Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Vzory

Smernica o verejnom obstarávaní

Kategória: Smernice Autor/i: PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Smernica o verejnom obstarávaní

Článok 1
Účel a záväznosť smernice

 1. Účelom tejto smernice je zabezpečenie procesov verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Smernica definuje základné pojmy pri procesoch verejného obstarávania a upravuje postup pri procesoch verejného obstarávania v obci/škole/organizácii ........ (vhodné doplniť).
 2. Táto smernica je záväzná pre všetkých zamestnancov subjektu územnej samosprávy .............. (ďalej len „zamestnanci“).

Článok 2

Vymedzenie základných pojmov

 1. Verejné obstarávanie – pravidlá a postupy podľa zákona o verejnom obstarávaní, ktorými sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, na poskytnutie služby, na uskutočnenie stavebných prác, koncesie a súťaže návrhov.
 2. Zákazka – odplatná zmluva uzavretá medzi verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom, ktorej predmetom je dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo uskutočnenie stavebných prác.
 3. Záujemca – hospodársky subjekt, ktorý má záujem o účasť vo verejnom obstarávaní.
 4. Uchádzač – hospodársky subjekt, ktorý predložil ponuku.
 5. Subdodávateľ – hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel s úspešným uchádzačom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky alebo koncesie.
 6. Bežná dostupnosť na trhu – bežne dostupnými tovarmi, stavebnými prácami alebo službami na trhu sa rozumejú tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré: 

  a) sú ponúkané v podobe, v ktorej sú bez väčších úprav ich vlastností alebo prvkov aj dodané, uskutočnené alebo poskytnuté a zároveň

  b) sú spravidla v podobe, v akej sú dodávané, uskutočňované alebo poskytované pre verejného obstarávateľa, dodávané, uskutočňované alebo poskytované aj pre spotrebiteľov a iné osoby na trhu.

 7. Bežne dostupnými tovarmi, stavebnými prácami alebo službami sú najmä tovary, stavebné práce alebo služby určené na uspokojenie bežných prevádzkových potrieb verejného obstarávateľa. Bežne dostupnými tovarmi alebo službami sú najmä tovary a služby spotrebného charakteru.
 8. Zmluva – zmluva, resp. objednávka; koncesná zmluva alebo rámcová dohoda.
 9. Profil – systém umožňujúci zverejňovanie informácií a dokumentov elektronickou formou na elektronickom úložisku, ktoré tvorí osobitnú časť vestníka verejného obstarávania – dostupné na stránke www.uvo.gov.sk alebo https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov.
 10. Elektronická platforma – je informačný systém verejnej správy, ktorý slúži na zabezpečenie zadávania zákazky na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služby, na evidenciu týchto zákaziek, ako aj na zabezpečenie s tým súvisiacich činností. Správcom elektronickej platformy je Úrad vlády Slovenskej republiky.
 11. Evidencia referencií – je informačný systém verejnej správy, ktorého správcom je Úrad pre verejné obstarávanie a v ktorom sa vedú referencie od verejných obstarávateľov.
 12. Úsek verejného obstarávania – organizačným poriadkom určená organizačná jednotka, a to v našej organizácii/obci ........ (doplní sa interne).
 13. Organizačný útvar – vecne príslušný organizačný útvar ........ (doplní sa interne).

Článok 3
Rozdelenie zákaziek podľa finančných limitov, interné pravidlá zákaziek s nízkou hodnotou

 1. Zákon o verejnom obstarávaní sa nevzťahuje na zákazku, ktorej predpokladaná hodnota zákazky (v smernici aj ako „PHZ“) je nižšia ako 10 000 eur v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok.
 2. Zákazka je nadlimitná, podlimitná alebo s nízkou hodnotou v závislosti od jej predpokladanej hodnoty.
 3. Zákazka s nízkou hodnotou je:

  a) zákazka na dodanie tovaru okrem potravín, zákazka na poskytnutie služby alebo zákazka na uskutočnenie stavebných prác, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit uvedený v odseku 4 a súčasne rovnaká alebo vyššia ako 10 000 eur v priebehu  kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok,

  b) zákazka na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny a ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit podľa odseku 3 a zároveň rovnaká alebo vyššia ako 10 000 eur v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok, a teda:

ZÁKAZKA S NÍZKOU HODNOTOU (CIVILNÁ)

 

PHZ

Postup

Tovar (okrem potravín)
Služba

 

 

Služba uvedená v prílohe č. 1 zákona

 

Stavebné práce

≥ 10 000 eur < 100 000 eur
[limit pre verejného obstarávateľa § 7 ods.1 písm.a)]

 

≥ 10 000 eur < 180 000 eur
[limit pre verejného obstarávateľa § 7 ods. 1 písm. b) – e)]

 

≥ 10 000 eur < 400 000 eur

≥ 10 000 eur < 300 000 eur

§ 117 zákona alebo
§ 109 až § 111, ak ide
o bežne dostupné
tovary alebo služby

 

 

PHZ

Potraviny

≥ 10 000 eur < 140 000 eur
[limit pre verejného obstarávateľa § 7 ods. 1 písm. a)]

≥ 10 000 eur < 215 000 eur
[limit pre verejného obstarávateľa § 7 ods. 1 písm. b) – e)]

 

 

 

PHZ

Postup

Tovar
Služba

 

 

Služba uvedená
prílohe č. 1 zákona

≥ 140 000 eur
≥ 215 000 eur

(limit sa určí, podľa
druhu verejného
obstarávateľa)

≥ 750 000 eur

Druhá časť 
(prvá a druhá hlava) 

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.