, pričom poukazuje aj na právo obcí spolupracovať na základe zmluvy uzavretej na uskutočnenie konkrétnej úlohy alebo činnosti, na základe zmluvy o zriadení združenia obcí alebo zriadením (založením) právnickej osoby podľa osobitného zákona.

Konanie o vypovedaní dohody o spolupráci alebo členstva v združení patrí medzi konania vo veciach územnej samosprávy, ktorých právna úprava je obsiahnutá v zákone č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok v z. n. p. (ďalej len "Správny súdny poriadok").
Účelom tohto typu verejného súdnictva je ochrana zákonnosti pri uzatváraní dohôd o spolupráci alebo pri členstve jednotiek územnej samosprávy v medzinárodných združeniach, ktoré fungujú na princípe samosprávneho usporiadania (uvedené vyplýva z dôvodovej správy k Správnemu súdnemu poriadku).
Spolupráca obcí je upravená v § 20 až § 21 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len "zákon o obecnom zriadení"), podľa ktorého obce môžu spolupracovať na základe zmluvy uzavretej na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti, na základe zmluvy o zriadení združenia obcí alebo zriadením či založením právnickej osoby podľa osobitného zákona.
Podľa § 20 ods. 2 a 3 zákona o obecnom zriadení:
"Majetok, ktorý obce získajú na základe zmluvy uzavretej na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti, alebo z činnosti právnickej osoby, ktorú založili podľa osobitného zákona, stáva sa spoluvlastníctvom všetkých obcí, ktoré sú účastníkmi zmluvy. Podiel na majetku získanom spoločnou činnosťou zodpovedá sume vložených prostriedkov, ak sa obce nedohodnú inak. Spolupráca obcí sa riadi zásadami zákonnosti, vzájomnej výhodnosti a súladu s potrebami obyvateľov obcí. Obce majú pri vzájomnej spolupráci rovnaké postavenie."
Zmluva uzavretá na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti
sa uzatvára na určitý čas alebo na neurčitý čas. Jej predmetom nemôže byť vznik právnickej osoby. Zákon o obecnom zriadení
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.