Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Vzory

Kompetenčný poriadok subjektu verejnej správy/územnej samosprávy

Kategória: Vzory Autor/i: PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Príkaz štatutára č. ..../Smernica č. .....

Kompetenčný poriadok subjektu .....

(vzor pre štatutárny orgán územnej samosprávy, resp. zriadenú organizáciu)

Kompetenčný poriadok subjektu verejnej správy/územnej samosprávy určuje kompetencie štatutára (riaditeľa, primátora, starostu a pod.), vedúcich a ostatných zamestnancov, ktoré im vyplývajú zo základných právnych predpisov a organizačného poriadku a jeho štruktúrya tiež smernice pre výkon finančnej kontroly v podmienkach subjektu verejnej správy s ohľadom na smernicu o vedení účtovníctva/o obehu účtovných dokladov určí si subjekt verejnej správy samostatne a interne podľa potreby).

Tento Kompetenčný poriadok predstavuje interný akt riadenia subjektu verejnej správy ....... (určí sa interne).

Čl. 1

Úvodné ustanovenia, zastupovanie štatutára

 1. Kompetenčný poriadok upravuje rozsah schvaľovacích a podpisových oprávnení, ustanovuje základné zásady pri vypracovávaní písomností, pri ich schvaľovaní a podpisovaní.
 2. Štatutára, resp. povereného zamestnanca .......... počas jeho neprítomnosti zastupuje ...... .
 3. Vedúceho organizačnej zložky (vedúceho zamestnanca školskej jedálne/školského klubu detí, vedúceho organizačného oddelenia a podobne) ...... zastupuje ...... na základe písomného poverenia.
 4. Prednostu obecného/mestského úradu zastupuje zástupca prednostu ...... alebo vedúci zamestnanec, a to ....... (určí sa interne).
 5. Ostatní zamestnanci sú v mene subjektu verejnej správy oprávnení robiť len také právne úkony, ktoré sú nevyhnutné na splnenie uložených pracovných úloh a v rozsahu svojej kompetencie určenej organizačným poriadkom č. ..... zo dňa ..... a pracovným poriadkom....................... č. .... zo dňa ........ a opisom pracovných činností zamestnancov podľa platnej pracovnej zmluvy.

Čl. 2

Finančné limity právomoci podpisovania

 1. Zmluvu, dohody a dodatky k nim uzatvára za subjekt verejnej správy ...... zásadne štatutár, a to ....... a v jeho neprítomnosti poverený zástupca štatutára, a to ........ .
 2. Finančné limity charakterizujú celkové finančné plnenia za celé obdobie účinnosti právneho úkonu, pričom nadväzujú na oblasť smernice o finančnej kontrole č. .... zo dňa ......
 3. Štatutár subjektu územnej samosprávy ....... deleguje podpisovanie právnych úkonov nasledovne:

Právny úkon v samospráve

Podpisové oprávnenie

Finančný limit s DPH v eur (uvedené ako vzor nižšie)

Zastupuje zamestnanec

Prevádzkové  a hospodárske zmluvy, rámcové zmluvy

xxx

všetky

 

Personálne (zmluvy, dohody a dodatky), návrhy na priznanie odmien, dohody mimo pracovného pomeru, zámery prijatia do pracovného pomeru

xxx

všetky

 

Zmluvy o dielo, autorské zmluvy

xxx

všetky

 

Výzvy a rozhodnutia voči externých osobám

xxx

nad x eur

 

Rozhodnutia interné – organizačné zmeny

xxx

všetky

 

Objednávky

xxx

do x eur

 

Prevádzkové zmluvy, poistné zmluvy, externe zabezpečované služby formou zmluvného zabezpečenia

xxx

všetky

 

 1. V prípade finančných operácií sú limity právomocí podpisovania nasledovné:

Por. č.

Finančná operácia

Podpisové oprávnenie – podľa vecnej príslušnosti

Finančný limit s DPH

Zastupuje

1.

Žiadanky, vyúčtovania preddavkov

xxx

do x eur

 

2.

Platobné poukazy – bez fakturácií

xxx

do x eur

 

3.

Likvidačné listy – k došlým faktúram

xxx

do x eur

 

4.

Odberateľské faktúry, vnútroorganizačné faktúry

xxx

do x eur

 

5.

Príjemky/výdajky

xxx

všetky

 

6.

Objednávky

xxx

do x eur

 

7.

Finančné operácie v zmysle predošlých bodov 1 až 6

xxx

nad x eur

 

Čl. 3

Spoločné a záverečné ustanovenia

 1. Zmluvy, dohody a rozhodnutia zaväzujúce subjekt územnej samoprávy ..... a jednotlivé organizačné zložky (podľa organizačného poriadku, resp. organizačnej štruktúry ....) subjektu územnej samosprávy, menovite ...... voči tretím osobám, ktoré nie sú uvedené v jednotlivých bodoch Čl. 2 tohto poriadku podpisuje ...... resp. zástupca ...... alebo ....... (určí sa interne).
 2. Všetky zmluvy, dohody alebo iné písomnosti, ktoré voči tretím osobám podpisuje štatutár alebo zástupca ......, musí parafovať zodpovedný zamestnanec, ktorý agendu administratívne spracúva a zodpovedá tak za vecnú a odbornú správnosť zmluvy, dohody alebo písomnosti, pokiaľ tak nie je urobené podľa vnútorných postupov vyplývajúcich zo smernice o  finančnej kontrole č. ...... zo dňa ..... prostredníctvom krycieho listu/kontrolného listu/pečiatky a podobne (určí sa inte
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.