Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Konanie o preskúmaní zániku mandátu poslanca obecného zastupiteľstva

Dátum: Rubrika: Správne právo

Článok sa zaoberá konaním o preskúmaní zániku mandátu poslanca obecného zastupiteľstva a jeho priebehom, pričom poukazuje tiež na základnú charakteristiku tohto osobitného konania vo veciach územnej samosprávy a na dôvody zániku mandátu poslanca obecného zastupiteľstva.

Konanie o preskúmaní zániku mandátu poslanca obecného zastupiteľstva patrí medzi konania vo veciach územnej samosprávy, ktorých právna úprava je obsiahnutá v zákone č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok v z. n. p. (ďalej len "Správny súdny poriadok").
V správnom súdnictve ide o atypickú žalobu, čo do petitu i typu konania. Konanie o preskúmaní zániku mandátu poslanca obecného zastupiteľstva normatívne upravené v § 313 až § 324 Správneho súdneho poriadku má totiž určovací petit a povahu "nachádzacieho" konania, v rámci ktorého je správny súd súdom skutkovým.
Tento typ konania predstavuje v rámci správneho súdnictva nóvum, ktoré bolo zavedené
Potrebu tejto právnej úpravy vyvolala nejednotnosť v posudzovaní vecnej kompetencie súdu najmä v tom, či ide o kompetenciu všeobecného súdu v civilnom konaní alebo kompetenciu špeciálne pre správne súdnictvo. Zánik mandátu poslanca bol predtým nekoncepčne riešený buď na základe žalôb dot­knutých poslancov v jednostupňovom konaní o ochrane proti nezákonnému zásahu orgánu verejnej správy, alebo na základe žalôb prokurátorov v konaní o preskúmaní zákonnosti uznesení zastupiteľstiev. Účelom konania je zabezpečiť ochranu pred svojvoľným bránením v uplatňovaní poslaneckého mandátu, ale aj jeho nezákonným výkonom (uvedené vyplýva z dôvodovej správy k Správnemu súdnemu poriadku).
Dôvody zániku mandátu poslanca obecného zastupiteľstva upravuje § 25 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len "zákon o obecnom zriadení"), podľa ktorého
mandát poslanca zaniká:
-
odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,
-
uplynutím funkčného obdobia,
-
vzdaním sa mandátu,
-
právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
-
pozbavením alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony,
-
zmenou trvalého pobytu mimo územia obce; v mestách so samosprávou mestských častí aj v prípade zmeny trvalého pobytu mimo územia mestskej časti, v ktorej vykonáva funkciu,
-
ak sa poslanec počas jedného roka nezúčastní ani raz na zasadnutiach obecného zastupiteľstva,
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.