Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Povinnosti obce k mladému dospelému

Dátum: Rubrika: Z právnej praxe

Znevýhodnenej osobe, ktorou je plnoleté dieťa, ktoré dovŕšilo 26 rokov, poberá dôchodok a je mu poskytovaná opatrovateľská služba, často nepostačuje dôchodok, prípadne iné dávky na úhradu jeho výdavkov. Takáto osoba je odkázaná na pomoc rodičov, ako aj obce. V príspevku prinášame vysvetlenie vyživovacej povinnosti rodiča, ako aj povinnosti obce poskytnúť mladému dospelému finančné kompenzácie.

Vyživovacia povinnosť
Podľa § 62 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon o rodine"):
"Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť."
Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov voči dieťaťu trvá, kým dieťa nie je schopné samo sa živiť.
Kedy nastane takýto faktický stav, závisí od okolností konkrétneho prípadu, pričom medzi rozhodujúce faktory na strane dieťaťa patrí jeho
vek, zdravotný stav, štúdium, schopnosť zamestnať sa, schopnosť vykonávať prácu, odôvodnené záujmy a potreby, majetkové pomery
a pod.
Z uvedeného vyplýva, že vyživovacia povinnosť nie je viazaná na dosiahnutie určitého konkrétneho veku. Len samotná skutočnosť, že dieťa nadobudlo pracovnoprávnu spôsobilosť, nemá vplyv na zánik vyživovacej povinnosti rodičov. Rovnako nestačí preukázanie skutočnosti, že dieťa už je schopné nejakej zárobkovej činnosti.
Súhrnne možno konštatovať, že dieťa je schopné samo sa živiť vtedy, ak je schopné samostatne uspokojovať svoje potreby. Môže sa stať, že táto okolnosť nenastane nikdy - napríklad v prípade ťažkej invalidity dieťaťa.
Môže nastať aj prípad, že dočasne zanikne povinnosť plniť výživné, napríklad dieťa je už schopné samo sa živiť. V takomto prípade nie sú splnené predpoklady pre existenciu výživného. Ak však dôjde k zmene týchto podmienok, tak sa môže vyživovacia povinnosť obnoviť. Uvedené možno demonštrovať na príklade, ak sa dieťaťu, ktoré sa živilo samo, zmení zdravotný stav tak, že neumožňuje dieťaťu zamestnať sa a neexistuje iný spôsob adekvátneho zabezpečenia jeho výživy.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.