Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zákon o štátnej podpore nájomného bývania (2. časť)

Dátum: Rubrika: Z legislatívy Zo seriálu: Zákon o štátnej podpore nájomného bývania

Príspevok sa v druhej časti zaoberá najmä kompetenciami a fungovaním zriadenej Agentúry štátom podporovaného nájomného bývania a právnymi vzťahmi súvisiacimi s nájmom bytu v rámci štátom podporovaného nájomného bývania. Nový zákon č. 222/2022 Z. z. o štátnej podpore nájomného bývania a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o štátnej podpore nájomného bývania“) nadobudol účinnosť dňa 1. júla 2022 (niektoré články nadobúdajú účinnosť 1. januára 2023).

Agentúra štátom podporovaného nájomného bývania
Právna úprava obsiahnutá v § 3 zákona o štátnej podpore nájomného bývania upravuje úlohy a postavenie Agentúry štátom podporovaného nájomného bývania (ďalej len "Agentúra").
Vznik a zánik Agentúry
Vzniku Agentúry predchádza jej založenie ako právnickej osoby, ktoré zabezpečí Úrad vlády SR a Ministerstvo financií SR. Jej založenie a vznik zverejní Úrad vlády SR na svojom webovom sídle. Zákonom ustanovený termín na založenie Agentúry je najneskôr do 31. decembra 2022. Najneskôr do jedného roku od svojho vzniku je Agentúra povinná zriadiť svoje webové sídlo, na ktorom bude zverejňovať a tiež archivovať všetky návrhy, rozhodnutia a iné opatrenia, ktoré prijme v rámci výkonu činnosti podľa zákona o štátnej podpore nájomného bývania.
Agentúra musí mať formu záujmového združenia právnických osôb, pričom jej členmi sú zakladatelia a investiční partneri. Na založenie Agentúry sa vyžaduje písomná zakladateľská zmluva uzavretá zakladateľmi. Súčasťou zmluvy musia byť priložené stanovy Agentúry a určenie osôb oprávnených konať v mene Agentúry, ktoré schvália zakladatelia. Jedine zakladatelia Agentúry sú výlučne oprávnení hlasovať v orgánoch Agentúry vrátane zastupovania v jej štatutárnom orgáne. Nadobudnutie účinnosti zakladateľskej zmluvy Agentúry, jej stanov a ich zmien je viazané na súhlas vlády SR (ďalej len "vláda"); bez súhlasu vlády tieto dokumenty nebudú účinné.
Agentúra nadobudne právnu spôsobilosť až zápisom do registra združení vedeného na príslušnom okresnom úrade v sídle kraja. K návrhu na zápis Agentúry do registra sa priloží jej zakladateľská zmluva spolu so stanovami. Agentúra vstupuje do záväzkových vzťahov v rámci vytvárania podmienok pre rozvoj štátom podporovaného nájomného bývania. Zákon ustanovuje, že člen Agentúry nezodpovedá za záväzky Agentúry svojím majetkom. Keďže na Agentúru sa primerane vzťahujú ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v z. n. p. (ďalej len "Občiansky zákonník") týkajúce sa záujmových združení právnických osôb, z § 20i ods. 1 Občianskeho zákonníka vyplýva, že Agentúra je právnickou osobou, ktorá za nesplnenie svojich povinností zodpovedá svojím majetkom.
Zrušenie Agentúry podlieha predchádzajúcemu súhlasu vlády. Dňom zrušenia Agentúry plní jej úlohy Úrad vlády SR a zároveň dňom jej zrušenia s likvidáciou prechádza majetok Agentúry do vlastníctva štátu, v mene ktorého koná Úrad vlády SR. Na Úrad vlády dňom zrušenia Agentúry prechádzajú aj všetky práva a povinnosti, ako aj pohľadávky a záväzky Agentúry. Čo sa týka zániku Agentúry, platí tu primerane § 20j Občianskeho zákonníka. V prípade, že imanie Agentúry neprechádza na jej právneho nástupcu, pred jej samotným zánikom sa vyžaduje jej likvidácia. K zániku Agentúry dôjde okamihom jej výmazu z registrácie.
Kompetencie a fungovanie Agentúry
Medzi úlohy a kompetencie Agentúry podľa § 3 ods. 1 zákona o štátnej podpore nájomného bývania patrí najmä:
-
utváranie podmienok a nástrojov pre rozvoj štátom podporovaného nájomného bývania,
-
vypracovávanie a predkladanie návrhov kritérií výberu investičných partnerov vláde,
-
hodnotenie splnenia kritérií na nadobudnutie postavenia investičných partnerov,
-
predkladanie návrhov na výber investičných partnerov vláde,
-
posudzovanie a predkladanie návrhov na uzatvorenie, zmenu a ukončenie investičných zmlúv Agentúrou vláde,
-
uzatváranie, zmena a ukončovanie investičných zmlúv s predchádzajúcim súhlasom vlády,
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.