Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Právne aspekty odmeňovania viceprimátora

Dátum: Rubrika: Správne právo

Problematiku odmeňovania zástupcu primátora (viceprimátora) upravuje zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) v ustanovení § 25. Cieľom článku je objasniť textáciu právnej úpravy aj za použitia iných metód právnej interpretácie ako výlučne jazykovej metódy. Výlučné používanie jazykového výkladu totiž môže viesť k objektívne nespravodlivým, ba až absurdným záverom, ktoré nevystihujú zmysel a účel relevantnej právnej normy.

V rovine doslovného jazykového výkladu je odmeňovanie, resp. spôsob určenia výšky odmeny viceprimátora
[V podmienkach mesta sa pomenovanie starosta nahrádza označením primátor a pomenovanie zástupca starostu sa nahrádza označením zástupca primátora (v komunálnej praxi sa používa aj pomenovanie viceprimátor). V prípade mesta Bratislava a mesta Košice zákon ustanovuje označenie námestník primátora. Zákon o obecnom zriadení síce neupravuje legálny pojem zástupca primátora, avšak s poukazom na § 29a a § 24 ods. 2 v spojení s § 13 až §13bmožno ustáliť, že označenie zástupca primátora je analogicky správne.]
upravený
prima facie
jednoznačným spôsobom
.
Zákon o obecnom zriadení rozlišuje z hľadiska mechanizmu odmeňovania dve kategórie viceprimátorov, a to takých, ktorí sú dlhodobo uvoľnení zo zamestnania na výkon funkcie, a takých, ktorí nie sú dlhodobo uvoľnení. Základným odlišujúcim prvkom medzi týmito skupinami viceprimátorov je výška odmeny (platu).
Úvodné východiská
Primárne otázku odmeňovania viceprimátora upravuje § 25 ods. 6 a 7 zákona o obecnom zriadení s tým, že bližšia úprava je predmetom zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v z. n. p. (ďalej len "zákon č. 253/1994 Z.z."), na ktorú odkazuje § 13b ods. 5 zákona o obecnom zriadení. Nemenej významná je právna úprava inštitútu prekážok v práci podľa zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v z. n. p.(ďalej len "ZP") (§ 136 a nasledujúce), ktorej sa treba pred samotným skúmaním merita veci v primeranom rozsahu venovať.
Z hľadiska referenčnej právnej úpravy je potrebné zaoberať sa zisťovaním zmyslu slovného spojenia "dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie", pričom dôraz budeme klásť osobitne na pojem "zamestnanie" a jeho význam na účely zákona o obecnom zriadení. Správne vymedzenie tohto pojmu v súlade so zákonom totiž priamo
ovplyvňuje finančné plnenie
, ktoré môže obec/mesto priznať poslancovi v závislosti od toho, či spĺňa/nespĺňa pojmový znak dlhodobého uvoľnenia zo zamestnania podľa § 28 ods. 7 zákona o obecnom zriadení.
Zásadnou bude otázka, či je relevantným determinantom sociálno-profesijný status osoby v postavení viceprimátora alebo či je rozhodujúca materiálna stránka výkonu funkcie viceprimátora, a to aj s ohľadom na ústavnoprávnu konformitu zvoleného právneho riešenia.
Prekážky v práci z dôvodu výkonu verejnej funkcie podľa ZP
Na základe ZP existujú dva režimy, ako vykonávať verejnú funkciu, pokiaľ ide o vzťah k existujúcemu pracovnoprávnemu vzťahu, a to:
-
výkon verejnej funkcie sa uskutočňuje popri plnení pracovnoprávnych povinností a zamestnancovi sa poskytuje pracovné voľno na výkon verejnej funkcie na nevyhnutne potrebný čas (
tzv. krátkodobé uvoľnenie z práce
) alebo
-
výkon verejnej funkcie sa neuskutočňuje popri plnení pracovnoprávnych povinností a pracovný pomer "spočíva" a zamestnanec je bez časového obmedzenia uvoľnený na výkon verejnej funkcie po dobu jej trvania (
tzv. dlhodobé uvoľnenie z práce
).
(Obdobne ŠVEC, M. - TOMAN, J.:
Zákonník práce. Komentár.
1. vydanie. Bratislava, Wolters Kluwer, 2019.)
ZP nezakotvuje, čo možno rozumieť pod dlhodobým uvoľnením (K preukazovaniu dlhodobého uvoľnenia na výkon funkcie bližšie pozri BRIESTENSKÝ, L:
Dlhodobé uvoľnenie na výkon funkcie zástupcu starostu.
Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi, č. 9, 2022.) zamestnanca na výkon verejnej funkcie.
______________________________
Z povahy veci vyplýva, že pri dlhodobom uvoľnení zamestnanca na výkon verejnej funkcie sa zamestnancovi pozastavuje plnenie povinností vyplývajúcich z pracovného pomeru. Vychádzajúc z toho, že dôkazné bremeno o existencii a trvaní príslušnej prekážky v práci na strane zamestnanca znáša sám zamestnanec, musí dôvody pre dlhodobé uvoľnenie na výkon verejnej funkcie preukazovať tento zamestnanec (spravidla dekrétom, poverením alebo inou obdobnou listinou vydanou subjektom, v prospech ktorého vykonáva verejnú funkciu). Uvoľnenie na výkon verejnej funkcie prichádza do úvahy vo všeobecnosti len vtedy, ak túto funkciu nemožno vykonávať mimo pracovného času zamestnanca.
______________________________
To, či pôjde o krátkodobé uvoľnenie (na nevyhnutný čas pri súčasnom vykonávaní práce v pracovnom pomere) alebo dlhodobé uvoľnenie (spočívanie pracovného pomeru, resp. absolútne nevykonávanie práce) zamestnanca na výkon verejnej funkcie, bude závislé od charakteru a rozsahu vykonávanej verejnej funkcie.
Dlhodobé uvoľnenie z práce má relatívne trvalý charakter v tom zmysle, že výkon verejnej funkcie
vylučuje po dobu jej trvania z hľadiska pracovnej náplne súbežný výkon práce v pracovnoprávnom vzťahu
.
Krátkodobé uvoľnenie z práce je limitované nevyhnutne potrebným časom, ktorý vyplýva z okolností konkrétneho prípadu (napr. účasť mestského poslanca na rokovaní mestského zastupiteľstva vrátane cesty naň a späť) - ide teda o čas, po ktorý zamestnanec objektívne nemohol vykonávať prácu pre zamestnávateľa. Krátkodobé uvoľnenie z práce teda znamená, že
popr
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.