Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Kompetencie obcí a okresných úradov pri nakladaní s nezákonne umiestneným odpadom

Dátum: Rubrika: ODPADY

Príspevok sa zaoberá zákonnými požiadavkami na postup obce (mesta) a okresného úradu v prípade zistenia nezákonne umiestneného odpadu. V článku sa tiež uvádza, akým spôsobom sa zisťuje osoba zodpovedná za nezákonné umiestnenie odpadu, ako sa postupuje v prípade nezistenia takejto osoby a ako možno postihovať osoby, ktoré umiestnili odpad na čiernych skládkach.

Takmer všetky obce na Slovensku čelia negatívnemu javu spočívajúcemu v ukladaní odpadu na miesta, ktoré nie sú na to určené, t.j. na tzv. nelegálne (čierne) skládky. Tento problém je obzvlášť závažný v prípade, keď takýto odpad v dôsledku dažďov končí vo vodných tokoch a napokon aj v podzemnej vode, ktorú pijeme.
Pri analýze obsahu čiernych skládok sa zistilo, že viac ako 90 % tvorí zmesový komunálny odpad a stavebný a demolačný odpad, pričom aj tento odpad väčšinou pochádza z domácností z prestavby, dostavby alebo modernizácie rodinných domov či bytov. Z tohto faktu vyplýva, že čierne skládky zakladajú občania, nie firmy.
1) 
Pôvodcami takto nezákonne umiestneného odpadu sú rôzne kategórie obyvateľov; nie je možné pôvodcov redukovať iba na obyvateľov v marginalizovaných komunitách. Často odpad ukladajú na čierne skládky osoby, ktoré sa snažia ušetriť peniaze, a samozrejme, podstatnú kategóriu tvoria aj osoby, ktoré nie sú uvedomelé v súvislosti s potrebou ochrany životného prostredia.
2)
Na čiernych skládkach teda spravidla končí odpad, ktorý patrí do kategórie komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu. Za nakladanie s týmto druhom odpadu nesie zodpovednosť obec. Obec preto zodpovedá aj za nakladanie s takýmto odpadom na čiernych skládkach, a to v podobe jeho odstraňovania zákonným spôsobom.
Požiadavky na postup obce, ako aj okresného úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie sú upravené najmä v § 15 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon o odpadoch").
3) 
Tento postup možno rozdeliť do relatívne samostatných úsekov, ako je uvedené ďalej.
Získavanie informácií o nezákonne umiestnenom odpade
Akákoľvek fyzická alebo právnická osoba môže oznámiť nezákonné umiestnenie odpadu obci, na území ktorej sa odpad nachádza, alebo príslušnému okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie. Rovnako, k takémuto zisteniu môže obec dospieť aj vlastným šetrením, prípadne na základe oznámenia iného orgánu verejnej moci. V súčasnosti sa tiež rozšírilo využívanie aplikácie "TrashOut", prostredníctvom ktorej sú automaticky generované podnety dotknutej obci.
Na druhej strane, ak samotný vlastník, správca alebo nájomca pozemku zistí, že je na ňom umiestnený odpad, potom je povinný (nielen oprávnený) to oznámiť obci alebo okresnému úradu v lehote troch pracovných dní. Nesplnenie tejto oznamovacej povinnosti sa považuje za priestupok, za ktorý môže obec uložiť pokutu až do 1 500 eur.
Ak teda obec z akéhokoľvek zdroja zistí existenciu čiernej skládky - nezákonne umiestneného odpadu, je povinná to oznámiť aj príslušnému okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie do siedmich pracovných dní od zistenia. Rovnako to platí aj opačne, t.j. aj okresný úrad bude o zistení čiernej skládky informovať obec. Ak sa čierna skládka nachádza v chránenom území, informovať o tom je potrebné aj Štátnu ochranu prírody SR. V prípade, že nezákonne umiestnený odpad je vo vodnom toku, na pobrežných pozemkoch alebo v záplavovom území, treba o tom upovedomiť príslušný orgán štátnej vodnej správy - okresný úrad a Slovenskú inšpekciu životného prostredia.
Zisťovanie osoby zodpovednej za nezákonné umiestnenie odpadu
Na základe oznámení, ako aj informácií od obcí príslušný okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie vykoná miestnu ohliadku na mieste čiernej skládky s cieľom posúdenia rozsahu skládky a škody na životnom prostredí. Na základe tejto okolnosti môže ísť dokonca o trestný čin neoprávneného nakladania s odpadmi podľa § 302 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v z. n. p. (ďalej len "Trestný zákon"), a to vtedy, ak škoda prevyšuje sumu 266 eur. Pri určovaní výšky škody sa vychádza z ceny, za ktorú sa odpad v čase a v mieste zistenia činu obvykle zbiera, prepravuje, vyváža, dováža, zhodnocuje, zneškodňuje alebo ukladá, a z ceny za odstránenie odpadu z miesta, ktoré na jeho uloženie nie je určené. Toto zisťovanie vykonáva teda okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, pričom môže si tiež vyžiadať súčinnosť zo strany Slovenskej inšpekcie životného prostredia. Na základe uvedeného zisťovania vypracuje odborné vyjadrenie, z ktorého bude vyplývať, aká je výška škody a či táto výška škody odôvodňuje trestnoprávny postih.
4)
Ak zo zistených skutočností okresný úrad nadobudne dôvodné podozrenie, že bol spáchaný trestný čin (najmä trestný čin neoprávneného nakladania s odpadmi), podá oznámenie o podozrení zo spáchania takéhoto trestného činu o
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.