Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Úlohy samospráv v dôsledku utečeneckej krízy

Dátum: Rubrika: Správne právo

Príspevok rozoberá jednotlivé úlohy a povinnosti obcí a miest zavedené zákonom č. 92/2022 Z. z. o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine. Príspevok sa venuje okrem iného tiež podmienkam poskytovania príspevku za ubytovanie odídenca a aktuálnym zmenám v súvislosti s hospodárskou mobilizáciou.

V súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine a s tým spojenou utečeneckou krízou vyvstávajú úlohy vykonávané územnou samosprávou. Došlo preto k prijatiu zákona č. 92/2022 Z. z. o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine, a to s účinnosťou od 30. marca 2022. Uvedený zákon novelizuje celkovo 33 zákonov, ktoré ovplyvňuje uvedený vojnový konflikt a aj prebiehajúca utečenecká kríza.
V súvislosti s uvedenými zmenami dochádza touto právnou úpravou aj k ustanovovaniu právnych povinností, ktoré sú určené kogentnou právnou úpravou, čo znamená, že musia byť bezvýhradne rešpektované. Je preto nevyhnutné, aby samospráva bola informovaná a zabezpečila výkon uvedených povinností podľa platnej právnej úpravy.
Právne povinnosti obce podľa zákona o azyle
Podľa § 36a zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon o azyle") vláda SR môže rozhodnúť o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca (ďalej len "príspevok") prostredníctvom obce, v ktorej územnom obvode sa poskytuje odídencovi ubytovanie.
Príspevok poskytuje obec oprávnenej osobe, t.j. osobe, ktorá vlastní nehnuteľnosť slúžiacu na bývanie v jej územnom obvode a ktorá v nej poskytne bezodplatne ubytovanie odídencovi. Oprávnená osoba je povinná predložiť obci zmluvu o poskytnutí ubytovania odídencovi. Vzor tejto zmluvy je zverejnený na webovom sídle, ktoré určí nariadenie vlády SR. V uvedenom nariadení vlády vláda ustanoví:
-
výšku jednotlivých príspevkov a dobu ich poskytovania,
-
náležitosti zmluvy o poskytnutí ubytovania odídencovi,
-
ďalšie podmienky poskytovania finančných prostriedkov obci a poskytovania príspevku oprávnenej osobe alebo ďalšej oprávnenej osobe.
Za odídenca, ktorý nenadobudol plnoletosť, uzatvára zmluvu o poskytnutí ubytovania jeho zákonný zástupca, blízka osoba alebo súdom ustanovený opatrovník. Na účely poskytovania príspevku je odídenec, ktorému oprávnená osoba poskytuje ubytovanie, povinný raz mesačne počas poskytovania ubytovania osobne oznámiť obci, že mu oprávnená osoba poskytuje ubytovanie.
Uvedený príspevok sa neposkytuje osobe, na ktorú sa vzťahuje poskytovanie príspevku za poskytnutie ubytovania odídencovi podľa osobitného predpisu (ide o § 27k zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v z. n. p.) alebo osobe, ktorá má nárok na akékoľvek iné peňažné plnenie súvisiace s poskytnutím ubytovania odídencovi podľa osobitných predpisov (napr. zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v z. n. p., zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov). Príspevok sa neposkytuje ani osobe, ktorá si uplatní nárok na poskytnutie príspevku za ubytovanie odídenca, ktorému sa poskytuje ubytovanie v azylovom zariadení.
Príspevok sa poskytuje za noc ubytovania odídenca. Príspevok možno poskytnúť aj najviac za sedem nocí poskytovania ubytovania predchádzajúcich dňu poskytnutia dočasného útočiska odídencovi, najskôr však od 26. februára 2022, pričom ide o kogentnú právnu úpravu.
______________________________
Upozornenie:
Obec je oprávnená na účely poskytnutia príspevku spracovávať osobné údaje uvedené v zmluve o poskytnutí ubytovania odídencovi a vo výkaze, ktorý oprávnená osoba predkladá obci. Obec je oprávnená tieto údaje overovať v informačnom systéme podľa osobitného predpisu (týmto je § 12 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v z. n. p.), prípadne v súčinnosti s Ministerstvom vnútra SR.
______________________________
Nehnuteľnosť slúžiaca na bývanie musí spĺňať minimálne požiadavky ustanovené osobitnými predpismi [podľa § 62 ods. 1 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. a § 8 ods. 2 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia v z. n. p.).

„Ak oprávnená osoba poskytuje ubytovanie odídencovi v nehnuteľnosti podľa odseku 2 prvej vety a táto nehnuteľnosť má

a)  jednu obytnú miestnosť13f) a súhrnná suma príspevkov poskytovaných v súlade s nariadením vlády vydaným podľa odseku 9 by presiahla 500 eur, čo aj len za časť kalendárneho mesiaca, príspevok v súhrnnej sume za všetkých odídencov ubytovaných v tejto nehnuteľnosti sa poskytuje v sume 500 eur za kalendárny mesiac,

b)  dve obytné miestnosti a súhrnná suma príspevkov poskytovaných v súlade s nariadením vlády vydaným podľa odseku 9 by presiahla 750 eur, čo aj len za

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.