Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Príspevok za prácu v obecnej polícii

Dátum: Rubrika: Hospodárenie

Dňa 1. januára 2024 nadobudla účinnosť novela zákona o obecnej polícii, ktorá upravuje osobitné sociálne poistenie príslušníkov obecnej polície a zavádza nový príspevok za prácu v obecnej polícii. Článok prináša informácie o príspevku za prácu v obecnej polícii, informácie o tom, kto ho vypláca, kde a ako oň možno požiadať.
Zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v z. n. p. (ďalej len "zákon o obecnej polícii") vymedzuje základné úlohy obecnej polície, jej organizáciu a práva a povinnosti príslušníkov obecnej polície.
K novelizácii zákona o obecnej polícii došlo zákonom č. 275/2023 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len "novela").
______________________________
Príspevok za prácu v obecnej polícii, ktorý ale nie je výsluhovým dôchodkom, vypláca Sociálna poisťovňa. Od 1. januára 2024 je pravidelnou peňažnou dávkou určenou pre bývalých príslušníkov obecnej polície akejkoľvek obce na Slovensku.
______________________________
Žiadať o tento príspevok možno podať najskôr od 1. januára 2024, t.j. odo dňa účinnosti novely zákona o obecnej polícii.
Obecná polícia
Zákon o obecnej polícii definuje v § 2 ods. 1, že obecná polícia je
"poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v obci a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení obce, z uznesení obecného zastupiteľstva a z rozhodnutí starostu obce"
.
Obecnú políciu zriaďuje a zrušuje obec, a to prostredníctvom všeobecne záväzného nariadenia, pričom jej náčelníka vymenúva a odvoláva obecné zastupiteľstvo na návrh starostu. V mestách plní úlohy obecnej polície mestská polícia.
Obecná polícia plní viaceré úlohy, ktoré vyplývajú z § 3 ods. 1 zákona o obecnej polícii, najmä zabezpečuje verejný poriadok v obci, spolupôsobí pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v obci pred ohrozením ich života a zdravia, spolupôsobí s príslušnými útvarmi Policajného zboru pri ochrane majetku obce, majetku občanov, ako aj iného majetku v obci pred poškodením, zničením, stratou alebo pred zneužitím i s využitím ústrední zabezpečujúcich signalizáciu a iných zabezpečovacích systémov, dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach, vykonáva všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu, objasňuje priestupky, ak tak ustanovuje osobitný predpis, oznamuje príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich úloh a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti obce, oznamuje obci porušenie zákazu požitia alkoholických nápojov a iných návykovýc
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.