Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Dobrovoľné hasičské zbory obce a dobrovoľné hasičské zbory

Dátum: Rubrika: Hospodárenie

Zákon ukladá každej obci úlohy v rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku protipožiarnej ochrany, vykonávania výchovno-preventívnych činností a vedenia dokumentácie na úseku ochrany pred požiarmi. Okrem týchto povinností plní obec na tomto úseku aj iné úlohy, ako napríklad vytváranie podmienok na plnenie úloh ochrany pred požiarmi u právnických osôb, ktoré zriadila, zabezpečovanie výstavby a údržby hasičskej stanice alebo hasičskej zbrojnice, zabezpečovanie zdrojov vody na hasenie požiarov a ich udržiavanie v použiteľnom stave.

V praxi sa možno stretnúť s nepochopením rozdielov medzi dobrovoľným hasičským zborom, dobrovoľným hasičským zborom obce a dobrovoľnou požiarnou ochranou. Toto nepochopenie uvedených inštitútov však pramení z problematickej právnej úpravy. Príspevok dáva odpovede na otázky, aký je rozdiel medzi dobrovoľným hasičským zborom, dobrovoľným hasičským zborom obce a dobrovoľnou požiarnou ochranou a aký je právny základ koordinácie a financovania výkonu zásahovej činnosti dobrovoľníkov.
Právna úprava
Na úvod je potrebné ustáliť označenie dobrovoľných hasičských zborov zriadených obcou ako "dobrovoľné hasičské zbory obce" (ďalej aj "DHZO"). Zriaďovanie dobrovoľných hasičských zborov obce je realizáciou preneseného výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi podľa § 16 ods. 2 v spojení s § 33 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v z. n. p. (ďalej len "zákon o ochrane pred požiarmi").
Prenesený výkon štátnej správy obcou na úseku ochrany pred požiarmi je predmetom hlavného štátneho požiarneho dozoru, v rámci ktorého kompetenciu dohliadať nad obcou má podľa § 29 zákona o ochrane pred požiarmi jednak Ministerstvo vnútra SR, ale aj krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru.
Relevantnú právnu úpravu v tejto oblasti predstavuje:
-
Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v z. n. p. (ďalej len "Ústava SR"),
-
zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy"),
-
zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v z. n. p. (ďalej len "Občiansky zákonník"),
-
zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v z. n. p. (ďalej len "zákon o združovaní občanov"),
-
zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v z. n. p. (ďalej len "zákon o civilnej ochrane"),
-
zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon o dobrovoľníctve"),
-
zákon o ochrane pred požiarmi,
-
zákon č. 37/2014 Z. z. o Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon o DPOSR").
Okrem likvidácie požiarov spadá pod vecnú pôsobnosť zákona o ochrane pred požiarmi aj iná zásahová činnosť, čo vyplýva zo systematického výkladu jednotlivých ustanovení právnych predpisov. Napriek gramatickému označeniu DHZO, ktoré indikuje vykonávanie záchranných prác len pri odstraňovaní požiarov, zámer zákonodarcu rozšíriť činnosť DHZO na odstraňovanie následkov rôznorodých prírodných a spoločenských javov vyplýva z príslušných ustanovení zákona o ochrane pred požiarmi a ďalšej právnej úpravy.
Podľa § 1 ods. 1 zákona o ochra
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.