Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Vzory

Smernica pre tvorbu a vydávanie vnútorných predpisov samosprávnej jednotky

Kategória: Smernice Autor/i: PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Smernica pre tvorbu a vydávanie vnútorných predpisov samosprávnej jednotky ..........

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Účel smernice

Smernica pre tvorbu a vydávanie vnútorných predpisov (ďalej v texte interného aktu riadenia len „smernica“) v našom subjekte verejnej správy ........ (pozn. autora: upraví sa interne v organizácii územnej samosprávy) stanovuje jednotné pravidlá pre tvorbu a vydávanie vnútorných predpisov, právomoci a zodpovednosť jednotlivých zamestnancov/organizačných útvarov v procese tvorby vnútorných predpisov.

Článok 2

Predmet úpravy

Tvorba a vydávanie vnútorných predpisov zahŕňa ich prípravu a spracovanie, pripomienkovanie návrhov, schvaľovanie, podpisovanie, evidovanie, zverejňovanie, aktualizáciu, opravu a archiváciu vnútorných predpisov.

Článok 3

Rozdelenie a obsah vnútorných predpisov v našej organizácii

1. Vnútorné predpisy v našej organizácii charakterizujeme (pozn.: upraví sa interne):

a) podľa ich obsahu:

  • organizačné
  • riadiace
  • informačné

b) podľa ich formy:

  • poriadky
  • smernice
  • rozhodnutia
  • metodické pokyny
  • opatrenia
  • príkazy štatutára (pozn. autora: starostu, riaditeľa, primátora)

2. Poriadky sú vnútorné predpisy organizačného a riadiaceho charakteru, ktoré určujú štruktúru organizácie a definujú základné pravidlá riadenia organizácie v zmysle Organizačného poriadku č. .... zo dňa .......,  resp. Organizačnej štruktúry č. ...... zo dňa ....... .

3. Smernice sú vnútorné predpisy organizačného, riadiaceho a metodického charakteru, ktoré ustanovujú metódy, spôsoby, prostriedky, formy a postupy vykonávania dôležitých a rozhodujúcich činností alebo agend v organizácii. Určujú práva a povinnosti zamestnancov a vnútorných organizačných útvarov v procese realizácie týchto činností.

4. Metodické pokyny sú vykonávacie vnútorné predpisy metodického charakteru, ktoré podrobne určujú postup a obsahové zameranie konkrétnych činností alebo agend v organizácii. Usmerňujú a zjednocujú výkon jednotlivých činností a postupov zamestnancov a vnútorných organizačných útvarov pri výkone týchto činností alebo agend v našej organizácii .... (pozn.: upraví sa interne).

5. Opatrenia sú vnútorné predpisy riadiaceho a informatívneho charakteru, ktoré oboznamujú príslušných zamestnancov a príslušné vnútorné organizačné útvary s výstupmi riadiaceho a kontrolného procesu.

6. Príkazy sú vnútorné predpisy riadiaceho charakteru, ktoré adresne a termínovo zaväzujú zamestnancov a vnútorné organizačné útvary k splneniu určitých zásadných opatrení. Upravujú najmä povinnosti zamestnancov a vnútorných organizačných útvarov pri realizácii konkrétnych, časovo ohraničených úloh. Majú jednorazový charakter s obmedzeným okruhom pôsobnosti a s obmedzenou platnosťou. Musia byť vždy v súlade s príslušnými vnútornými predpismi.

7. Rozhodnutia sú vnútorné predpisy riadiaceho a informatívneho charakteru, ktoré oboznamujú príslušné osoby a vnútorné organizačné útvary s rozhodnutiami štatutárneho orgánu. Majú zväčša jednorazový charakter s obmedzeným okruhom pôsobnosti a s obmedzenou platnosťou. Musia byť vždy v súlade s príslušnými vnútornými predpismi.

8. Oznámenia sú vnútorné predpisy informatívneho charakteru, ktoré oboznamujú príslušné osoby a vnútorné organizačné útvary s určitými skutočnosťami a záležitosťami organizácie. Majú jednorazový charakter s obmedzeným okruhom pôsobnosti a s obmedzenou platnosťou.

Článok 4

Štruktúra vnútorných predpisov

1. Vnútorný predpis sa člení do článkov, ktoré sú označené arabskými číslicami a názvom. Články sú v závislosti od obsahu členené do jednotlivých odsekov označovaných arabskými číslicami. Odseky môžu byť členené do jednotlivých bodov, ktoré sú označované malými písmenami abecedy.

Vnútorný predpis obsahuje najmä:

a)    titulnú stranu – obsahuje názov organizácie (školy, školského zariadenia), ktorá vnútorný predpis vydáva, druh a číslo interného predpisu, názov interného predpisu, meno, funkciu a podpis spracovateľa, dátum vypracovania, meno, funkciu a podpis schvaľovateľa, dátum schválenia, dátum vydania, dátum účinnosti, číslo výtlačku;

b)   úvodné ustanovenia, v ktorých sa uvedie dôvod a účel vydania predpisu, oblasť pôsobnosti; môžu sa v nich definovať, ak je to potrebné, používané pojmy a skratky, aktívne derogáci

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.