Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Uršula Pomfyová, Natur-Pack, a. s., Bratislava

Počet článkov autora: 4


Obce a nakladanie s komunálnymi odpadmi a súvislosti s dosahovaním cieľov odpadového hospodárstva

  Ako vznik odpadov z triedeného zberu, správne vedenie evidencie a ohlasovanie údajov súvisí s úrovňou vytriedenia odpadov v obci, s plnením cieľa zberu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v komunálnom odpade a s plnením štandardu z...

Zálohovanie jednorazových obalov na Slovensku

V súčasnosti je téma zálohovania jednorazových obalov na nápoje viac než aktuálna. Pojmom „jednorazový obal“ sa rozumejú obaly na jedno použitie. Cieľom zavedenia zálohovania je dosiahnuť efektívnejší zber a následnú recykláciu. Takto získaná druh...

Možnosti a povinnosti obce pri zbere elektroodpadu a zbere použitých batérií a akumulátorov z územia obce

Pri nakladaní s vybranými druhmi odpadov majú svoje povinnosti aj obce. Občanov majú obce nielen informovať, ale im aj poskytnúť možnosť vhodného odovzdania týchto odpadov. V prípade elektrozariadení, batérií a akumulátorov je tých možností niekoľko.

... vieme triediť? Triediť je veda! A niekedy aj bieda.

Motto: "Odpadári sú šťastní ľudia. Nikdy neprídu o svoju prácu. Z každého výrobku, z každej činnosti, ak neostane nič, tak nejaký ten odpad, áno. Aspoň ten obal!"

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.