Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Pracovná disciplína zamestnancov

Dátum: Rubrika: Pracovné právo

Pracovná disciplína je jedným z kľúčových aspektov každého pracovnoprávneho vzťahu. Jej obsahom sú nielen práva, ale najmä povinnosti, ktoré zamestnancovi vyplývajú z uzavretého pracovného pomeru. Tento článok sa venuje najčastejším spôsobom porušovania pracovnej disciplíny a ako sa s týmito porušeniami vysporiadali súdy vo svojich rozhodnutiach.
V súlade so zákonom č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len "Zákonník práce") rozoznávame medzi základnými povinnosťami zamestnanca, ktoré sú obsahom § 81, a ďalšími povinnosťami. Povinnosti zamestnanca však nie sú upravené len v
Právny rámec
Povinnosti zamestnanca, ktoré tvoria pracovnú disciplínu, sú upravené najmä v Zákonníku práce, ale aj v iných predpisoch, napr. v zákone č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon o BOZP").
Základné povinnosti zamestnanca
Zákonník práce upravuje základné povinnosti zamestnanca v § 81. Ide najmä o tieto povinnosti:
a)
Povinnosť pracovať zodpovedne a riadne, plniť pokyny nadriadených vydané v súlade s právnymi predpismi.
Povinnosť zamestnanca pracovať zodpovedne a riadne sa posudzuje vo vzťahu k výsledkom práce zamestnanca. Táto povinnosť pomáha spoluurčovať kvalitu plnenia záväzku zamestnanca.
Pri vykonávaní práce je zamestnanec viazaný pokynmi svojho zamestnávateľa či nadriadených. Väčšina pokynov konkretizuje úlohy, ktoré má zamestnanec plniť, a spravidla sú vydávané zamestnávateľom v ústnej podobe.
b)
Byť na pracovisku na začiatku pracovného času, využívať pracovný čas na prácu a odchádzať z pracoviska až po skončení pracovného času.
Zamestnanec je povinný byť zamestnávateľovi k dispozícii na pracovisku po celú dobu pracovného času. Pracoviskom rozumieme miesto, kde zamestnanec vykonáva svoju prácu (napr. kancelária). Pracovným časom sa v súlade s § 85 ods. 1 Zákonníka prácerozumie
"časový úsek, v ktorom je zamestnanec k dispozícii zamestnávateľovi, vykonáva prácu a plní povinnosti v súlade s pracovnou zmluvou."
Obsahom tejto povinnosti nie je len byť prítomný v práci, a teda byť k dispozícii zamestnávateľovi, ale aj povinnosť byť k dispozícii v stave spôsobilom na vykonávanie práce (napr. nie pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok).
c)
Dodržiavať právne predpisy a ostatné predpisy vzťahujúce sa na prácu ním vykonávanú, ak bol s nimi riadne oboznámený.
Po nástupe zamestnanca do zamestnania je zamestnávateľ povinný ho oboznámiť s pracovným poriadkom, kolektívnou zmluvou a s právnymi predpismi, ktoré sa vzťahujú na prácu vykonávanú zamestnancom, s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré musí zamestnanec pri svojej práci dodržiavať, a s ustanoveniami o zásade rovnakého zaobchádzania. Uvedené vyplýva z § 47 ods. 2 Zákonníka práce. Zamestnanec je povinný tieto predpisy, ak bol s nimi oboznámený, dodržiavať.
d)
V období, v ktorom má podľa osobitného predpisu nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti, dodržiavať liečebný režim určený ošetrujúcim lekárom.
Počas dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanec nie je svojmu zamestnávateľovi k dispozícii, je však povinný dodržiavať liečebný režim nariadený lekárom.
Zákonník práce nedefinuje pojem liečebný režim. Definíciu tohto pojmu upravuje osobitný právny predpis, ktorým je zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých záko
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.