Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Výzvy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Výzvy - 2019

Výstavba zariadení na využitie vybraných druhov OZE

Kategória: Výzvy

Výstavba zariadení na využitie vybraných druhov OZE - na výrobu biometánu; využitie vodnej energie; využitie slnečnej energie na výrobu tepla; využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla; vyu...

Fond na podporu umenia: Výzva č. 6/2020

Kategória: Výzvy

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013...

Výzva zameraná na Výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu zariadení na výrobu elektriny a tepla vysoko účinnou kombinovanou výrobou s maximálnym tepelným príkonom

Kategória: Výzvy

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na Výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu zariadení na výrobu elektri...

58. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

Kategória: Výzvy

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje 58. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov.

Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch

Kategória: Výzvy

Výzva podporuje prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami.

Program SK-Klíma

Kategória: Výzvy

Výzvy na predkladanie žiadostí o projekt (ACC01 a ACC02) v rámci Programu SK-Klíma pre obce s počtom obyvateľov nad 15 000 sú otvorené!

Zelené oázy

Kategória: Výzvy

Žiadosti sa môžu podávať do 13. januára 2020 a výška dotácie môže byť od 1 000 € - 3 000 €.

Podpora vzdelávania sociálne znevýhodnených detí a mládeže

Kategória: Výzvy

Termín pre podávanie žiadostí o finančnú podporu z grantu Podpora vzdelávania sociálne znevýhodnených detí a mládeže je 18. novembra 2019.

Fond na podporu kultúry národnostných menšín zverejnil prvú výzvu na rok 2020

Kategória: Výzvy

Fond na podporu kultúry národnostných menšín zverejnil prvú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie alebo štipendia na rok 2020 pre maďarskú a rómsku národnostnú menšinu. Termín predkladania žiadostí je do 4. decembra 2019.

Fond na podporu umenia 2/2020

Kategória: Výzvy

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.