Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Vzory

Opatrenie k rozpočtovému procesu

Kategória: Smernice Autor/i: PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Opatrenie k rozpočtovému procesu v obci/meste/mestskej časti …. 

Článok 1

Úvodné ustanovenia a pravidlá rozpočtového procesu 

 1. Všeobecne: Opatrenie je spracované na podmienky subjektu územnej samosprávy ......... (upraví sa interne) a upravuje podrobnejšie rozpočtový proces, pravidlá rozpočtového hospodárenia, zostavovanie, členenie rozpočtu, zmeny rozpočtu a tiež jeho zostavovanie a schvaľovanie s ohľadom na rozpočtové pravidlá podľa osobitného predpisu, a to zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a tiež zákon            č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vnútornej smernice ...... (upraví sa interne, odporúčame uviesť smernicu o finančnej kontrole, respektíve smernicu o kompetenciách alebo dispozičný, prípadne podpisový poriadok subjektu územnej samosprávy).
 1. Pravidlá rozpočtového procesu aplikujú základné pojmy rozpočtovej klasifikácie ustanovenej opatrením Ministerstva financií č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov  a vyhláškou Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK COFOG) v platnom znení.

Pozn.: Programové rozpočtovanie je systém založený na plánovaní úloh a aktivít subjektov samosprávy v nadväznosti na ich priority a alokovanie disponibilných rozpočtových zdrojov do programov, s dôrazom na výsledky a efektívnosť vynakladania rozpočtových prostriedkov. Je to systém plánovania, rozpočtovania a hodnotenia, ktorý kladie dôraz na vzťah medzi verejnými rozpočtovými zdrojmi a očakávanými (plánovanými) výstupmi a výsledkami realizovaných činností, ktoré sú financované z rozpočtu subjektu.

Článok 2

Rozpočet subjektu územnej samosprávy 

 1. Štatutárny orgán (pozn.: v samospráve orgány obce) je pri zostavovaní rozpočtu povinný prednostne zabezpečiť krytie všetkých záväzkov, ktoré mu vyplývajú z plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi. Rozpočet sa zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový.
 1. Rozpočet nášho subjektu je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií v príslušnom rozpočtovom roku a je súčasťou rozpočtu verejnej správy.  Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym rokom. Viacročný rozpočet je strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky, v ktorom sú v rámci ich pôsobnosti vyjadrené zámery a potreby vrátane programového rozpočtu výdavkov (ak je to relevantné) na tri rozpočtové roky. Tvorí sa zásadne v celých sumách (odporúčané) a v mene Euro, symbol meny: EUR/ (pozn.: vhodné určiť si interne a jednotne v celom návrhu rozpočtu).
 1. Rozpočet vyjadruje samostatnosť hospodárenia  a obsahuje vždy príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k právnickým osobám, obchodným partnerom, štátnemu rozpočtu a štátnym fondom, či dotácie z prostredia verejnej správy alebo mimo sektora verejnej správy (pozn.: odporúčam doplniť v samospráve aj napojenosť rozpočtu vo vzťahu k fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacim na území obce alebo mesta, ako aj k obyvateľom žijúcim na tomto území), vyplývajúce zo zákonov, všeobecne záväzných predpisov a všeobecne záväzných nariadení, respektíve finančné vzťahy k rozpočtom iných vyšších územných celkov, ako aj finančné vzťahy k rozpočtom iných združených obcí alebo miest.
 1. Súčasťou rozpočtu sú rozpočty príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií a príspevky príspevkovým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti, a to menovite: ................... (upraví sa interne),  ako aj finančné vzťahy k právnickým osobám, ktorých je zakladateľom ............... (upraví sa interne, ak je to relevantné).
 1. Rozpočet sa vnútorne člení na bežné príjmy a bežné výdavky (bežný rozpočet), kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (kapitálový rozpočet) a finančné operácie (vždy ako príjmové a tiež výdavkové finančné operácie – najmä splátky istín úverov).
 1. Rozpočet sa navonok člení podľa programovej štruktúry na programy, podprogramy, prvky a/alebo projekty. Vecné vymedzenie bežných, kapitálových príjmov, bežných a kapitálových výdavkov a ich jednotné triedenie obsahuje rozpočtová klasifikácia.

Pozn.: Programová štruktúra má byť logická, hierarchicky usporiadaná konštrukcia, ktorá je účelne vytváraná vo vzťahu k zámerom a cieľom subjektu samosprávy. Programovú štruktúru vo všeobecnosti tvoria programy, podprogramy a prvky (následne i projekty)

Článok 3

Práce a postupy pri rozpočtovaní, zmeny a úpravy rozpočtu

 1.  Všetky práce a postupy v rámci rozpočtového procesu realizuje .......... (napríklad finančný úsek alebo referát, či ekonomický odbor a podobne). Všetky požiadavky na zapracovanie do rozpočtu pri jeho tvorbe a úpravách predkladajú subjekty rozpočtového procesu spôsobom ......... (napríklad na štandardizovanom rozpočtovom formulári, ktorý odporúčame uviesť v prílohovej časti opatrenia, uvádzame orientačné vzory).
 1.  Harmonogram prác a postupov pri tvorbe rozpočtu je realizovaný spôsobom ........... (vzor je orientačne uvedený v prílohovej časti opatrenia pod č. ....) a uvádza zodpovednosť organizačnej zložky/úseku subjektu územnej samosprávy a termín (orientačný či presný).
 1.  Rozpočet nášho subjektu ........... na príslušný rozpočtový rok schvaľuje ............... .              Po jeho schválení zodpovedný úsek ............ (upraví sa interne) vykoná rozpis rozpočtu na rozpočtové a príspevkové organizácie vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Rozpis rozpočtu podpisuje ........... . Pri rozpisovaní rozpočtu sa dbá na internú smernicu/akt ...........  (ak je to relevantné, inak sa vypustí táto časť).
 2. Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória sa zúčtujú s rozpočtom po  jeho schválení v termíne …… (odporúča sa určiť interne počet pracovných dní alebo sa uvedie termín „bezodkladne“ alebo „ihned“).
 1. Zodpovedný zamestnanec ........, respektíve úsek/referát/oddelenie ............. sleduje v priebehu rozpočtového roka vývoj hospodárenia podľa rozpočtu a v prípade potreby vykonáva z
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.