Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Posúdenie odvolania obcou v daňovom procese

Dátum: Autor/i: Ing. JUDr. Ladislav Hrtánek, PhD. Rubrika: Hospodárenie

Podanie odvolania je podstatným procesným úkonom daňového subjektu v daňovom konaní, nakoľko sa ním zabezpečuje preskúmanie už vydaného prvostupňového rozhodnutia správcu dane. Podľa § 72 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „daňový poriadok“) platí, že odvolanie sa podáva orgánu, ktorého rozhodnutie je odvolaním napadnuté, teda obci, ktorá rozhodnutie vydala. Preto obec je prvým subjektom, ktorý posúdi podané odvolanie.

V prvom rade obec posúdi obsahovú stránku odvolania. Taktiež musí obec po podaní odvolania zvážiť, či je odvolanie vôbec prípustné, a až následne o ňom rozhodne v prípade autoremedúry. Pokiaľ obec nerozhodne o podanom odvolaní daňového subjektu, tak ho postúpi odvolaciemu orgánu.
Preskúmanie obsahu odvolania
Odvolanie v daňovom konaní musí popri všeobecných náležitostiach, ktoré musí obsahovať každé podanie v daňovom konaní, obsahovať aj špecifické náležitosti, ktoré v § 72 ods. 4 ustanovuje daňový poriadok a ktoré sú tam uvedené taxatívnym právnym výpočtom.
Ide pritom o tieto obsahové náležitosti odvolania:
-
presné označenie správcu dane, ktorému je odvolanie adresované,
-
presné označenie subjektu, ktorý odvolanie podáva,
-
presné označenie rozhodnutia, ktoré je rozhodnutím odvolávajúceho sa subjektu napadnuté,
-
dôvody, prečo bolo odvolanie podané, teda prečo sa odvolávajúci daňový subjekt dovoláva preskúmania vydaného rozhodnutia v daňovom konaní,
-
jednotlivé dôkazné prostriedky, ktoré preukazujú tvrdenia daňového subjektu uvedené v odvolaní, pokiaľ sa nenamieta len rozpor s právnym poriadkom; pokiaľ je to možné, tak daňový subjekt predloží listinné dôkazy preukazujúce jeho tvrdenia,
-
návrh, akým spôsobom má podľa názoru daňového subjektu - odvolávajúceho sa, odvolací orgán rozhodnúť, teda či len zruší napadnuté rozhodnutie vydané v daňovom konaní alebo ho má pozmeniť a akým spôsobom.
Príklad č. 1:
Daňový subjekt predložil obci odvolanie proti platobnému výmeru, ktorým mu obec vyrubila výšku dane z nehnuteľností. V uvedenom odvolaní však neboli priložené zodpovedajúce dôkazné prostriedky, ktoré by preukazovali jeho tvrdenia uvedené v predmetnom odvolaní. Konal daňový subjekt v súlade s platným právom?
Obsahovou súčasťou odvolania sú aj jednotlivé dôkazné prostriedky, ktorými daňový subjekt preukazuje tvrdenia a skutkový stav uvedený v odvolaní. Ak sa napríklad daňový subjekt domáha odvolaním zrušenia platobného výmeru obce, ktorým mu bola vyrubená daň z nehnuteľností, z dôvodu, že nemá postavenie vlastníka nehnuteľnosti, musí k podanému odvolaniu pripojiť jednotlivé dôkazy, napríklad listiny, ktoré potvrdzujú, že nevlastní predmetnú nehnuteľnosť, ktorá je predmetom zdanenia v tomto prípade.
Taktiež v prípade, ak sa ­odvolaním domáha daňový dlžník zrušenia daňovej exekučnej výzvy ­vydanej podľa § 91 daňového poriadku z dôvodu, že vec, ktorá má byť exekvovaná, mu nepatrí alebo patrí inej osobe, nielenže musí túto skutočnosť uviesť vo svojom odvolaní, ale musí predložiť aj dôkazné prostriedky, napríklad list vlastníctva, ktorým preukáže, že stavbu alebo pozemok, ktorý má byť predmetom daňového exekučného konania, vlastní niekto iný a navrhovaná exekúcia je preto neprípustná a nemožno ju vykonať.
Pokiaľ by neboli doplnené dôkazné prostriedky, mohol by to správca dane kvalifikovať v podobe neúplného odvolania. Taktiež je veľmi podstatné, aby odvolávajúci sa subjekt uviedol presný opis skutkového stavu, teda v akej podobe prebiehalo prvostupňové daňové konanie, následne doložil dôkazné prostriedky a uviedol, či má odvolací orgán zrušiť rozhodnutie alebo akým spôsobom má odvolací orgán revidovať napadnuté prvostupňové rozhodnutie správcu dane vydané v daňovom konaní. Preto možno uviesť, že daňový subjekt nekonal v súlade s platným právom.
Príklad č. 2:
Daňový subjekt podal obci odvolanie proti rozhodnutiu obce, ktoré sa týka dane z nehnuteľnosti, ktorej správu obec vykonáva. V odvolaní ale presne neuviedol rozhodnutie obce, ktoré napáda svojím odvolaním. Preto obec rozhodla, že podané odvolanie je neúplné a ďalej o ňom nerokovala. Konala obec v súlade s platným právom?
______________________________
Upozornenie:
Pokiaľ odvolanie daňového subjektu neobsahuje všetky obsahové náležitosti, tak v tom prípade obec, ktorá je správcom dane, nemôže odvolanie odmietnuť a v ďalšom o ňom nekonať. V takomto prípade obec, ktorej bolo odvolanie doručené, vyzve daňový subjekt, aby nedostatky v podanom odvolaní podľa jeho pokynu a v určenej lehote odstránil a určí mu na to primeranú lehotu. Súčasne ho poučí o následkoch spojených s ich neodstránením.
______________________________
Pokiaľ daňový subjekt nedostatky odvolania v požadovanom rozsahu odstráni v lehote určenej obcou, považuje sa takéto odvolanie za podané bez nedostatkov v deň pôvodného podania. V prípade, že daňový subjekt výzve obce nevyhovie v plnom rozsahu a v určenej lehote, považuje sa toto odvolanie za nepodané a príslušná obec, ktorá je správcom dane, túto skutočnosť oznámi daňovému subjektu.
Uvedený procesný postup je výsledkom aplikácie zásady súčinnosti obce, ktorá je správcom dane, s daňovým subjektom, ktorý podal odvolanie. Podľa § 3 ods. 2 daňového poriadku správca dane postupuje pri správe daní v úzkej súčinnosti s daňovým subjektom a inými osobami a poskytuje im poučenie o ich procesných právach a povinnostiach, ak tak ustanoví daňový poriadok. Správca dane je povinný zaoberať sa každou vecou, ktorá je predmetom správy daní, vybaviť ju bezodkladne a bez zbytočných prieťahov a použiť najvhodnejšie prostriedky, ktoré vedú k správnemu určeniu a vyrubeniu dane.
Preto možno uviesť, že obec v tomto prípade nekonala v súlade s platným právom.
Príklad č. 3:
Správcovi dane, ktorým je obec, bolo doručené písomné odvolanie daňového poradcu za daňový subjekt, ktorý zastupuje pri správe daní v danom prípade. Príslušná obec vyzvala daňového poradcu, aby odvolanie za daňový subjekt podal obci správne po formálnej stránke, a to elektronickou formou. S uvedeným daňový poradca nesúhlasil z dôvodu, že § 72 daňového poriadku neustanovuje potrebu doručiť odvolanie elektronicky. Konala obec v súlade s platným právom?
V § 72 daňového poriadku sa neustanovuje povinnosť daňového poradcu zaslať správcovi dane odvolanie elektronickou formou, platí však aj ustanovenie § 14 ods. 1 daňového poriadku, podľa ktorého povinnosť doručovať podania elektronickými prostriedkami podľa § 13 ods. 5 daňového poriadku finančnej správe má:
a)
daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty alebo právnickou osobou zapísanou v obchodnom registri, alebo fyzickou osobou - podnikateľom - registrovanou pre daň z príjmov,
b)
daňový poradca za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní,
c)
advokát za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní,
d)
zástupca neuvedený v písmenách b) a c) za daňový subjekt podľa písmena a), ktorého zastupuje pri správe daní.
______________________________
Upozornenie:
Výnimku predstavuje doručovanie príloh k podaniam v daňovom konaní, ktoré možno doručovať aj iným spôsobom. Pokiaľ ide o podanie v daňovom konaní, ktoré má štruktúrovanú formu podľa daňového poriadku alebo podľa osobitného predpisu (takýmto je napríklad zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v z. n. p.), ale ktoré osoba doručila nesprávne, teda nepoužila elektronické prostriedky, nebude sa naň prihliadať v daňovom konaní.
______________________________
Pokiaľ bolo odvolanie podané osobou podľa § 14 ods. 1 daňového poriadku, ktorá má povinnosť doručovať písomnosti správcovi dane elektronickými prostriedkami, použijú sa uvedené ustanovenia daňového poriadku na nedostatky v doručovaní odvolania elektronickými prostriedkami primerane.
Taktiež musí správca dane, ktorému bolo odvolanie doručené, sledovať, či daňový subjekt, ktorý ho podal, nevezme odvolanie späť v konkrétnom prípade. Pokiaľ účastník konania vezme odvolanie späť, nemôže podať v tej istej veci nové odvolanie. Oznámenie o späťvzatí odvolania musí byť podané písomne alebo ústne do zápisnice. Za deň späťvzatia odvolania sa považuje deň spísania zápisnice o späťvzatí odvolania alebo deň, keď bolo oznámenie o späťvzatí odvolania doručené správcovi dane. Tým dňom je odvolacie konanie zastavené a rozhodnutie nadobúda právoplatnosť. Ak sú v dobe od podania odvolania do jeho späťvzatia vykonané prvostupňovým orgánom v konaní úkony, späťvzatím odvolania sa nezrušujú a možno ich využiť v ďalšom konaní.
Preto možno uviesť, že obec konala v súlade s platným právom.
Príklad č. 4:
V daňovom konaní rozhodla obec o zriadení záložného práva na majetok daňového dlžníka podľa § 81 daňového poriadku, pretože daňový dlžník má nedoplatok na dani z nehnuteľností v tomto prípade. Rozhodnutie správcu dane daňový dlžník napadol odvolaním v odvolacej 15-dňovej lehote. S uvedeným majetkom chcel daňový dlžník disponovať a pri takomto pokuse o prevod majetku zistil, že už je aktivované záložné právo správcu dane zriadené rozhodnutím. Pritom daňový dlžník sa odvolával na § 72 ods. 7 daňového poriadku, podľa ktorého podanie odvolania má odkladný účinok. Je názor daňového dlžníka právne správny?
Podľa § 72 ods. 7 daňového poriadku síce platí, že včas podané odvolanie má odkladný účinok, ale len vtedy, ak iné ustanovenie daňového poriadku neustanovuje špecifickú právnu úpravu. V tomto prípade podľa § 81 ods. 1 daňového poriadku platí, že proti rozhodnutiu o zabezpečení daňového nedoplatku zriadením záložného práva k zálohu daňového dlžníka možno podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia, odvolanie však nemá odkladný účinok. Ide teda o špecifickú právnu úpravu odkladného účinku odvolania.
Preto možno uviesť, že názor daňového dlžníka nebol právne správny.
Zvažovanie, či je odvolanie prípustné
Príklad č. 5:
Správcovi dane, ktorým je obec, bolo doručené odvolanie daňového subjektu proti rozhodnutiu, pričom odvolanie smerovalo len proti odôvodneniu rozhodnutia. Uvedený daňový subjekt v odvolaní namietal, že odôvodnenie neobsahuje všetky náležitosti podľa § 63 ods. 5 daňového poriadku, konkrétne v tom, že obec neuviedla niektoré dôkazné prostriedky, ktoré boli v daňovom konaní vykonané. Uvedené odvolanie obec zamietla a označila za neprípustné. Konala obec v súlade s platným právom?
V súlade s § 73 ods. 4 daňového poriadku prvostupňový správca dane podané odvolanie zamietne, ak:
-
je neprípustné,
-
smeruje proti rozhodnutiu, proti ktorému nemožno podať odvolanie.
Ide pritom o taxatívny právny výpočet prípadov, pričom daňový poriadok neustanovuje výslovne, že prvostupňový správca dane má zamietnuť podané odvolanie rozhodnutím. Ustanovuje však, že prvostupňový orgán bez zbytočného odkladu písomne oznámi účastníkovi konania zamietnutie odvolania.
Podľa § 72 ods. 8 daňového poriadku je odvolanie neprípustné ak:
-
je podané po určenej lehote, pričom platí buď všeobecná odvolacia lehota podľa § 72 ods. 3 daňového poriadku, alebo iná, daňovým poriadkom špecificky ustanovená odvolacia lehota,
-
nebolo podané oprávnenou osobou,
-
smeruje len proti odôvodneniu rozhodnutia.
Uvedený výpočet prípadov, kedy je podané odvolanie neprípustné, je uvedený v daňovom poriadku taxatívne, teda ho nemožno zužovať a ani rozširovať a musí byť jednoznačne rešpektovaný.
Preto možno uviesť, že obec konala v súlade s platným právom.
Príklad č. 6:
Daňový dlžník podal odvolanie proti rozhodnutiu obce o zriadení záložného práva na nehnuteľnosť, ktorú má vo vlastníctve, a to v lehote 30 dní od jeho doručenia v tomto prípade. Uvedené odvolanie daňového dlžníka označila obec za neprípustné a ďalej nekonala o podanom odvolaní. S uvedeným postupom obce daňový dlžník nesúhlasil, nakoľko odvolanie malo všetky obsahové náležitosti a bolo podané vo všeobecnej odvolacej lehote. Konala obec v súlade s platným právom?
Pre podanie odvolania v daňovom konaní platí všeobecná odvolacia lehota 30 dní od doručenia rozhodnutia, proti ktorému odvolanie smeruje. Uvedená všeobecná lehota však platí len vtedy, pokiaľ daňový poriadok neustanovuje inú, špecifickú odvolaciu lehotu. Podľa § 81 ods. 1 daňového poriadku platí, že proti rozhodnutiu o zriadení záložného práva môže daňový dlžník podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Ide teda o špecifickú odvolaciu lehotu, a preto možno konštatovať, že odvolanie daňového dlžníka bolo obci doručené v tomto prípade oneskorene.
Odvolanie podané daňovým dlžníkom je podľa § 72 ods. 8 písm. a) daňového poriadku neprípustné a obec konala v súlade s platným právom, keď podľa § 73 ods. 4 písm. a) daňového poriadku podané odvolanie zamietla.
Rozhodovanie o odvolaní v rámci autoremedúry
Príklad č. 7:
Správcovi dane, ktorým je obec, bolo doručené odvolanie daňového subjektu, ktorému obec v plnom rozsahu vyhovela a nepostúpila ho odvolaciemu orgánu, ktorým je v tomto prípade Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky. Konala obec v súlade s platným právom?
Podľa § 73 ods. 1 daňového poriadku prvostupňový správca dane môže rozhodnúť o odvolaní, ale len za predpokladu, že mu v plnom rozsahu vyhovie. Taktiež platí, že proti takémuto rozhodnutiu nemožno podať ďalšie odvolanie.
Daňový poriadok pritom neustanovuje špecifické obsahové náležitosti rozhodnutia, ktorým sa rozhoduje o podanom odvolaní v rámci autoremedúry. Platí preto, že na obsahové náležitosti takéhoto rozhodnutia sa vzťahuje § 63 ods. 3 daňového poriadku, s tým, že takéto rozhodnutie podľa § 63 ods. 8 daňového poriadku nemusí obsahovať odôvodnenie, nakoľko sa ním rozhoduje o opravnom prostriedku a navrhovateľovi sa vyhovelo v plnom rozsahu. Taktiež je dôležité, aby prvostupňový správca dane vyhovel odvolávajúcemu sa daňovému subjektu v plnom rozsahu, čo je daňovým poriadkom ustanovená obligatórna podmienka pre uplatnenie autoremedúry.
Obec konala v súlade s platným právom.
Postúpenie odvolania podaného daňovým subjektom
Pokiaľ obec, ktorá je prvostupňovým správcom dane, ktorému bolo odvolanie doručené, o ňom nerozhodne a nevyhovie odvolaniu daňového subjektu v plnom rozsahu v rámci autoremedúry, tak postúpi odvolanie do 30 dní odo dňa začatia odvolacieho konania spolu s výsledkami doplneného daňového konania, s úplným spisovým materiálom a s predkladacou správou na rozhodnutie odvolaciemu orgánu; o takom postupe upovedomí daňový subjekt. Odvolacím finančným orgánom je Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky. V rámci odvolacieho konania prebieha aj dôkazné konanie, ktoré je však zamerané na preukázanie jednotlivých tvrdení, ktoré odvolávajúci sa daňový subjekt konštatuje vo svojom odvolaní.
Predkladacia správa obsahuje podľa § 73 ods. 3 daňového poriadku predovšetkým:
-
zhrnutie výsledkov doplneného daňového konania,
-
stanovisko ku všetkým dôvodom odvolania,
-
návrh na výrok rozhodnutia o odvolaní.
Zhrnutie výsledkov doplneného daňového konania
Prvostupňový správca dane si mô­že od odvolávajúceho daňového subjektu vyžiadať ešte určité doplňujúce údaje, aby mohol zvážiť, či rozhodne v rámci autoremedúry. Tieto doplňujúce údaje pritom môžu mať charakter dôkazov využiteľných v daňovom konaní.
Napríklad prvostupňový správca dane si môže vyžiadať predloženie písomností, ktorými sa preukazuje vlastnícke právo daňového dlžníka k založenej hnuteľnej veci, pokiaľ v tomto ohľade vznikajú určité nejasnosti a správca dane potrebuje určité vysvetlenie. Taktiež si správca dane môže vyžadovať predloženie písomností, ktorými sa preukazuje právny nárok daňového subjektu na dodatočnú úpravu daňovej povinnosti v konkrétnom prípade. Môže ísť napríklad o písomnosti, ktorými sa zakladá právny nárok na úľavu alebo oslobodenie od daňovej povinnosti daňového subjektu.
Prvostupňový správca dane môže v čase od doručenia odvolania až do jeho postúpenia odvolaciemu finančnému orgánu viesť dôkazné konanie, v rámci ktorého si môže získavať podklady pre rozhodovanie o podanom odvolaní v rámci autoremedúry alebo za účelom nadobudnutia určitých vysvetlení zameraných na preukázanie skutočností uvedených v odvolaní.
Stanovisko ku všetkým dôvodom odvolania
Podľa § 72 ods. 4 daňového poriadku musí odvolávajúci sa daňový subjekt v podanom odvolaní uviesť jednotlivé dôvody podania takéhoto odvolania. Prvostupňový správca dane pritom v predkladacej správe adresovanej odvolaciemu finančnému orgánu musí zaujať stanovisko ku všetkým dôvodom, ktoré sú uvedené odvolávajúcim sa daňovým subjektom v podanom odvolaní. Pritom môže ísť o skutkové právne dôvody, ktoré sa môžu týkať výšky daňovej povinnosti či jednotlivých aspektov špecifického daňového konania, prípadne iných právnych dôvodov, ktoré sa týkajú nesprávneho právneho postupu správcu dane v prvostupňovom daňovom konaní.
Návrh na výrok rozhodnutia o odvolaní
Vzhľadom na to, že odvolávajúci sa daňový subjekt má právo navrhnúť, akým spôsobom má odvolací finančný orgán rozhodnúť, takéto oprávnenie má aj prvostupňový správca dane, ktorý navrhne odvolaciemu finančnému orgánu, akým spôsobom má o odvolaní rozhodnúť. Vzhľadom na to, že ide o odvolanie proti jeho rozhodnutiu vydanému v daňovom konaní a v autoremedúre nevyhovel v plnom rozsahu odvolávajúcemu sa daňovému subjektu, je dôvodný predpoklad, že prvostupňový správca dane bude navrhovať, aby odvolací finančný orgán podané odvolanie zamietol, a teda mu nevyhovel v konkrétnom prípade.
______________________________
Upozornenie:
Uvedený výpočet jednotlivých obsahových náležitostí predkladacej správy prvostupňového správcu dane, ktorá je určená pre Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, je v daňovom poriadku len demonštratívny a uvedený správca dane môže doplniť aj iné podklady, ktoré sú podľa neho potrebné pre rozhodovanie odvolacieho orgánu v konkrétnom prípade.
______________________________
Rozhodnutia, proti ktorým sa nemožno odvolať
V rámci svojich ustanovení rozlišuje daňový poriadok prvostupňové rozhodnutia správcu dane, proti ktorým sa možno odvolať buď vo všeobecnej, alebo špecifickej odvolacej lehote, alebo rozhodnutia, proti ktorým sa nemožno odvolať.
Príklady rozhodnutí, proti ktorým sa nemožno odvolať:
Podľa § 57 ods. 6 daňového poriadku napríklad proti rozhodnutiu prvostupňového správcu dane o odklade platenia dane alebo rozhodnutiu o platení dane v splátkach nemožno podať odvolanie. Rovnako podľa § 28 ods. 4 daňového poriadku, ak osobitný predpis neustanovuje inak, nemožno použiť odvolanie proti rozhodnutiu správcu dane o predĺžení lehoty. Taktiež proti rozhodnutiu správcu dane o odpustení zmeškanej lehoty nemožno podľa§ 29 ods. 3 daňového poriadku použiť odvolanie.
Pokiaľ podané odvolanie smeruje proti rozhodnutiu, ktoré nemožno podľa daňového poriadku napadnúť odvolaním, prvostupňový správca dane ho musí zamietnuť v konkrétnom prípade.
Podľa § 73 ods. 6 daňového poriadku pokiaľ vyplýva z povahy veci, že odvolanie môže podať niekoľko daňových subjektov, a ak sa odvolá len niektorý z nich, vyrozumie o tom správca dane ostatné dotknuté daňové subjekty a vyzve ich, aby sa k podanému odvolaniu v ním určenej lehote vyjadrili. Táto lehota nesmie byť kratšia ako 15 dní. Na vyjadrenie doručené po určenej lehote sa v ďalšom konaní neprihliada. Zmena daňovej povinnosti vyplývajúca z rozhodnutia o odvolaní sa vzťahuje na všetky daňové subjekty v konkrétnom prípade.
Podľa § 72 ods. 9 daňového poriadku v odvolaní proti rozhodnutiu, ktorým bol vyrubený rozdiel v sume, ktorú mal daňový subjekt podľa osobitných predpisov zaplatiť alebo vykázať alebo na ktorú si uplatnil nárok podľa osobitných predpisov, možno napadnúť len tento rozdiel. Takýmto osobitným právnym predpisom môže byť napríklad zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v z. n. p., v prípade ktorého je potrebné uplatniť špecifickú právnu úpravu uvedenú v § 72 ods. 9 daňového poriadku, ktorá sa týka uplatniteľného právneho nároku, ktorý si môže nárokovať odvolávajúci sa daňový subjekt v podanom odvolaní.
Taktiež platí, že pokiaľ v priebehu odvolacieho konania uplynie lehota na vyrubenie dane, prvostupňový orgán alebo odvolací orgán podľa § 74 ods. 1 daňového poriadku odvolacie konanie zastaví a napadnuté rozhodnutie zruší v konkrétnom prípade.
Pokiaľ dôjde k postúpeniu podaného odvolania odvolaciemu orgánu, teda prvostupňový správca dane nerozhodne o odvolaní v rámci autoremedúry alebo podané odvolanie nezamietne, a ten rozhodnutie prvostupňového správcu dane zruší a vráti mu vec na opakované konanie a rozhodnutie, príslušný prvostupňový správca dane je právnym názorom odvolacieho orgánu viazaný a musí ho rešpektovať. Pritom takéto rozhodnutie prvostupňového správcu dane možno napadnúť odvolaním, nakoľko sa nestalo právoplatným.
Ide o princíp viazanosti následnej rozhodovacej činnosti prvostupňového správcu dane právnym názorom odvolacej inštancie, čím sa má zabezpečiť ucelenosť rozhodovania inštitúcií finančnej správy. Podľa § 74 ods. 6 daňového poriadku rozhodnutie o odvolaní neobsahuje odôvodnenie len v tom prípade, keď sa ním odvolávajúcemu sa subjektu vyhovuje v celom rozsahu.
Preto možno konštatovať, že rozhodnutie odvolacieho orgánu inak obsahuje odôvodnenie, v ktorom musia byť uvedené skutočnosti podľa § 63 ods. 5 daňového poriadku. Je v ňom vyjadrený aj právny názor tohto orgánu.
Záver
Podanie odvolania daňovým subjektom je podstatným právnym úkonom. Odvolanie musí byť správne doručené obci a taktiež musí mať právnym poriadkom ustanovený obsah. Preto obec v počiatku posúdi podané odvolanie. Taktiež musí posúdiť, či je podané odvolanie prípustné. Posúdenie odvolania predstavuje oprávnenie rozhodovacieho subjektu v komplexnom rozsahu.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály