Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Vzory

Smernica č. ..../202x o vybavovaní petícií v obci/meste/škole/organizácii

Kategória: Smernice Autor/i: PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Smernica č. ..../202x o vybavovaní petícií v obci/meste/škole/organizácii

-----------------------------------------------------------

Podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov (pozn. autora: posledná novela zákona č. 122/2023 Z. z. je účinná od 1. mája 2023 a upravuje výlučne nový inštitút, a to Európsku iniciatívu občanov, respektíve pokuty na úseku podpory európskej iniciatívy občanov, pričom uvedená oblasť nemusí byť spracovaná v smernici podrobne) je spracovaná táto smernica – vnútorný predpis pre potreby a procesný postup vybavenia petícií, ktoré smerujú subjektu územnej samosprávy ......... Táto smernica nadväzuje na organizačný poriadok č. ..... a štruktúru ......... subjektu územnej správy ......  (určí sa interne).

Pozn. autora pre samosprávu: Smernica môže byť aj ako spoločná smernica pre obec a preddavkové organizácie (bez právnej subjektivity), vtedy odporúčam zavedenie účinnosti a schválenie smernice uznesením obecného/mestského zastupiteľstva.

Čl. I

Predmet úpravy vnútorného predpisu

Tento vnútorný predpis upravuje postup pri podávaní, vybavovaní a kontrole vybavovania petícií fyzických osôb/petičného výboru/podávateľov petície doručených orgánu verejnej správy v subjekte ........ a v organizačných zložkách ......... (ďalej v texte vzorovej smernice ako subjekt alebo orgán verejnej správy).

Čl. II

Vymedzenie niektorých pojmov

 1. Na účely tejto smernice v našich podmienkach subjektu ....... (určí sa interne):

a)     vybavovanie petícií je prijímanie, evidencia, prešetrovanie, vybavenie petícií, ako aj  odpovedanie a informovanie podávateľa petície, respektíve petičný výbor (zástupcu),

b)     vybavením petície sa rozumie tiež vrátenie, odloženie, oznámenie výsledku prešetrenia alebo oznámenie výsledku prekontrolovania správnosti vybavenia predchádzajúcej petície.

 1. Pri vybavovaní a prešetrovaní petícii sa primerane postupuje podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov (pozn. autora: v zmysle poslednej novely, zverejnenej a účinnej pod č. 6/2019 Z. z.) a vlastnej smernice č. .... o sťažnostiach .... .

Čl. III

Petícia, petičné právo a postup v našom subjekte

 1. Petícia je výzva, pod ktorú sa podpisujú občania, a tým sa v konkrétnej veci obracajú na orgány verejnej moci (územnej samosprávy)  s návrhmi, žiadosťami, výzvami, prípadne sťažnosťami či protestom.
 2. Petíciou sa nesmie zasahovať do nezávislosti súdu pri jeho rozhodovaní a nesmie sa ňou vyzývať k porušovaniu ústavy a zákonov, a právne záväzných aktov Európskej únie, popieraniu alebo obmedzovaniu osobných, politických alebo iných práv. Petíciou sa tiež nesmie vyzývať k roznecovaniu nenávisti a neznášanlivosti z týchto dôvodov alebo k násiliu a hrubej neslušnosti.

Pozn. autora k tejto časti smernice: Okrem využitia petícií v situáciách všeobecne stanovených vyššie,  v niektorých prípadoch s využitím petičného práva výslovne počítajú. V obci je petícia nevyhnutná na vyhlásenie miestneho referenda, na hlasovanie o odvolaní starostu a na voľbu nezávislých kandidátov do samospráv miest a obcí. Orgán verejnej správy ju totiž môže vybaviť aj negatívne a organizátori petície nemajú právo namietať jej vybavenie. Z toho dôvodu pri riešení problému, ako je napr. porušovanie životného prostredia, musí dotknutá skupina osôb využiť okrem petície aj práva účastníka konania v povoľovacom procese, podávať opravné prostriedky v bežiacich konaniach, podávať podnety na preskúmanie priestupku či podnet na začatie trestného konania.

 1. Petíciu môžu zostaviť, obstarať pod ňu podpisy a doručiť orgánu verejnej správy osoby akejkoľvek štátnej príslušnosti (občania SR, ako aj cudzinci) a v zásade akéhokoľvek veku, teda aj mladí, ktorí nedovŕšili osemnásť rokov (maloleté osoby). Aby však petíciu mohli zostaviť aj maloleté osoby, musí ísť o takú petíciu, ktorá je svojou povahou primeraná rozumovej a vôľovej vyspelosti zodpovedajúcej ich veku.
 2. Maloleté osoby nemôžu organizovať petície týkajúce sa napr. volebných vecí, pretože aktívne volebné právo je viazané na vek osemnásť rokov (pozn.: napr. petície za vznik politickej strany, za umožnenie účasti politickej strany vo voľbách do NR SR a petície na voľbu nezávislých kandidátov do samospráv miest a obcí).
 3. Minimálna veková hranica je stanovená aj pre zhromažďovanie podpisov na mieste prístupnom verejnosti (napríklad v parku, na námestí alebo pred školou). Zhromažďovať podpisy na mieste prístupnom verejnosti môže iba osoba, ktorá dovŕšila vek šestnásť rokov. Osoba mladšia ako šestnásť rokov môže teda podpisy zhromažďovať iba napr. v sídle občianskeho združenia alebo v byte.
 4. Na zorganizovanie petície si môžu, ale nemusia osoby podávajúce petíciu vytvoriť petičný výbor. Petičný výbor nie je právnickou osobou, a preto na jeho vytvorenie nie je potrebné žiadne povolenie alebo registrácia. Aj členovia petičného výboru sú povinní určiť osobu, ktorá dovŕšila vek osemnásť rokov, na ich zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy.
 5. Okrem jednotlivcov môžu petíciu zorganizovať aj právnické osoby, ako sú občianske združenia. V týchto prípadoch sa ako subjekt, ktorý petíciu zostavil a podáva, označí združenie, prípadne iná právnická osoba.

Pozn. autora: Petície možno podať aj v elektronickej podobe, čo predstavuje efektívny spôsob zvyšovania miery občianskej aj politickej participácie, spôsobom koherentným s celkovou elektronizáciou verejnej správy, ktorý zabezpečuje primerané uistenie o dôveryhodnosti predkladanej petície, ako aj autenticitu poskytovaných údajov.

Čl. IV

Centrálna evidencia petícií subjektu verejnej správy .....

 1. V podmienkach subjektu je centrálna evidencia vedená povereným zamestnancom – gestorom, ktorý za svoju činnosť zodpovedá ......... . Gestor je zamestnanec, ktorý je poverený výkonom tejto funkcie v zmysle tejto smernice a náplne práce zamestnanca.
 2. Každé podanie, ktoré bolo posúdené ako petícia, bude vybavovaná ako petícia.
 3. Zároveň musí byť bezodkladne postúpená na zaevidovanie do centrálnej evidencie petícií (pozn.: vzor tejto evidencie petícií je uvedený v prílohovej časti) spôsobom vedenia .......... v priečinku/evidencii v zošite/časti ...... určí sa interne).
 4. Za vedenie evidencie petícií zodpovedá úsek ................ alebo zamestnanec (funkcia) ...... .

Čl. V

Vybavenie petície

 1. Osobám podporujúcim petíciu sa musí umožniť, aby sa s obsahom petície riadne oboznámili pred jej podpísaním. Každá petícia musí byť označená slovom „petícia“.
 2. Na každom podpisovom hárku musí byť uvedené najmä (doplní sa podľa právneho stavu v čase spracovania smernice):

a)     označenie „petícia“,

b)     označenie predmetu verejného alebo iného spoločného záujmu, ktorý sa v petícii rieši,

c)     meno, priezvisko, úplná ad

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.