Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Výzvy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Výzvy

Výzva na podporu rodinného podnikania

Kategória: Výzvy Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Slovak Business Agency ako vykonávateľ Schémy na podporu rodinného podnikania vyhlasuje v mene Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v rámci Schémy na podporu rodinného podnikania (sché...

Výzva zameraná na vzdelávanie pedagogických zamestnancov vo finančnej gramotnosti

Kategória: Výzvy Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Rezort školstva bude v tomto roku prideľovať účelové finančné prostriedky na financovanie rozvojových projektov na podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu.

Zvyšovanie kapacít škôlok: nové termíny na vydanie rozhodnutí vo výzve

Kategória: Výzvy

Riadiaci orgán pre IROP informuje o nedodržaní termínu na vydanie rozhodnutí o žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy na zvyšovanie infraštruktúry materských škôl.

Výzva na zlepšenie dát v štátnej správe a samospráve pokračuje

Kategória: Výzvy

Inštitúcie štátnej a verejnej správy, ale aj samospráva a komory môžu žiadať o eurofondy na skvalitnenie zdieľania nimi poskytovaných dát. Dopytovo-orientovaná výzva „Manažment údajov inštitúcie verejnej správy“ z Operačného programu Integrovaná j...

Výzva na dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v MRK: aktualizované FAQ

Kategória: Výzvy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje zverejnilo aktualizované často kladené otázky (FAQ) k výzve zameranej na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry s kó...

Výzva na poskytovanie miestnej občianskej poriadkovej služby

Kategória: Výzvy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 12. januára 2022 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na zvýšenie zamestnanosti a za...

Krok za krokom 2021

Kategória: Výzvy

Výzva „Snoezelen miestnosť“

Kategória: Výzvy Autor/i: GrantExpert

Výstavba cyklistickej infraštruktúry (cykloprístrešky, cyklostojany) v okolí základných a stredných škôl

Kategória: Výzvy Autor/i: GrantExpert Zdroj: GrantExper

Podporované oblasti: Cieľom výzvy je výstavba, zmena stavby, stavebné úpravy alebo rekonštrukcia cyklistickej infraštruktúry - zariadení v podobe cykloprístreškov a cyklostojanov. Oprávnené územie: Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj,...

Podpora zdravotníckych zariadení (2021)

Kategória: Výzvy Autor/i: GrantExpert Zdroj: GrantExpert

Sociálny dialóg a dôstojná práca (2021)

Kategória: Výzvy Autor/i: GrantExpert Zdroj: GrantExpert

Výzva v rámci grantového programu Pomocná ruka 2021

Kategória: Výzvy Zdroj: Nadácia Pontis

Nadačný fond PwC vyhlasuje výzvu v rámci grantového programu Pomocná ruka 2021. Oprávneným žiadateľom sú aj školy a samosprávy. O podporu sa môže uchádzať len projekt, ktorý odporučí zamestnanec spoločnosti PwC alebo na ktorom bude priamo particip...

Výzva č. 9/2021 Fondu na podporu umenia pre samosprávy

Kategória: Výzvy Zdroj: Fond na podporu umenia

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013...

Výzva na modelovanie vývoja mimoriadnych udalostí, monitorovanie a vyhodnocovanie rizík viazaných na zmenu klímy a jej dôsledkov

Kategória: Výzvy Zdroj: ZMOS

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia zverejnilo dňa 19. augusta 2021 výzvu zameranú na modelovanie vývoja mimoriadnych udalostí, monitorovanie a vyhodnocov...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.