Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Vzory

Smernica pre tvorbu a použitie sociálneho fondu

Kategória: Vzory Autor/i: PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Smernica/Zásady poskytovania príspevku zo sociálneho fondu

Úvodné ustanovenia

 1. Tieto pravidlá pre tvorbu a použitia sociálneho fondu (ďalej len „smernica“) upravujú tvorbu a následné použitie sociálneho fondu (ďalej len „fond“) pre zamestnancov zamestnávateľa, ktorým je ................. (ďalej v texte ako subjekt územnej samosprávy „obec/škola“) v súlade so zákonom č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na 202x pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní zamestnancov postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
 2. Zásady sú neoddeliteľnou súčasťou kolektívnej zmluvy uzavretej medzi ... (názov zamestnávateľa) a odborovou organizáciou .... (názov odborovej organizácie) pôsobiacou pri obci/meste alebo v škole[1]).

Pozn. autora: Kolektívna zmluva vyššieho stupňa vo verejnej správe je do konca augusta 2024 nasledovná v plnom znení:https://www.kozsr.sk/wp-content/uploads/2022/07/KZVS-2023-2024-verejna-sluzba.pdf. Smernica je spracovaná ako vzor s ohľadom na frekventované zamestnanecké pôžitky. Smernica môže byť súčasťou internej kolektívnej zmluvy alebo jej prílohovej časti – Zásad čerpania sociálneho fondu. Súčasťou kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa sú aj tzv. sociálne benefity, a to:

 1. Skrátenie pracovného času pre verejných zamestnancov oproti Zákonníku práce v rozsahu 2,5 hodiny týždenne, t. j. pracovný čas zamestnanca je 37,5 hodiny týždenne; pracovný čas zamestnanca, ktorý má pracovný čas rozvrhnutý tak, že pravidelne vykonáva prácu striedavo v oboch zmenách v dvojzmennej prevádzke, je 36 a 1/4 hodiny týždenne a pracovný čas zamestnanca, ktorý má pracovný čas rozvrhnutý tak, že pravidelne vykonáva prácu striedavo vo všetkých zmenách v trojzmennej prevádzke alebo v nepretržitej prevádzke, je 35 hodín týždenne.
 2. Výmera dovolenky o týždeň viac oproti zákonu pri verejných zamestnancoch, t. j. základná výmera 5 týždňov, dovolenka 6 týždňov zamestnancovi a vedúcemu zamestnancovi, ktorý do konca kalendárneho roka dovŕši najmenej 33 rokov veku, a zamestnancovi/vedúcemu zamestnancovi, ktorý sa trvale stará o dieťa, a dovolenka 9 týždňov pre verejných zamestnancov uvedených v ustanovení § 103 ods. 3 Zákonníka práce.
 3. Odstupné zvýšené o jeden funkčný plat nad rozsah zákona pre verejných zamestnancov. Odchodné zvýšené o jeden funkčný plat nad rozsah zákona pre verejných zamestnancov.
 4. Výška príspevku zamestnávateľa/služobného úradu na doplnkové dôchodkové sporenie je najmenej 2% z objemu zúčtovaných platov zamestnancov/vedúcich zamestnancov zúčastnených na doplnkovom dôchodkovom sporení.

Článok 1

Účel tvorby a použitia sociálneho fondu

 1. Zásady upravujú výšku tvorby fondu, spôsob a zdroje jeho tvorby v súlade so zákonom za obec/školu, ako aj oblasti poskytovania príspevkov z fondu, výšku príspevkov a podmienky pre poskytnutie príspevku oprávnenej osobe.
 2. Fond je určený na zabezpečovanie sociálnych potrieb zamestnancov subjektu ........ a na podporu kultúrnej a rekreačnej činnosti a na regeneráciu pracovnej sily zamestnancov.

Článok 2

Oprávnené osoby

 1. Oprávnenými osobami, ktorým pri splnení podmienok uvedených v týchto zásadách vznikne nárok na poskytnutie príspevku z fondu, sú zamestnanci obce/školy vykonávajúci prácu v pracovnom pomere.
 2. Príspevok z fondu je možné výnimočne poskytnúť aj rodinným príslušníkom zamestnanca a bývalým zamestnancom obce/školy na účely uvedené v týchto zásadách pre príslušnú skupinu osôb.
 3. Rodinným príslušníkom na účely tejto smernice sa rozumie manžel zamestnankyne alebo manželka zamestnanca, ako aj nezaopatrené dieťa zamestnanca.
 4. Bývalým zamestnancom na účely tejto smernice sa rozumie poberateľ starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku, ktorého obec/škola zamestnávala v pracovnom pomere ku dňu odchodu do dôchodku.
 5. Príspevok nie je možné poskytnúť osobám, ktoré nevykonávajú alebo nevykonávali pre obec/mesto alebo školu práce v pracovnom pomere, a to ani osobám pracujúcim na základe niektorej z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Článok 3

Tvorba fondu

 1. Fond sa tvorí v súlade s ustanovením § 3 zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov, kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa na rok 202x (platné pre zamestnancov, ktorí sú odmeňovaní podľa zákona č. 553/2003 Z. z.) a na príslušný kalendárny rok formou:

a)     povinného prídelu do fondu vo výške ..... %  základu a tiež

b)     ďalšieho prídelu vo výške .... (najmenej 0,xxx %) základu.

Pozn. autora: Prídel do sociálneho fondu (v zmysle spomínanej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa) je stanovený do augusta 2024 vo výške 1,05% zo súhrnu hrubých platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za kalendárny rok (1% povinný prídel a 0,05 % ďalší prídel).

 1. Ďalšími zdrojmi fondu môžu byť v zmysle § 4 ods. 2 zákona iné zdroje podľa tohto zákona alebo podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov, dary, dotácie a príspevky poskytnuté obci/škole do fondu inými fyzickými alebo právnickými osobami.
 2. Výška tvorby a použiteľný úhrn sociálneho fondu za príslušný rok sa zvyšuje o úhrn nevyčerpaných zostatkov z minulých rokov.

Článok 4

Základ tvorby fondu

 1. Základom pre tvorbu fondu je súhrn hrubých miezd alebo platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za kalendárny rok.
 2. Do základu nie je možné zahrňovať plnenia, ktoré nie sú mzdou alebo platom za vykonanú prácu, najmä vy
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.