Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Kontrola prevodov vlastníctva nehnuteľného majetku obce za rok 2023

Dátum: Rubrika: Poznatky z praxe

V tomto príspevku chcem hlavným kontrolórom miest a obcí poskytnúť pracovný návod, ako postupovať pri kontrole prevodov vlastníctva nehnuteľného majetku obce za rok 2023. V článku uvediem právne predpisy, ktorých dodržiavanie a uplatnenie by mali hlavní kontrolóri pri tejto kontrole preveriť, a upozorním aj na povinnosť zverejniť výsledky tejto kontroly do 30 dní po predložení správy o výsledkoch kontroly obecnému zastupiteľstvu na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má obec zriadené.
S účinnosťou od 1.11.2023 bol novelizovaný zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. (ďalej len "zákon o majetku obcí"), a to zákonom č. 137/2023 Z.z., ktorým bol novelizovaný aj zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len "zákon o obecnom zriadení"). Novelou zákona o obecnom zriadení sa hlavnému kontrolórovi obce uložila nová povinnosť vykonať za predchádzajúci kalendárny rok kontrolu prevodov nehnuteľného majetku obce, ktorého všeobecná hodnota majetku prevýšila 20 000 €, a to do 60 dní od uplynutia kalendárneho roka [podľa § 18f ods. 1 písm. i) zákona o obecnom zriadení].
______________________________
Havnému kontrolórovi obce (ďalej len "hlavný kontrolór") tak hneď v úvode roka 2024 pribudla nová zákonná povinnosť, a to vykonať kontrolu prevodov nehnuteľného majetku obce za predchádzajúci kalendárny rok, t.j. za rok 2023. Pri výkone kontroly je teda časovo obmedzený, pretože kontrolu musí vykonať do 60 dní od uplynutia kalendárneho roka v súlade s citovaným § 18f ods. 1 písm. i) zákona o obecnom zriadení.
______________________________
Keďže v roku 2023 s účinnosťou od 1.11.2023 došlo k novele zákona o majetku obcí, pri kontrole je potrebné túto skutočnosť zohľadniť. Hlavný kontrolór musí preto v prvom rade preveriť, v akom období boli prevody nehnuteľného majetku zrealizované a aká právna úprava bola pri nich uplatnená. S vysokou pravdepodobnosťou sa hlavný kontrolór pri kontrole zameria najmä na kontrolu dodržiavania a uplatňovania zákona o majetku obcí v znení platnom a účinnom do 31.10.2023, ak všetky prevody vlastníctva nehnuteľného majetku boli vykonané, resp. zrealizované na základe zákona o majetku obcí účinného do 31.10.2023.
Upozorňujem, že pri tejto kontrole je potrebné preveriť aj dodržiavanie a uplatňovanie platných "Zásad hospodárenia s majetkom obce", ktoré boli účinné do 31. 10. 2023. 
Odporúčam preto hlavným kontrolórom, aby si ku kontrole prevodov vlastníctva majetku obce hneď na začiatku roka vyžiadali úplné a kompletné spisy preukazujúce vykonanie prevodov vlastníctva nehnuteľného majetku obce, ktorého všeobecná hodnota majetku prevýšila 20 000 €. Kontrolované prevody vlastníctva nehnuteľného majetku obce by pritom mali byť vykonané do 31.12.2023.
Pri kontrole prevodov vlastníctva nehnuteľného majetku obce by mal hlavný kontrolór preveriť dodržiavanie a uplatňovanie najmä týchto právnych predpisov:
-
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p.,
-
zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora v z. n. p. (ďalej len "zákon o registri partnerov verejného sektora"),
-
zákona č. 358/2015 Z.z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) (ďalej len "zákon o štátnej pomoci"),
-
zákona č. 346/2018 Z.z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon o registri mimovládnych organizácií"),
-
zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informá­ciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v z. n. p. (ďalej len "zákon o slobode informácií").
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.