Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Vzory

Smernica o kontrole požitia alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok na pracovisku

Kategória: Vzory Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.

Pracovnoprávny vzťah je zmluvným vzťahom medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Povinnosti zamestnanca, ktoré má počas trvania pracovnoprávneho vzťahu plniť, sú vymedzené najmä v zákone č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, ale môžu byť vyjadrené aj v iných predpisoch, napr. v zákone č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o BOZP“).

Úpravu povinností zamestnanca možno nájsť aj v interných predpisoch zamestnávateľa. Medzi tieto interné predpisy patria aj predpisy zamestnávateľa v oblasti BOZP.

V súlade s § 12 ods. 2 písm. k) zákona o BOZP je zamestnanec povinný „nepožívať alkoholické nápoje, omamné látky a psychotropné látky na pracoviskách a v priestoroch zamestnávateľa a v pracovnom čase aj mimo týchto pracovísk a priestorov, nenastupovať pod ich vplyvom do práce.

Zamestnanec je povinný podrobiť sa vyšetreniu, ktoré vykonáva zamestnávateľ, aby zistil, či zamestnanec nie je pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok.

Okruh zamestnancov zamestnávateľa a iných osôb, ktoré sú oprávnené dať zamestnancovi pokyn, aby sa podrobil vyšetreniu, uvádza zamestnávateľ v pracovnom poriadku alebo vo vnútornom predpise (napr. smernici). Povinnosť upraviť podrobnosti o vyšetrení zamestnanca na požitie alkoholu, omamných alebo psychotropných látok vo vnútornom predpise alebo v pracovnom poriadku vyplýva z  § 12 ods. 2 písm. l) zákona o BOZP.

V danom vnútornom predpise (smernici), prípadne v pracovnom poriadku sa odporúča upraviť:

 • povinnosti zamestnancov – napr. nenastupovať do práce pod vplyvom alkoholu, omamných a psychotropných látok, alebo zákaz požívať alkohol a tieto látky na pracovisku, povinnosť podrobiť sa vyšetrenie, ktoré vykonáva zamestnávateľ alebo orgán štátnej správy, aby zistili či zamestnanci nie sú pod vplyvom alkoholu, omamných a psychotropných látok,
 • vymedzenie okruhu zamestnancov oprávnených dať príkaz zamestnancovi, aby sa podrobil kontrole, či nie je pod vplyvom alkoholických nápojov alebo iných omamných prostriedkov a vymedzenie okruhu zamestnancov povinných podrobiť sa kontrole,
 • vymedzenie okruhu zamestnancov oprávnených vykonať dychovú skúšku prístrojom – alkoholtesterom, ktorý určí objemové percento /promile/ alkoholu v krvi,
 • periodicitu vykonávania kontrol,
 • popis postupu vykonania kontroly,
 • možné postihy pre zamestnancov zamestnávateľa za porušenie povinností tohto vnútorného predpisu.

Smernica o kontrole požitia alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok na pracovisku  v zmysle § 12 ods. 2 písm. l) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Článok 1

Predmet úpravy

 1. Predmetom tejto smernice sú:

a)           základné pokyny a požiadavky pre vykonávane kontrol požitia alkoholických nápojov a iných omamných prostriedkov na pracovisku zamestnávateľa vrátane určenia okruhu zamestnancov, ktorí sú oprávnení a povinní realizovať kontrolu v súlade s citovanými ustanoveniami.

 1. Táto smernica vychádza zo všeobecne záväzných predpisov, konkrétne:

a)           zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,

b)           zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov.

c)            zákona č .219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov.

Článok 2

Pojmy

 1. Zamestnávateľ – ................................................................. (obchodné meno/názov, sídlo, IČO).
 2. Zákon – zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 3. Zamestnanec – osoba, v pracovnom pomere alebo v pracovnoprávnom vzťahu (na základe niektorej z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) k zamestnávateľovi.

Článok 3

Povinnosti zamestnancov

 1. Zamestnanci zamestnávateľa sú v záujme bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci povinní:

a)           Nepožívať alkoholické nápoje a nezneužívať iné omamné prostriedky na pracoviskách a v pracovnom čase aj mimo týchto pracovísk nenastupovať pod ich vplyvom do práce.

b)           Podrobiť sa vyšetreniu, ktoré vykonáva zamestnávateľ alebo príslušný orgán štátnej správy, aby zistili, či zamestnanci nie sú pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných prostriedkov.

 1. Povinnosti uvedené v ods. 1 tohto článku smernice sa primerane vzťahujú aj na osoby zdržujúce sa s vedomím zamestnávateľa na jeho pracovisku a v jeho priestoroch.

Článok 4

Práva a povinnosti zamestnávateľa

 1. Zamestnávateľ je povinný sústavne kontrolovať a vyžadovať dodržiavanie právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečnej práce, ochrany zdravia pri práci a bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov, najmä kontrolovať, či zamestnanec nie je v pracovnom čase pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok.
 2. Zamestnávateľ je povinný vykonať dezinfekciu náustku alkoholtestera alebo n
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.