Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Výzvy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Výzvy

Zabezpečenie praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania

Kategória: Výzvy Autor: MŠVVaŠ SR

MŠVVaŠ SR ako poskytovateľ príspevku na duálne vzdelávanie oznamuje žiadateľom, že do 31. 03. 2020 je možné predkladať Štátnemu inštitútu odborného vzdelávania žiadosti o poskytnutie predmetného príspevku.

Fond na podporu umenia: Výzva č. 7/2020

Kategória: Výzvy Autor: Fond na podporu umenia

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013...

Podpora globálneho a rozvojového vzdelávania

Kategória: Výzvy Autor: SlovakAid

SAMRS v súlade so Zameraním bilaterálnej rozvojovej spolupráce SR na rok 2020, so Strednodobou stratégiou ODA SR na obdobie 2019-2023, s Maastrichtskou deklaráciou globálneho vzdelávania, s EU Gender Action Plan a s Agendou 2030 vyhlasuje výzvu na...

Súťaž – “Junior internet 2020”

Kategória: Výzvy Autor: www.direktor.sk

Asociácia pre mládež, vedu a techniku vyhlasuje súťažnú konferenciu Junior Internet určenú žiakom základných a stredných škôl. Uzávierka do:  15. 3. 2020 (juniorinternet.sk).

Výzva 3/2020 Audiovizuálneho fondu

Kategória: Výzvy Autor: Audiovizuálny fond

Audiovizuálny fond v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a s ustanoveniami vnútorných predpisov fondu a v nadvä...

Výzva 6/2020 Audiovizuálneho fondu

Kategória: Výzvy Autor: Audiovizuálny fond

Audiovizuálny fond v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a s ustanoveniami vnútorných predpisov fondu v nadväzn...

Výzva 4/2020 Audiovizuálneho fondu

Kategória: Výzvy Autor: Audiovizuálny fond

Audiovizuálny fond v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a s ustanoveniami vnútorných predpisov fondu v nadväzn...

Výzva 5/2020 Audiovizuálneho fondu

Kategória: Výzvy Autor: Audiovizuálny fond

Audiovizuálny fond v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a s ustanoveniami vnútorných predpisov fondu v nadväzn...

Výzva 2/2020 Audiovizuálneho fondu

Kategória: Výzvy Autor: Audiovizuálny fond

Audiovizuálny fond v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a s ustanoveniami vnútorných predpisov fondu a v nadvä...

Podpora zabezpečenia interkultúrneho dialógu a porozumenia medzi občanmi slovenskej národnosti a občanmi patriacimi k národnostným menšinám a etnickým skupinám

Kategória: Výzvy

Zámerom programu je podpora realizácie multikultúrnych a interetnických projektov, zameraných minimálne na dve národnostné menšiny (okrem podprogramu 4.5), ktoré sa svojím významom podieľajú na realizácii kultúrnej politiky Slovenskej republiky v ...

Výzva v rámci schémy malých grantov ACC03 určená pre základné a stredné školy

Kategória: Výzvy Autor: Ministerstvo životného prostredia SR

Výzva chce podporiť edukačné projekty škôl týkajúce sa zvyšovania povedomia o zmierňovaní a súčasne prispôsobovaní sa zmene klímy.

Výstavba zariadení na využitie vybraných druhov OZE

Kategória: Výzvy

Výstavba zariadení na využitie vybraných druhov OZE - na výrobu biometánu; využitie vodnej energie; využitie slnečnej energie na výrobu tepla; využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla; vyu...

Fond na podporu umenia: Výzva č. 6/2020

Kategória: Výzvy

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013...

Výzva zameraná na Výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu zariadení na výrobu elektriny a tepla vysoko účinnou kombinovanou výrobou s maximálnym tepelným príkonom

Kategória: Výzvy

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na Výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu zariadení na výrobu elektri...

58. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

Kategória: Výzvy Autor: Operačný program: Kvalita životného prostredia

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje 58. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov.

Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch

Kategória: Výzvy

Výzva podporuje prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami.

Program SK-Klíma

Kategória: Výzvy

Výzvy na predkladanie žiadostí o projekt (ACC01 a ACC02) v rámci Programu SK-Klíma pre obce s počtom obyvateľov nad 15 000 sú otvorené!

Zelené oázy

Kategória: Výzvy

Žiadosti sa môžu podávať do 13. januára 2020 a výška dotácie môže byť od 1 000 € - 3 000 €.

Podpora vzdelávania sociálne znevýhodnených detí a mládeže

Kategória: Výzvy

Termín pre podávanie žiadostí o finančnú podporu z grantu Podpora vzdelávania sociálne znevýhodnených detí a mládeže je 18. novembra 2019.

Fond na podporu kultúry národnostných menšín zverejnil prvú výzvu na rok 2020

Kategória: Výzvy

Fond na podporu kultúry národnostných menšín zverejnil prvú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie alebo štipendia na rok 2020 pre maďarskú a rómsku národnostnú menšinu. Termín predkladania žiadostí je do 4. decembra 2019.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.