Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Rozhodovanie obce o podanom odvolaní v daňovom konaní

Dátum: Rubrika: Z právnej praxe

Príspevok rozoberá najmä postup obce (mesta) v právnom postavení správcu dane po doručení odvolania podaného daňovým subjektom a pri jeho preskúmaní, pričom v tejto súvislosti uvádza tiež príklady z praxe a odporúčania.

V rámci priebehu daňového konania má obec právne postavenie správcu dane, pokiaľ ide o miestne dane, ktorých správu vykonáva. Proti niektorým rozhodnutiam obce vydaným v daňovom konaní podľa zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "daňový poriadok") a osobitnej právnej úpravy možno podať odvolanie. Odvolanie pritom daňový subjekt podáva práve obci, ktorá rozhodnutie v daňovom konaní vydala. Uvedená obec môže o odvolaní rozhodnúť len v prípade autoremedúry.
Preskúmanie obsahu odvolania
Príslušná obec, ktorá vykonáva správu daní, má právnu povinnosť preskúmať včasnosť a obsahovú správnosť podaného odvolania.
Odvolanie v daňovom konaní musí popri všeobecných náležitostiach uvedených v § 13 ods. 3 daňového poriadku, ktoré musí obsahovať každé podanie v daňovom konaní, obsahovať aj špecifické náležitosti, ktoré ustanovuje daňový poriadok v § 72 ods. 4. Ide pritom o tieto náležitosti odvolania, ktoré sú ustanovené kogentnou právnou normou a taxatívnym právnym výpočtom:
-
presné označenie správcu dane, ktorému je odvolanie adresované;
-
presné označenie subjektu, ktorý odvolanie podáva;
-
presné označenie (číslo) rozhodnutia, ktoré je odvolaním napadnuté;
-
dôvody, prečo bolo odvolanie podané, t.j. prečo sa odvolávajúci daňový subjekt dovoláva preskúmania vydaného rozhodnutia v daňovom konaní;
-
jednotlivé dôkazné prostriedky, ktoré preukazujú tvrdenia daňového subjektu uvedené v odvolaní, pokiaľ sa nenamieta len rozpor s právnym poriadkom. Ak je to možné, tak daňový subjekt predloží listinné dôkazy preukazujúce jeho tvrdenia;
-
návrh, akým spôsobom má podľa názoru odvolávajúceho sa daňového subjektu odvolací orgán rozhodnúť, teda či má zrušiť napadnuté rozhodnutie vydané v daňovom konaní alebo ho má pozmeniť a akým spôsobom.
Pokiaľ sa napríklad daňový dlžník odvolaním domáha zrušenia daňovej exekučnej výzvy z dôvodu, že vec, ktorá má byť exekvovaná, mu nepatrí alebo patrí inej osobe, nielenže musí túto skutočnosť uviesť vo svojom odvolaní, ale musí predložiť aj dôkazné prostriedky (napr. list vlastníctva, ktorým preukáže, že stavbu alebo pozemok vlastní niekto iný a navrhovaná exekúcia je preto neprípustná a nemožno ju vykonať). Ak by dôkazné prostriedky neboli predložené, resp. doplnené, mohol by to správca dane kvalifikovať ako neúplné odvolanie.
Rovnako je veľmi podstatné, aby odvolávajúci sa subjekt uviedol presný opis skutkového stavu, teda v akej podobe prebiehalo prvostupňové daňové konanie, následne doložil dôkazné prostriedky a uviedol, akým spôsobom má odvolací orgán revidovať napadnuté prvostupňové rozhodnutie vydané v daňovom konaní.
Príklad č. 1
Daňový subjekt podal odvolanie proti rozhodnutiu obce, ktorým bol platobný výmer. Uvedené odvolanie však poslal obci e-mailovou správou, ktorá nebola podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom v súlade so zákonom č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v z. n. p. Príslušná obec podané odvolanie nebrala do úvahy. S uvedeným postupom daňový subjekt nesúhlasil, pričom argumentoval, že mal byť upozornený na potrebu úpravy predmetného odvolania. Konala príslušná obec v súlade s platným právom?
Vykonávať komunikáciu so správcom dane elektronickou formou, ktorá nie je doplnená kvalifikovaným elektronickým podpisom, môže podľa § 13 ods. 5 daňového poriadku len ten daňový subjekt, ktorý má so správcom dane, t.j. v tomto prípade s obcou uzatvorenú dohodu o takomto spôsobe komunikácie s finančnou správou.

„(...) Ak daňový subjekt, ktorý je fyzickou osobou, chce doručovať finančnej správe písomnosti elektronickými prostriedkami, ktoré nebudú podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom, oznámi správcovi dane údaje potrebné na doručovanie na tlačive podľa vzoru uverejneného na webovom sídle finančného riaditeľstva a uzavrie so správcom dane písomnú dohodu o elektronickom doručovaní. Táto dohoda obsahuje najmä náležitosti elektronického doručovania, spôsob overovania elektronického podania a spôsob preukazovania doručenia.“

V predošlej vete ide o určovanie obsahových súčastí tejto dohody demonštratívnym právnym výpočtom, a preto správca dane môže do uvedenej dohody doplniť aj iné obsahové súčasti, pokiaľ tak uzná za vhodné.
V tomto prípade však daňový subjekt s príslušnou obcou takúto dohodu nemal uzatvorenú. Daňový subjekt mal preto postupovať podľa § 13 ods. 6 daňového poriadku, podľa ktorého podanie urobené elektronickými prostriedkami, ak nebolo podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom, alebo podanie urobené telefaxom je potrebné doručiť aj v listinnej forme, a to do piatich pracovných dní od odoslania podania urobeného elektronickými prostriedkami alebo telefaxom, inak sa považuje za nedoručené.
______________________________
Upozornenie:
V prípade nedodržania postupu doručovania písomností elektronickou formou, ktoré neboli doručené správcovi dane s kvalifikovaným elektronickým podpisom a neboli doplnené v stanovenej lehote v písomnej forme, nemá správca dane povinnosť upovedomiť daňový subjekt o potrebe doplnenia elektronického podania v písomnej forme a uvedeným podaním, v tomto prípade odvolaním sa ďalej nebude zaoberať.
______________________________
Vzhľadom na uvedené, ob
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.