Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Vzory

Pravidlá/Zásady kontrolnej činnosti

Kategória: Vzory Autor/i: PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Zásady/Pravidlá kontrolnejčinnosti

v podmienkach samosprávy obce/mesta ……….

Obecné/mestské zastupiteľstvo obce/mesta............... (upraví sa interne) v súlade s ustanovením § 18e zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a dodatkov schvaľuje na zabezpečenie kontrolnej činnosti v podmienkach samosprávy obce/mesta ....... (upraví sa interne) tieto pravidlá/zásady kontrolnej činnosti v nadväznosti na novelizované ustanovenia § 20 až § 27 zákona č. 357/2015 Z. z. o  finančnej kontrole a  audite a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Čl. 1

Základné ustanovenia

  1. Pravidlá kontrolnej činnosti v podmienkach samosprávy obce/mesta .......  (ďalej len „pravidlá“) upravujú základné zásady, ciele a spôsob kontroly vykonávanej podľa pravidiel ustanovených v  ustanoveniach § 20 až § 27 zákona č. 357/2015 Z. z. o  finančnej kontrole a  audite a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a  kontrolu dodržiavania zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s verejnými prostriedkami v podmienkach samosprávy podmienkach samosprávy obce/mesta ....... (upraví sa interne).
  2. Tieto pravidlá kontrolnej činnosti sa nevzťahujú na vykonávanie základnej finančnej kontroly, administratívnej finančnej kontroly a  finančnej kontroly na mieste v zmysle § 7 až § 9 zákona č. 357/2015 Z. z. o  finančnej kontrole a  audite a o  zmene  a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Čl. 2

Obsah a zameranie kontrolnej činnosti

  1. Kontrolnou činnosťou sa rozumie súhrn činností, ktorými sa v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákonom   č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov overuje dodržiavanie:

a)     všeobecne záväzných právnych predpisov,

b)     hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti pri nakladaní s verejnými financiami,

c)     dostupnosti, správnosti a  úplnosti informácií o vykonávaných finančných operáciách a  iných povinností zo strany obce/mesta (napríklad zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, novelizovaný  zákon    č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov),

d)     splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku a kontrolu riadenia rizík v samospráve.

  1. Kontrolou vykonávanou hlavným kontrolórom sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom    a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi (ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti v znení neskorších predpisov, zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

Čl. 3

Oprávnená osoba vykonávajúca kontrolu

Oprávnenou osobou sa rozumie ............... (hlavný/mestský kontrolór a prípadne poverení zamestnanci z útvaru kontrolóra), ako aj poverené prizvané osoby pre výkon kontroly, ktoré postupujú pri vykonávaní kontroly podľa ustanovení týchto pravidiel podľa Čl. 5 a nasl.

Čl. 4

    Povinná osoba

  1. Povinnou osobou sa v podmienkach samosprávy obce/mesta .......   rozumie najmä orgán verejnej správy (obecný úrad, rozpočtové a príspevkové organizácie, právnické osoby s majetkovou účasťou obce/mesta), právnické osoby a fyzické osoby, ktorým boli z rozpočtu obce/mesta poskytnuté účelové dotácie, návratné, či nenávratné finančné prostriedky v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami (podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov) alebo iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom samosprávy alebo ktorým bol majetok samosprávy ....... prenechaný na užívanie.
  2. Kontrola sa v zmysle polročného plánu kontrolnej činnosti, resp. požiadania starostom k výkonu kontroly (ak vec neznesie odklad) a podľa  poverenia  pre útvar hlavného kontrolóra (pozn.: ak je
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.