Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Výzvy

Výzva zameraná na Výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu zariadení na výrobu elektriny a tepla vysoko účinnou kombinovanou výrobou s maximálnym tepelným príkonom

Kategória: Výzvy

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na Výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu zariadení na výrobu elektriny a tepla vysoko účinnou kombinovanou výrobou s maximálnym tepelným príkonom 20 MW.

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Špecifický cieľ: 4.5.1 Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC451-2019-60

Dátum vyhlásenia: 18.12.2019

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na Výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu zariadení na výrobu elektriny a tepla vysoko účinnou kombinovanou výrobou s maximálnym tepelným príkonom 20 MW.

Viac informácií nájdete na internetových stránkach:

https://www.edotacie.sk/vyzva/opkzp-po4-sc451-2019-60-zariadenia-na-vyrobu-elektriny-a-tepla-vysoko-ucinnou-kombinovanou-vyrobou-do-20mw

https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/60-vyzva-zamerana-na-vystavbu-rekonstrukciu-a-modernizaciu-zariadeni-na-vyrobu-elektriny-a-tepla-vysoko-ucinnou-kombinovanou-vyrobou-s-maximalnym-tepelnym-prikonom-20-mw-opkzp-po4-sc451-20/

 

 


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.