Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Individuálne povinnosti a oprávnenia poslancov obecného zastupiteľstva

Dátum: Rubrika: Z právnej praxe

Mnohí komunálni poslanci nemajú jasno v tom, čo spadá do ich individuálnych práv a povinností pri výkone verejnej funkcie. Neraz tieto práva a povinnosti vôbec nepoznajú, resp. si ich zamieňajú s právami a povinnosťami obecného zastupiteľstva ako kolektívneho orgánu, príp. aj s kompetenciami starostu. Cieľom príspevku je zosumarizovať základné individuálne povinnosti a oprávnenia každého komunálneho poslanca s dôrazom na § 25 zákona o obecnom zriadení a upozorniť na aplikačné problémy v tejto oblasti.
V ostatných komunálnych voľbách v roku 2022 bolo zvolených aj množstvo nových poslancov obecných, miestnych a mestských zastupiteľstiev (ďalej len
"poslanec"
). Hoci od volieb uplynul už viac ako rok, mnohí poslanci stále nerozumejú rozsahu svojich
individuálnych povinností a oprávnení
. Príčin tohto stavu je viacero. Jednou z nich je aj relatívne vágna legislatíva. V nasledujúcom texte preto podrobnejšie predstavujeme túto problematiku s osobitným akcentom na § 25 ods. 1 a ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len
"ZOZ"
).
Územná samospráva v Slovenskej republike sa uskutočňuje cestou dvoch rovnocenných priamo volených orgánov - starostu a obecného zastupiteľstva. Zatiaľ čo starosta je individuálny orgán, zastupiteľstvo je orgánom kolektívnym, t.j. rozhodnutia prijíma hlasovaním v zbore.
______________________________
Od kompetencií zastupiteľstva ako celku, ktoré vymedzuje najmä 11 ZOZ, treba ale dôsledne odlíšiť
šesť demonštratívne (príkladmo) určených individuálnych povinností a šesť individuálnych oprávnení
každého jedného poslanca. Sú upravené v § 25 cit. zákona.
______________________________
Povinnosti poslanca
Zloženie sľubu
Každý poslanec je v prvom rade povinný zložiť poslanecký sľub, a to na prvom rokovaní zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní [§ 25 ods. 1 písm. a) ZOZ]. Z tohto pravidla nie je možná výnimka, t.j. nie je možné sľub odmietnuť, resp. ho zložiť s výhradou, ako napr. že sa poslancovaniu bude venovať len za určitých podmienok, v určitom čase, rozsahu a pod. Takáto skutočnosť by spôsobila
okamžitý zánik mandátu
[§ 25 ods. 2 písm. a) ZOZ]. Rovnako nie je možné delegovať poslancovanie na niekoho iného, a to ani na základe overenej plnej moci: mandát totiž možno vykonávať iba osobne a priamo.
Súčasťou sľubu poslanca je nielen záväzok dodržiavať ústavu a zákony, ale aj "ostatné všeobecne záväzné právne predpisy" (porovnaj § 26 ZOZ), pod ktorými treba rozumieť aj príslušné všeobecne záväzné nariadenia obce (ďalej len "VZN"). V praxi sa však neraz stáva, že poslanci sa v obecných VZN neorientujú. Hoci v danom prípade
stricti iuris
ide o porušenie poslaneckého sľubu, nespôsobuje to zánik mandátu.
Účasť na zasadnutiach
Poslanec je ďalej povinný zúčastňovať sa zasadnutí obecného zastupiteľstva (ďalej aj "OZ") a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený [§ 25 ods. 1 písm. b) ZOZ]. Povinnosťou teda nie je len účasť na rokovaní samotného OZ, ale aj na zasadnutiach komisií OZ, obecnej rady, a v prípade miest aj výborov mestských častí. Poslanec by mal preto dobre zvážiť, členom koľkých orgánov zastupiteľstva (napr. komisií) sa stane. Táto zákonná povinnosť však nezahŕňa povinnosť
aktívneho výkonu
mandátu, ale
de facto
len
formálnej účasti
.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.