Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Výzvy

Výstavba zariadení na využitie vybraných druhov OZE

Kategória: Výzvy

Výstavba zariadení na využitie vybraných druhov OZE - na výrobu biometánu; využitie vodnej energie; využitie slnečnej energie na výrobu tepla; využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla; využitie geotermálnej energie priamym využitím na výrobu tepla a prípadne aj v kombinácii s tepelným čerpadlom; výrobu a energetické využívanie bioplynu, skládkového plynu a plynu z čistiarní odpadových vôd,

Operačné programy

 • Kvalita životného prostredia

Oprávnenosť žiadateľa

1. Oprávnení žiadatelia, ktorí budú podporení v rámci SŠP OZE, sú:

 • fyzické a/alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2 písm. a) až c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, t.j.:

1. osoby zapísané v obchodnom registri; 2. osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia; 3. osoby, ktoré podnikajú na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, t. j. podnik v zmysle čl. 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ;

2. Oprávnení žiadatelia, ktorých je možné podporiť mimo schémy štátnej pomoci, sú:

 • subjekty ústrednej správy - štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie;
 • ostatné subjekty ústrednej správy – štátne účelové fondy, Slovenský pozemkový fond, verejné vysoké školy a verejnoprávne inštitúcie;9
 • subjekty územnej samosprávy - obce a vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie;
 • neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby10;
 • združenia fyzických a/alebo právnických osôb, ktoré neboli založené za účelom vykonávania hospodárskej činnosti;

avšak výlučne za predpokladu, že nevykonávajú hospodársku činnosť súvisiacu s predmetom projektu.

Územné obmedzenie

Oprávneným miestom realizácie projektu je celá SR okrem Bratislavského kraja.

Podporované (oprávnené) aktivity

 • B2 Výstavba zariadení na využitie vodnej energie;
 • B3 Výstavba zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu tepla;
 • B4 Výstavba zariadení na využitie aerotermálnej,hydrotermálnej alebo geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla;
 • B5 Výstavba zariadení na využitie geotermálnej energie priamym využitím na výrobu tepla a prípadne aj v kombinácii s tepelným čerpadlom;
 • B6 Výstavba zariadení na výrobu a energetické využívanie skládkového plynu a plynu z čistiarní odpadových vôd.

Dĺžka realizácie projektu

Maximálna dĺžka realizácie projektu zameraného na podaktivity B3, B4, B5, B6 je 24 mesiacov, pre projekt zameraný na podaktivitu B2 je 36 mesiacov.

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Ovzdušie
 • Energetická efektívnosť
 • Obnoviteľné zdroje energie
 • Systémy Centrálneho Zásobovania Teplom

Typ žiadateľa a výška podpory

 • mikropodnik (0-9 zamestnancov)
 • malý podnik (10-49 zamestnancov)
 • stredný podnik (50-249 zamestnancov)
 • veľký podnik (250 a viac zamestnancov)
 • samospráva
 • príspevkové a rozpočtové organizácie
 • univerzity a vysoké školy
 • štátna správa
 • nezisková organizácia
 • združenie právnických osôb
 • združenie fyzických osôb

Viac informácií nájdete na internetovej stránke https://www.edotacie.sk/vyzva/opkzp-po4-sc451-2019-61-zariadenia-na-vyuzitie-vybranych-druhov-oze


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.