Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Možnosti a povinnosti obce pri zbere elektroodpadu a zbere použitých batérií a akumulátorov z územia obce

Dátum: Autor/i: Ing. Uršula Pomfyová; Natur-Pack, a. s., Bratislava , Štefan Červenka; Natur-Pack, a. s., Bratislava Rubrika: ODPADY

Pri nakladaní s vybranými druhmi odpadov majú svoje povinnosti aj obce. Občanov majú obce nielen informovať, ale im aj poskytnúť možnosť vhodného odovzdania týchto odpadov. V prípade elektrozariadení, batérií a akumulátorov je tých možností niekoľko.

Všeobecné informácie a prvotná povinnosť obce
Elektrozariadenia, batérie a akumulátory patria do skupiny vyhradených výrobkov, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov. Ide o súhrn povinností výrobcu vyhradeného výrobku, ktoré je výrobca povinný zabezpečiť počas všetkých fáz životného cyklu výrobku, až kým sa z neho nestane odpad. S odpadom je nutné nakladať v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva (ďalej len "OH"), a to s cieľom predchádzania vzniku odpadu z vyhradeného výrobku, posilnenie opätovného použitia, recyklácie alebo iného zhodnotenia daného odpadu.
Za nakladanie s komunálnym odpadom v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon o odpadoch") zodpovedá obec, ak ide o oddelene vyzbieraný odpad z domácnosti.
Elektroodpad z domácností je taký elektroodpad, ktorý pochádza z domácností, ale aj z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ak svojím charakterom a množstvom je podobný tomu, ktorý pochádza z domácností. O batériách a akumulátoroch, ktoré môžu byť vyzbierané z domácností, hovoríme vtedy, ak ide o prenosnú batériu alebo akumulátor, gombíkový článok, sadu batérií alebo akumulátor, ktoré sú hermeticky uzavreté, môžu sa ručne prenášať a nie sú priemyselnou batériou alebo akumulátorom ani automobilovou batériou alebo akumulátorom.
V prípade elektroodpadu (ďalej len "EO") a prenosných batérií a akumulátorov (ďalej len "BaA")
je obec povinná umožniť ich výrobcovi, príslušnej tretej osobe
(iba v prípade BaA)
alebo príslušnej organizácii zodpovednosti výrobcov (ďalej len "OZV") na ich náklady zaviesť a prevádzkovať na území obce oddelený zber a užívať na účel oddeleného zberu existujúce zariadenia na zber komunálnych odpadov
(napr. zberný dvor). V praxi to znamená, že výrobca vyhradeného výrobku znáša všetky finančné náklady spojené so zberom, prepravou, prípravou na opätovné použitie, zhodnotením, recykláciou, spracovaním a zneškodnením oddelene vyzbieraného odpadu.
Ak za výrobcu zabezpečuje plnenie zákonných povinností OZV, hovoríme o kolektívnom zabezpečení nakladania s vyhradeným výrobkom. OZV je právnická osoba vlastnená a prevádzkovaná výrobcami vyhradených výrobkov.
Ak si výrobca plní svoje zákonné povinnosti sám, hovoríme o individuálnom nakladaní s vyhradeným prúdom odpadu. Pri tomto systéme platí podmienka, že výrobca si môže plniť svoje povinnosti individuálne, len ak sa z jeho výrobku nikdy nestane komunálny odpad. Ak by bolo možné, aby sa z daného výrobku mohol stať komunálny odpad, nakladanie s vyhradeným výrobkom sa musí zabezpečiť iba kolektívne. Len v prípade BaA existuje ďalšia možnosť, a to zabezpečenie nakladania s týmto vyhradeným výrobkom prostredníctvom tzv. tretej osoby.
Povinnosti obce pri zbere elektroodpadu a použitých batérií a akumulátorov na území obce
Okrem povinnosti umožniť výrobcovi elektrozariadenia a BaA, príslušnej tretej osobe (len v prípade BaA) alebo príslušnej OZV zaviesť a prevádzkovať na území obce systém oddeleného zberu EO z domácností a použitých prenosných BaA, má obec ďalšie povinnosti, a to:
-
na žiadosť OZV je obec povinná poskytnúť OZV údaje vo vzťahu k zberu, spôsobe zberu, zberových kapacít a miest zberu tak, aby si OZV vedela vypočítať a preukázať spôsob plnenia cieľov zberu a záväzných limitov určených v prílohe č. 3 zákona o odpadoch;
-
zabezpečiť podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností (vrátane tých s obsahom nebezpečných látok), na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia. Pre obec, ktorá má menej ako 5 000 obyvateľov a na jej území je zriadený zberný dvor, sa táto povinnosť nevzťahuje. Obec však môže zabezpečovať kombináciu týchto dvoch zberov, ak tak určí vo všeobecne záväznom nariadení (ďalej len "VZN");
-
zverejniť na svojom webovom sídle podrobný všeobecne zrozumiteľný popis celého systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v obci a od 1.1.2021 aj konkrétnych opatrení zavedených na podporu predchádzania vzniku odpadu na území obce;
-
vo VZN upraviť v súlade s hierarchiou OH podrobnosti o spôsobe a podmienkach triedeného zberu komunálnych odpadov vrátane EO z domácností a použitých prenosných BaA a automobilových BaA;
-
do nákladov na činnosti nakladania s komunálnymi odpadmi, ktoré obec hradí z miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, obec nesmie zahrnúť náklady, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov elektrozariadení a BaA.
Možnosti zberu elektroodpadu a použitých batérií a akumulátorov na území obce
Zákon o odpadoch ustanovil, že občan môže svoj EO z domácností a použité prenosné BaA odovzdať na určených miestach
bezplatne
. Spôsob bezplatného odovzdania EO a BaA vychádza z povinnosti výrobcov EZ a BaA, tretej osoby alebo OZV financovať náklady triedeného zberu oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu vrátane zberu a vytriedenia týchto zložiek na zbernom dvore, keďže práve oni zodpovedajú za nakladanie s vyhradeným prúdom odpadu, kde EO a BaA patria. Odovzdávanie EO a BaA je možné zrealizovať niekoľkými spôsobmi.
Elektroodpady z domácností
1.
Oddelený zber organizovaný obcou minimálne dvakrát do roka
Za podmienok určených organizátorom zberu - obcou, v súlade s podrobnosťami a podmienkami VZN odovzdať EO z domácnosti, napr.:
-
veľmi malý EO s vonkajším rozmerom do 25 cm (napr. žehlička, holiaci strojček, rýchlo varná kanvica, mobilný telefón a pod.);
-
EO zo svetelných zdrojov (napr. výbojky, úsporné žiarovky, LED žiarovky a pod.);
-
malé zariadenia, pričom žiadny vonkajší rozmer nie je väčší ako 50 cm vrátane (napr. mixér, kuchynská váha, rádio, prehrávač, ručné elektrické náradie, mikrovlnná rúra, hračky a pod.);
-
malé IT a telekomunikačné zariadenia (s akýmkoľvek vonkajším rozmerom menej ako 50 cm, žiadny vonkajší rozmer nie je väčší ako 50 cm);
-
obrazovky, monitory a zariadenia, ktoré obsahujú obrazovky s povrchom väčším ako 100 cm2 (napr. TV prijímač, obrazovka a pod.);
-
zariadenia na tepelnú výmenu (napr. chladnička, mraznička);
-
veľké zariadenia (s akýmkoľvek vonkajším rozmerom viac ako 50 cm) vrátane (napr. práčka, vysávač, elektrická rúra, elektrická kosačka a pod.).
2.
Oddelený zber na zbernom dvore obce - priebežne, v súlade so súhlasom na prevádzkovanie zberného dvora
V súlade s podrobnosťami a podmienkami VZN a v súlade s prevádzkovým poriadkom zberného dvora odovzdať EO z domácnosti, napr.:
-
veľmi malý EO s vonkajším rozmerom do 25 cm (napr. žehlička, holiaci strojček, rýchlo varná kanvica, mobilný telefón a pod.);
-
EO zo svetelných zdrojov (napr. výbojky, úsporné žiarovky, LED žiarovky a pod.);
-
malé zariadenia, pričom žiadny vonkajší rozmer nie je väčší ako 50 cm vrátane (napr. mixér, kuchynská váha, rádio, prehrávač, ručné elektrické náradie, mikrovlnná rúra, hračky a pod.);
-
malé IT a telekomunikačné zariadenia (s akýmkoľvek vonkajším rozmerom menej ako 50 cm, žiadny vonkajší rozmer nie je väčší ako 50 cm);
-
obrazovky, monitory a zariadenia, ktoré obsahujú obrazovky s povrchom väčším ako 100 cm2 (napr. TV prijímač, obrazovka a pod.);
-
zariadenia na tepelnú výmenu (napr. chladnička, mraznička);
-
veľké zariadenia (s akýmkoľvek vonkajším rozmerom viac ako 50 cm) vrátane (napr. práčka, vysávač, elektrická rúra, elektrická kosačka a pod.);
-
v prípade obrazoviek, monitorov, zariadení na tepelnú výmenu a veľkých zariadení, môže prevádzkovateľ zberného dvora obmedziť počet EO z domácností odovzdávaných jednou osobou do zberného dvora.
3.
Oddelený zber formou mobilného zberu v obci - priebežne, v súlade s udelenou registráciou na zber odpadov bez prevádzkovania zariadenia na zber odpadov a na vykonávanie prepravy odpadov
Za podmienok určených prevádzkovateľom mobilného zberu EO z domácností, napr.:
-
veľmi malé EO s vonkajším rozmerom do 25 cm (napr. žehlička, holiaci strojček, rýchlo varná kanvica, mobilný telefón a pod.);
-
EO zo svetelných zdrojov (napr. výbojky, úsporné žiarovky, LED žiarovky a pod.); malé zariadenia, pričom žiadny vonkajší rozmer nie je väčší ako 50 cm vrátane (napr. mixér, kuchynská váha, rádio, prehrávač, ručné elektrické náradie, mikrovlnná rúra, hračky a pod.);
-
malé IT a telekomunikačné zariadenia (s akýmkoľvek vonkajším rozmerom menej ako 50 cm, žiadny vonkajší rozmer nie je väčší ako 50 cm); obrazovky, monitory a zariadenia, ktoré obsahujú obrazovky s povrchom väčším ako 100 cm2 (napr. TV prijímač, obrazovka a pod.);
-
zariadenia na tepelnú výmenu (napr. chladnička, mraznička);
-
veľké zariadenia s akýmkoľvek vonkajším rozmerom viac ako 50 cm vrátane (napr. práčka, vysávač, elektrická rúra, elektrická kosačka a pod.);
-
mobilný zber sa môže uskutočňovať v celej obci alebo len v tej časti obce, kde nie je v dostupnej vzdialenosti prevádzkovaný napr. zberný dvor alebo nie sú možnosti pre spätný zber;
-
prevádzkovateľ mobilného zberu, môže v čase zberu určiť isté obmedzenia, napr. v druhoch zbieraných EO, v spôsobe a mieste ich umiestnenia, v počte na jednu domácnosť a pod.
4.
Spätný zber v predajni (bez priameho angažovania obce):
-
pri predaji nového elektrozariadenia (ďalej len "EZ") na výmennom základe kus za kus bez požadovania poplatku alebo inej služby, ak odovzdávaný EO je rovnakej kategórie a rovnakého funkčného určenia ako predávané elektrozariadenie,
-
v prípade veľmi malého EO s vonkajším rozmerom do 25 cm (napr. žehlička, holiaci strojček, rýchlo varná kanvica, mobilný telefón a pod.) a EO zo svetelných zdrojov (napr. výbojky, úsporné žiarovky, LED žiarovky a pod.) bez povinnosti zakúpiť si EZ. Spätný zber sa vykonáva v predajni, ktorej predajná plocha vyhradená pre EZ je ­aspoň 400 m2 alebo je v blízkosti danej predajne,
-
odovzdávaný EO rovnakej kategórie a rovnakého funkčného určenia ako kupované nové EZ neznamená, že musí ísť o rovnakú výrobnú značku alebo zariadenie so zhodnými technickými parametrami;
-
na vykonávanie spätného zberu EO distribútorom (predajcom) EZ sa nevyžaduje súhlas podľa § 97 ani registrácia podľa § 98 zákona o odpadoch.
5.
Zberné miesto EO (v prípade verejného priestranstva)
-
odovzdávanie na zbernom mieste, ktoré je určené na základe zmluvy s výrobcom EZ alebo OZV zastupujúcou výrobcov EZ, je zriadené na dostupnom mieste, v blízkosti konečného používateľa (napr. obchod, úrad, pošta a pod.), kde môže konečný používateľ bezplatne odovzdať veľmi malý EO s vonkajším rozmerom do 25 cm (napr. žehlička, holiaci strojček, rýchlo varná kanvica, mobilný telefón a pod.) a EO zo svetelných zdrojov (napr. výbojky, úsporné žiarovky, LED žiarovky a pod.) do nádoby určenej na tento účel; zberné miesto nie je miesto, kde sa vykonáva spätný zber EO;
-
zmluvu s výrobcom EZ alebo s OZV uzatvára prevádzkovateľ zberného miesta, v prípade ak ide o priestor napr. obecného úradu alebo miestneho úradu mestskej časti, zmluva sa uzatvára s príslušnou obcou, mestom alebo mestskou časťou;
-
zberná nádoba určená na zber veľmi malého EO a odpadu zo svetelných zdrojov, ktorá je súčasťou zberného miesta EO, musí spĺňať špecifické požiadavky určené osobitným predpisom (§ 9 vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 373/2015 Z.z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v z. n. p.). Ide napr. o rozmery otvorov pre rôzne typy a veľkosti veľmi malého EO, spôsob ochrany zbernej nádoby pred možným poškodením, odcudzením, podmienky manipulácie so zbernou nádobou, spôsob jej označenia, spôsob včasnej výmeny po naplnení, uzamknutie zbernej nádoby a pod.;
-
na prevádzkovanie zberného miesta EO sa nevyžaduje súhlas podľa § 97 ani registrácia podľa § 98 zákona o odpadoch.
Použité batérie a akumulátory
1.
Zber organizovaný obcou minimálne dvakrát do roka
Za podmienok určených organizátorom zberu - obcou, v súlade s podrobnosťami a podmienkami VZN odovzdať použité BaA, ako napr.:
-
prenosné batérie a akumulátory,
-
automobilové batérie a akumulátory,
-
gombíkové články,
-
sady batérií alebo akumulátorov.
2.
Zber na zbernom dvore obce - priebežne, v súlade so súhlasom na prevádzkovanie zberného dvora
V súlade s podrobnosťami a podmienkami VZN a v súlade s prevádzkovým poriadkom zberného dvora, odovzdať použité BaA, ako napr.:
-
prenosné batérie a akumulátory,
-
automobilové batérie a akumulátory,
-
gombíkové články,
-
sady batérií alebo akumulátorov,
-
prevádzkovateľ zberného dvora môže určiť obmedzenia pre prevzatie väčšieho počtu najmä automobilových batérií a akumulátorov odovzdaných jednou osobou.
3.
Oddelený zber formou mobilného zberu v obci - priebežne, v súlade s udelenou registráciou na zber odpadov bez prevádzkovania zariadenia na zber odpadov a na vykonávanie prepravy odpadov
Za podmienok určených prevádzkovateľom mobilného zberu použitých BaA, ako napr.:
-
prenosné batérie a akumulátory,
-
automobilové batérie a akumulátory,
-
gombíkové články,
-
sady batérií alebo akumulátorov,
-
mobilný zber sa môže uskutočňovať v celej obci alebo len v tej časti obce, kde nie je v dostupnej vzdialenosti prevádzkovaný napr. zberný dvor alebo nie sú možnosti pre spätný zber,
-
prevádzkovateľ mobilného zberu môže v čase zberu určiť isté obmedzenia, napr. v druhoch zbieraných BaA, v spôsobe a mieste ich umiestnenia, v spôsobe balenia alebo v počte na jednu domácnosť (najmä v prípade automobilových batérií a akumulátorov) a pod.
4.
Spätný zber BaA v predajni, autoservise (bez zaangažovania obce)
-
pri odovzdávaní prenosných BaA na predajnom mieste prenosných BaA a použitých automobilových batérií z motorových vozidiel nevyužívaných na komerčné účely vo vlastníctve fyzickej osoby je distribútor (predajca) povinný bezplatne prevziať od občanov (konečných používateľov) použité BaA bez viazanosti tohto zberu na kúpu novej batérie, akumulátora alebo iného tovaru;
-
na vykonávanie spätného zberu použitých BaA distribútorom batérií a akumulátorov sa nevyžaduje súhlas podľa § 97 ani registrácia podľa § 98 zákona o odpadoch.
5.
Zberné miesto použitých BaA (v prípade verejného priestranstva)
-
odovzdávanie použitých BaA na zbernom mieste, ktoré je určené na základe zmluvy s výrobcom BaA, treťou osobou alebo OZV zastupujúcou výrobcov BaA, je zriadené na dostupnom mieste v blízkosti konečného používateľa, kde môže konečný používateľ bezplatne odovzdať použité BaA do nádoby určenej na tento účel; zberné miesto nie je miesto, kde sa vykonáva spätný zber použitých BaA. Zberné miesto môže byť zriadené napr. v obchode, úrade, na pošte a pod.;
-
zmluvu s výrobcom BaA, treťou osobou alebo s OZV uzatvára prevádzkovateľ zberného miesta, v prípade, že ide o priestor napr. obecného úradu alebo miestneho úradu mestskej časti, zmluva sa uzatvára s príslušnou obcou, mestom alebo mestskou časťou,
-
na zber BaA sú určené špecifické typy zberných nádob a kontajnerov, ktoré musia byť zabezpečené pred ich možným poškodením,
-
na prevádzkovanie zberného miesta použitých prenosných BaA sa nevyžaduje súhlas podľa § 97 ani registrácia podľa § 98.
Ďalšie podmienky vykonávania zberu elektroodpadu a použitých batérií a akumulátorov na území obce
Na území obce vykonávať zber vrátane mobilného zberu a prepravu komunálnych odpadov môže obec sama alebo ten, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou. Táto povinnosť sa nevzťahuje na distribútorov vykonávajúcich spätný zber, zber prostredníctvom zberného miesta použitých prenosných BaA a EO.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.