Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zákon o štátnej podpore nájomného bývania (1. časť)

Dátum: Rubrika: Z legislatívy Zo seriálu: Zákon o štátnej podpore nájomného bývania

Dňa 1. júla 2022 nadobudol účinnosť zákon č. 222/2022 Z. z. o štátnej podpore nájomného bývania a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o štátnej podpore nájomného bývania“). Príspevok sa zaoberá najdôležitejšími zmenami, ktoré uvedený zákon prináša.

Cieľom nového zákona o štátnej podpore nájomného bývania je riešiť aktuálny problém v oblasti bývania na Slovensku tým, že má vytvoriť prostredie, ktoré by umožnilo výstavbu štátom podporovaného nájomného bývania s regulovanou výškou nájomného a zárukou dlhodobého bývania. Vytvorením podmienok pre výstavbu nájomného bývania sa má riešiť dostupnosť bývania pre široké skupiny obyvateľstva, keďže hlavným problémom v tejto oblasti v posledných rokoch je jeho fyzická a cenová nedostupnosť.
Okrem samotného textu zákona zákon o štátnej podpore nájomného bývania obsahuje aj novely pridružených a súvisiacich zákonov. Novelizácia už účinných právnych predpisov, ktoré sa priamo či nepriamo dotýkajú problematiky bývania, má rovnako za cieľ podporiť zlepšenie prostredia na výstavbu nových nájomných bytov. Tento zámer sa zákon snaží realizovať tak, aby bol zavádzaný systém neutrálny voči štátnemu rozpočtu SR, ako aj voči rozpočtom miestnych samospráv.
Vzhľadom na čím ďalej výraznejšiu nedostupnosť vlastného bývania pre narastajúcu skupinu obyvateľstva si téma nájomného bývania získava v súčasnosti čoraz väčšiu pozornosť. Sektor nájomného bývania predstavuje v podmienkach SR len okrajovú formu bývania. Z údajov Eurostatu za rok 2019 vyplýva, že nájomný sektor pokrýva iba 9,1 % z celkového bytového fondu. Nevyhnutným atribútom pre uspokojenie potrieb všetkých skupín obyvateľstva je pritom rozvinutý a diverzifikovaný segment bývania, pričom tento by mal byť zároveň spôsobilý pokrývať potreby obyvateľstva v závislosti od ich príjmových možností.
Čo sa týka nadobúdania vlastného bývania, táto forma sa pre obyvateľstvo stáva čoraz nedostupnejšia z dôvodu výrazného zvýšenia trhových cien bytov. Nemenej dôležitou prekážkou je tiež sprísnenie podmienok na hypotekárnom trhu zo strany Národnej banky Slovenska. Rast cien nehnuteľností spoločne so sprísňovaním podmienok na získanie hypotekárnych úverov má za následok nárast tej skupiny obyvateľov, ktorí si aj napriek trvalému príjmu nie sú schopní zabezpečiť vlastné bývanie. Tento problém sa predovšetkým u mladých ľudí často rieši formou spoločne prenajímaného bývania s prerozdeľovaním nákladov na bývanie.
Ďalším podstatným negatívom je tiež fyzický nedostatok bytového fondu, ktorý je zapríčinený nedostatočnou pružnosťou stavebného priemyslu, resp. jeho schopnosťou reagovať na narastajúci dopyt po bývaní. Podľa dôvodovej správy k zákonu o štátnej podpore nájomného bývania na Slovensku momentálne chýba približne 220 tisíc bytov.
Z aktuálnych poznatkov vyplýva, že získanie bývania prostredníctvom hypotéky alebo komerčného nájmu predstavuje z dlhodobého hľadiska neúnosné finančné zaťaženie domácností. Je dôležité podotknúť, že bývanie je nielen základnou ľudskou potrebou, ale rovnako jedným zo sociálnych práv, pričom jeho kvalita a dostupnosť predstavuje tiež hodnotiaci ukazovateľ životnej úrovne obyvateľstva danej krajiny.
Všetky tieto skutočnosti viedli zákonodarcu k potrebe prijatia zákona o štátnej podpore nájomného bývania. Ako ukazujú príklady z viacerých krajín EÚ, nájomné bývanie s regulovaným nájmom je rozšírenou formou bývania. Niektorými z krajín, v ktorých funguje takýto model, sú napr. Holandsko, Rakúsko a Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska.
Podľa dôvodovej správy k zákonu o štátnej podpore nájomného bývania výstavba nových nájomných bytov s cieľom štátom podporovaného nájomného bývania so sebou prináša najmä tieto pozitívne účinky:
-
výstavba nových bytových jednotiek stimuluje ekonomiku SR po pandémii a jej negatívnych dôsledkoch na ekonomiku,
-
zapojenie súkromného sektora do štátom podporovaného nájomného bývania predpokladá pozitívny vplyv na štátny rozpočet,
-
regulovaná cena nájomného; predpoklad o 30 % lacnejšieho štátom podporovaného nájomného bývania v porovnaní s komerčným nájmom,
-
podpora bývania pre stredné a nižšie príjmové skupiny obyvateľov a pre mladé rodiny s deťmi,
-
byty štátom podporovaného nájomného bývania budú situované v rámci celého Slovenska, pričom ich výstavba sa bude riadiť dopytom,
-
zvýšenie mobility pracovnej sily v regiónoch a s tým súvisiaca podpora pre zamestnávateľov,
-
podpora zamestnancov a zamestnávateľov prostredníctvom nezdaniteľných príspevkov na nájomné,
-
systém nájomného bývania prináša so sebou stabilitu a predvídateľnosť na minimálne 25 rokov.
V súlade so sociálnou politikou štátu, s cieľom dosiahnutia primárneho cieľa, t.j. výstavby štátom podporovaného nájomného bývania, sa zavádzajú nové prostriedky nielen pomocou nového zákona o štátnej podpore nájomného bývania, ale aj prostredníctvom ďalších legislatívnych úprav, ktoré sa týkajú týchto zákonov:
-
zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v z. n. p.,
-
zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Polica
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.