Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Komu nemôže obec uložiť pokutu za priestupok

Dátum: Rubrika: Naša poradňa

Manželia z našej obce podali na náš obecný úrad žiadosť o dodatočné povolenie stavby „dvojgaráž“, ktorú postavili pri svojom rodinnom dome bez stavebného povolenia. Bol vykonaný štátny stavebný dohľad a následne bolo začaté konanie podľa § 88a stavebného zákona o dodatočnom povolení uvedenej stavby a tiež priestupkové konanie podľa § 105 ods. 3 písm. b) stavebného zákona. Manželov sme predvolali na ústne pojednávanie vo veci priestupku a dostavil sa manžel, ktorý predložil splnomocnenie na zastupovanie svojej manželky a uviedol, že jemu ani jeho manželke nemôžeme pokutu uložiť, lebo on je vojakom z povolania a manželka je sudkyňou na okresnom súde. Prečo im nemôžeme uložiť pokutu a ako máme ďalej postupovať?

V prvom rade treba poukázať na § 105 ods. 8 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v z. n. p. (ďalej len "stavebný zákon"), podľa ktorého:

(8) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o priestupkoch.10)

10) Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Na uvedený prípad sa preto vzťahujú ustanovenia § 10 a § 71 písm. b) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v z. n. p. (ďalej len "zákon o priestupkoch").

(1) Osobitný zákon môže ustanoviť osoby, ktorých konanie, ktoré má znaky priestupku, sa prejedná podľa osobitného zákona.

(2) Konanie osôb podľa odseku 1, ktoré má znaky priestupku, sa prejedná podľa tohto zákona, ak sa na takú osobu osobitný zákon v čase prejednávania priestupku už nevzťahuje.

Podľa § 71 písm. b) zákona o priestupkoch:

Správny orgán postúpi vec orgánu príslušnému podľa osobitného právneho predpisu3) na prejednanie skutku osoby uvedenej v § 10 ods. 1.

3) Zákon č. 76/1959 Zb. o niektorých služobných pomeroch vojakov v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 100/1970 Zb. o služobných pomeroch príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 142/1961 Zb. o kárnej zodpovednosti sudcov z povolania v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 60/1965 Zb. o prokuratúre v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 59/1965 Zb. o výkone trestu odňatia slobody v znení neskorších predpisov.

Rozkaz ministra spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky č. 12/1973, ktorým sa vydáva úplné znenie Poriadku pre výkon trestu odňatia slobody v nápravnovýchovných ústavoch (reg. čiastka 2/1974 Zb.), v znení rozkazov č. 11/1975 a č. 4/1976.


Ustanovenie § 10 zákona o priestupkoch upravuje tzv. 
procesnú exempciu, 
t. j.
nestíhateľnosť osoby 
počas doby, kedy existujú zákonom stanovené okolnosti. Znenie § 10 ods. 1 zákona o priestupkoch pôvodne vynímalo z osobnej pôsobnosti zákona o priestupkoch určité kategórie osôb, a to vojakov ozbrojených síl SR, príslušníkov Policajného zboru, príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže, sudcov, prokurátorov a osoby vo výkone trestu odňatia slobody, pričom príslušné zákony boli uvedené v poznámke pod čiarou k odkazu 3). Tento výpočet však vzhľadom na zmeny v právnych predpisoch nebol úplný, a preto sa novelou - zákonom č. 8/2009 Z.z.o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., odkazom na 
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.