Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Vzory

Smernica o používaní bezpečnostného kamerového systému

Kategória: Smernice Autor/i: PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Smernica č. ..... /202x o používaní bezpečnostného kamerového systému 

Článok 1

Úvodné ustanovenia

 1. Táto smernica upravuje činnosť zamestnancov obce/mesta ........ (ďalej len „zamestnanci“), ktorí v rámci výkonu svojich pracovných povinností spracúvajú osobné údaje prostredníctvom kamier, obrazových zobrazovacích a záznamových zariadení alebo pri plnení pracovných povinností sú im osobné údaje sprístupňované, alebo sú im určené povinnosti na základe tejto smernice. Táto smernica nadväzuje na našu  smernicu č. .... zo dňa ...... o ochrane osobných údajov (určí sa interne).
 2. Táto smernica upravuje pravidlá a podmienky používania bezpečnostného kamerového systému (ďalej  len „kamerový systém“) v priestoroch obecného/mestského úradu ....... (určí sa interne), vymedzuje základné pojmy súvisiace s používaním kamerového systému, vymedzuje účel a bezpečnostné pravidlá použitia kamerového systému.

Článok 2

Základné pojmy

 1. Blokovanie osobných údajov je dočasné alebo trvalé pozastavenie spracúvania osobných údajov, počas ktorého možno vykonávať len tie operácie s osobnými údajmi, ktoré sú nevyhnutné na splnenie povinnosti – ochrana osobných údajov.
 2. Dotknutá osoba je každá fyzická osoba a zamestnanec/dohodár, ktorej sa osobné údaje týkajú a spracúvajú.
 3. Informačný systém je akýkoľvek usporiadaný súbor osobných údajov, ktoré sú prístupné podľa určených kritérií, bez ohľadu na to, či ide o systém centralizovaný, decentralizovaný alebo distribuovaný na funkčnom alebo geografickom základe.
 4. Kamerový systém je zariadenie, ktoré vyhotovuje a zaznamenáva obrazový záznam získaný prostredníctvom kamier. Tieto kamery sú v počte ........ (určí sa interne) a riadne označené ......... (symbol môže byť priložený v prílohovej časti tejto smernice).
 5. Likvidácia osobných údajov je zrušenie osobných údajov rozložením, vymazaním alebo fyzickým zničením hmotných nosičov tak, aby sa z nich osobné údaje nedali reprodukovať. Pre účel kamerového systému je to predovšetkým automatické a manuálne odstraňovanie digitalizovaných dát, kamerových záznamov ukladaných kamerovým systémom na záznamovom médiu.
 6. Nariadenie je nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) pod názvom GDPR – General Data Protection Regulation v platnom znení v roku 2023.
 7. Oprávnená osoba je každá fyzická osoba, ktorá prichádza do styku s osobnými údajmi v rámci svojho pracovnoprávneho vzťahu/mimo pracovného pomeru (dohodári), na základe poverenia, zvolenia alebo vymenovania, alebo v rámci výkonu verejnej funkcie v samospráve a ktorá  spracúva osobné údaje v rozsahu a spôsobom určeným v poučení oprávnenej osoby o právach, povinnostiach a o zodpovednosti za ich porušenie (ďalej len „poučenie“) v zmysle Prílohy č. ..... k tejto smernici (určí sa interne). Oprávnená osoba zodpovedá za spracúvanie a náležitú ochranu osobných údajov v rozsahu svojej pracovnej činnosti.
 8. Osobné údaje sú údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu. Pre účel kamerového systému je osobným údajom videozáznam fyzickej osoby, dopravného prostriedku, hnuteľného a nehnuteľného majetku, ktorý sa nachádza v monitorovanom priestore, záznam ktorého je možné využívať ako všeobecne použiteľný identifikátor dotknutej osoby. Osobný údaj je vyhotovený bez súhlasu dotknutej osoby.
 9. Poskytovanie osobných údajov je odovzdávanie údajov tretej strane, ktorá ich ďalej spracúva.
 10. Prevádzkovateľ je obec/mesto .......... (ďalej len „prevádzkovateľ“) v rozsahu ..... .
 11. Priestor prístupný verejnosti je priestor, do ktorého možno voľne vstupovať a v ktorom sa možno voľne zdržiavať bez časového obmedzenia alebo vo vymedzenom čase, pričom iné obmedzenia, ak existujú a sú osobou splnené, nemajú vplyv na vstup a voľný pohyb osoby v tomto priestore, alebo je to priestor, ktorý tak označuje osobitný zákon.
 12. Spracúvanie osobných údajov je spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi, alebo súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, triedenie, uch
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.