Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Konanie o preskúmaní zániku funkcie starostu obce

Dátum: Rubrika: Poznatky z praxe

Článok sa zaoberá konaním o preskúmaní zániku funkcie starostu obce a jeho priebehom, pričom poukazuje tiež na základnú charakteristiku tohto osobitného konania vo veciach územnej samosprávy a na dôvody zániku funkcie starostu obce.
Konanie o preskúmaní zániku funkcie starostu obce (ďalej len "starosta") patrí medzi konania vo veciach územnej samosprávy, ktorej právna úprava je obsiahnutá v § 325 až § 336 zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok v z. n. p. (ďalej len "Správny súdny poriadok"). Ide o nové osobitné konanie, ktoré predchádzajúca právna úprava neobsahovala. Toto konanie sa vzťahuje aj na preskúmanie zániku funkcie primátora mesta (ďalej len "primátor"), starostu mestskej časti (ďalej len "starosta") a predsedu samosprávneho kraja.
______________________________
Účelom konania je zabezpečiť ochranu pred svojvoľným bránením vo výkone funkcie starostu, primátora alebo predsedu samosprávneho kraja alebo jej nezákonným výkonom (uvedené vyplýva z dôvodovej správy k 
Správnemu súdnemu poriadku).
______________________________
Okrem tohto konania Správny súdny poriadok upravuje aj tieto osobitné konania vo veciach územnej samosprávy:
-
konanie o preskúmaní zániku mandátu poslanca obecného zastupiteľstva, mestského zastupiteľstva, miestneho zastupiteľstva alebo zastupiteľstva samosprávneho kraja,
-
konanie o preskúmaní zániku funkcie hlavného kontrolóra.
Dôvody zániku funkcie starostu upravuje § 13a ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len "zákon o obecnom zriadení"), podľa ktorého mandát starostu zaniká:
-
odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,
-
uplynutím funkčného obdobia,
-
vzdaním sa mandátu,
-
právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
-
pozbavením alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony,
-
vyhlásením výsledku hlasovania obyvateľov obce o odvolaní starostu, ktorým sa rozhodlo o odvolaní starostu,
-
zmenou trvalého pobytu mimo územia obce; v mestách so samosprávou mestských častí aj v prípade zmeny trvalého pobytu mimo územia mestskej časti, v ktorej vykonáva funkciu,
-
ak starosta do 30 dní odo dňa vzniku nezlučiteľnosti funkcií nevykoná právny úkon na odstránenie nezlučiteľnosti funkcií,
-
smrťou starostu,
-
zrušením obce.
Z ustanovenia § 24 ods. 2 zákona o obecnom zriadenívyplýva, že funkcia
primát
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).



Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.