Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovné predkontácie v oblasti pokladničnej agendy

Dátum: Autor/i: PhDr. Jozef Sýkora, MBA Rubrika: Účtovníctvo

Príspevok obsahuje často používané účtovné predkontácie v oblasti pokladničnej agendy s ohľadom na príjmy a výdavky v hotovosti. Peňažné prostriedky v hotovosti v súlade s ustanovením § 29 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. musí účtovná jednotka inventarizovať minimálne raz ročne, a to ku dňu, ku ktorému zostavuje účtovnú závierku, teda k poslednému dňu účtovného obdobia.
 
Rozdiely, ktoré boli zistené pri inventarizácii pokladničnej hotovosti a cenín, sa považujú za schodok alebo prebytok.
(Pozn.: V praxi nesprávne nazývané ako manko, najmä v kontrolných zložkách, inventúrnych súpisoch či v dokumentácii k inventarizácii majetku, záväzkov a ich rozdielu.)
Schodok na pokladničnej hotovosti a ceninách sa zaúčtuje väčšinou ako pohľadávka voči hmotne zodpovednej osobe za pokladnicu. Prebytok sa účtuje ako iné ostatné hospodárske výnosy - cez účet 648.
Čo všetko možno účtovať cez účet 211
Predmetný účet zahŕňa pokladničnú hotovosť - bankovky a mince, šeky, ktoré znejú na konkrétnu sumu, a poukážky na zúčtovanie, napríklad poukážky na odber tovaru a služieb v tých organizá­ciách, ktoré prijímajú takéto poukážky namiesto peňazí. Organizácia môže mať aj viac pokladníc, ale pohyby v každej z nich sa musia viesť v oddelenej analytickej evidencii. Ďalej sa musí viesť oddelená analytická evidencia podľa hmotne zodpovedných osôb a miest uloženia, ak sa osoby a miesta líšia. Súčasne je nevyhnutné zabezpečiť členenie peňažných prostriedkov na slovenskú a cudziu menu, ak má organizácia aj iné meny. Peňažné prostriedky v cudzej mene sa vedú oddelene pre každý druh cudzej meny.
Pokladničná hotovosť podlieha výkonu základnej finančnej kontroly. Ide teda o overenie verejných prostriedkov. Verejnými financiami sú spravidla finančné prostriedky podľa zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., finančné prostriedky zo zahraničia poskytnuté na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, finančné prostriedky z rozpočtov členských štátov Európskej únie, finančné prostriedky z rozpočtov iných ako členských štátov Európskej únie určené na financovanie alebo spolufinancovanie programov Európskej únie, vlastné zdroje divadla, transfery od zriaďovateľa a zo štátneho rozpočtu, účelové prostriedky, príjmy zo vstupného a nájomného nebytových priestorov, iné príjmy zo služieb divadla, finančné dary s účelovým charakterom, propagačné, príjmy od sponzorov a podobne.
Časté chyby zistené kontrolou:
1.
Neuzatvorenie dohody o hmotnej zodpovednosti so zamestnancom, ktorý je zodpovedný za úsek pokladničnej agendy, resp. neaktualizovanie tejto dohody.
2.
V prípade zastupovania nedisponuje zástupca pokladníka podpísanou dohodou o hmotnej zodpovednosti.
3.
Účtovanie o pokladničnej operácii až po jej vzniku - na začiatku nového kalendárneho mesiaca.
4.
Nesprávne účtovanie v prípade prevádzkových príjmov, ktoré sú vždy účtované cez účet 648 a podľa správnosti a opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v z. n. p., majú byť účtované cez príslušné výnosové účty.
5.
Nesprávne účtovanie o schodku v pokladnici.
Účtovanie o schodku v pokladnici
 

Účtovný prípad

MD

D

Inventarizačný rozdiel v pokladnici – schodok bez zavinenia zamestnanca

548

211

Inventarizačný rozdiel v pokladnici – schodok zavinený krádežou

548

211

Frekventované účtovné predkontácie v oblasti pokladničnej agendy samosprávy
 

Účtovný prípad

MD

D

Prijatie zostatku preddavku na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku

211

051

Prijatie zostatku preddavku na obstaranie dlhodobého hmotného majetku

211

052

Príjem peňažných prostriedkov za predané stravné lístky od zamestnancov

211

213

Výber hotovosti z banky – príjem do pokladnice

211

261

Prij

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály