Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Financovanie materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obce v kontexte novej povinnosti

Dátum: Rubrika: Hospodárenie

S účinnosťou od 1. septembra 2023 sa zaviedla nová povinnosť prerokovať na úrovni obecného zastupiteľstva neposkytnutie plnej výšky finančných prostriedkov z podielových daní vypočítaných podľa nariadenia vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve pre materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. Táto povinnosť bola zavedená s cieľom stransparentnenia financovania materských škôl z podielových daní a súvisí aj s plánovanou zmenou financovania materských škôl v zmysle nastavených cieľov Plánu obnovy a odolnosti SR. Cieľom tohto článku je predstaviť novú povinnosť a po praktickej stránke uviesť odporúčania a zároveň poukázať na možné pochybenia pri vykazovaní reálnych výdavkov obcí na materské školy v ich zriaďovateľskej pôsobnosti.
Financovanie materských škôl je originálnou školskou kompetenciou, na ktorej plnenie dostáva obec finančné prostriedky v rámci podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb
1)
(ďalej len "podielové dane"). Podľa § 5 ods. 1 písm. f) a ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. sú podielové dane vlastným príjmom rozpočtu obce, pričom zároveň platí, že o použití vlastných príjmov rozpočtu obce rozhoduje obec samostatne.
Právnu polemiku o rozsahu autonómie obce pri rozhodovaní o použití podielových daní určených na originálne školské kompetencie opätovne rozvírila novela zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve") zákonom č. 507/2021 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.
______________________________
Uvedenou novelou sa zvýšil príspevok na financovanie cirkevných a súkromných základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení z 88% sumy určenej na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce na 100% finančných prostriedkov, ktoré obec dostane z podielových daní, vzhľadom na daný počet detí a žiakov súkromnej alebo cirkevnej školy, alebo školského zariadenia.
______________________________
V tejto veci podal generálny prokurátor návrh na začatie konania o súlade uvedenej právnej úpravy s ústavou. Ústavný súd nadviazal na svoje predchádzajúce rozhodnutie
2)
a v uznesení PL. ÚS 8/2023-47 skonštatoval, že zasahovanie štátu do nakladania s finančnými prostriedkami, ktoré sú obciam a vyšším územným celkom prerozdeľované z podielových daní, je ústavne konformné a ide o realizáciu čl. 65 ods. 1 ústavy v spojení s čl. 67 ods. 2 ústavy. Ústavný súd však v danej veci rozhodol procesným spôsobom, a teda po odstránení vyčítanej argumentačnej nedostatočnosti je možné podať opätovné podanie, nakoľko rozhodnutie nevytvára prekážku rozhodnutej veci res iudicata.
______________________________
Na rozdiel od financovania cirkevných a súkromných materských škôl, ktorým musí obec od 1. januára 2022 poskytovať plnú výšku finančných prostriedkov určených podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve (ďalej len "nariadenie vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve"), pri materskej škole vo vlastnej zriaďovateľskej pôsobnosti takáto povinnosť nie je. Obec má teda naďalej plnú autonómiu pri rozhodovaní o financovaní vlastných materských škôl.
______________________________
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.