Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Náhrada škody v priestupkovom konaní a komisia verejného poriadku

Dátum: Rubrika: Z právnej praxe

Obci bolo podané oznámenie týkajúce sa napadnutia psa ďalšími psami, ako aj žiadosť o riešenie náhrady škody spôsobenej útokom psov. Obec riešila tieto podania na zasadnutí komisie pre ochranu poriadku. V príspevku sa dozviete, či bol doterajší postup obce správny a ako má obec postupovať pri riešení uvedeného prípadu.
Popis situácie
Na obecný úrad sa dostavila občianka našej obce pani K., ktorá do zápisnice oznámila incident týkajúci sa jej psa. Pani K. (ďalej len "oznamovateľka") uviedla, že pri prechádzke so svojím psíkom (bol na vôdzke) bol tento napadnutý dvoma veľkými psami, ktorí vybehli z dvora pána B. (bola otvorená brána). Psík oznamovateľky v dôsledku útoku psov napriek ošetreniu a operačnému zákroku u veterinára zahynul. Oznamovateľka následne podala na obec písomnú žiadosť, aby obec riešila náhradu škody s tým, že k žiadosti priložila doklady týkajúce sa vyčíslenia výšky škody.
Obec predložila žiadosť oznamovateľky na zasadnutie komisie verejného poriadku zriadenej obecným zastupiteľstvom. Komisia na svoje zasadnutie pozvala oznamovateľku aj majiteľa psov pána B., (ďalej len "majiteľ psov"), ktorý si však zásielku neprevzal a na zasadnutie komisie sa nedostavil. Komisia vypočula oznamovateľku, ktorá uviedla, že trvá na prešetrení uvedenej veci, že podľa nej nepostačuje prípadné uloženie pokuty majiteľovi psov a že trvá na tom, aby obec vymáhala náhradu škody od majiteľa psov. Predseda komisie poučil oznamovateľku, že obec nie je kompetentná rozhodovať o náhrade škody a že sa so svojím nárokom má obrátiť žalobou na občianskoprávny - civilný súd.
Starosta informoval komisiu, že hneď po oznámení incidentu tento nahlásil príslušníkom obvodného oddelenia Policajného zboru, ktorí vypočuli oznamovateľku aj ma­jiteľa nebezpečných psov, no správu od polície zatiaľ obec nemá k dispozícii.
Otázky:
Ako má obec vo veci postupovať ďalej? Má pripraviť odpoveď oznamovateľke, keďže svoju žiadosť o náhradu škody adresovala obci? Akou formou môže obec uložiť pokutu majiteľovi psov?
Postup obce pri prejednaní prie­stupku a náhrade škody
Na popísanú situáciu sa vzťahuje
zákon č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov
v z. n. p. (ďalej len "zákon č. 282/2002 Z.z.").
Podľa § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 282/2002 Z.z.:
Na účely tohto zákona
voľným pohybom psa je pohyb psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov
.
Podľa § 4 ods. 3 zákona č. 282/2002 Z.z.:
Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa
alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva dohľad.
Podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 282/2002 Z.z.:
Priestupku sa dopustí
držiteľ psa, ak nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených
.
Podľa § 7 ods. 3 zákona č. 282/2002 Z.z.:
Za priestupok podľa odseku 1
a odseku 2 písm. a) až c)
možno uložiť pokutu do 165 eur
a za priestupok podľa odseku 2 písm. d) až f) možno uložiť pokutu do 65 eur.
______________________________
(4) Priestupky podľa tohto zákona prejednáva obec a v blokovom konaní obecná polícia a orgán Policajného zboru.
(5) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.6)
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.