Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Odpustenie sankcie alebo povolenie úľavy zo sankcie pri daniach z hľadiska štátnej pomoci

Dátum: Autor/i: Mgr. Eva Siminská Rubrika: Hospodárenie

Podľa § 5 ods. 2 zákona č. 358/2015 Z.z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) (ďalej len "zákon o štátnej pomoci") ide o nepriamu formu pomoci.
Obec spravuje miestne dane podľa zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p. (daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za ubytovanie, daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie automaty, daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta a daň za jadrové zariadenie).
Podľa § 157 ods. 6 daňového poriadku možno odpustiť sankciu alebo povoliť úľavu zo sankcie podľa odsekov 1 a 3 až 5 len v súlade s osobitným predpisom - zákonom o štátnej pomoci.
Na základe uvedeného je zrejmé, že takáto suma je považovaná za poskytnutie štátnej pomoci [Pozn.: Ide o pomoc, ktorá je poskytovaná členským štátom alebo zo štátnych prostriedkov v akejkoľvek forme, narúša hospodársku súťaž alebo hrozí jej narušením, selektívne zvýhodňuje určitých podnikateľov alebo výrobu určitých druhov tovaru a ovplyvňuje (aj potenciálne) obchod medzi členskými štátmi.], resp. minimálnej pomoci ako štátnej pomoci sui generis, [Pozn.: Podľa § 6 ods. 2 písm. c) zákona o štátnej pomoci ide o poskytnutie nepriamej pomoci ako výhody v nepeňažnej forme.], a to z dôvodu, že ide o "ukrátenie" príjmu verejného rozpočtu.
Podmienky pre poskytnutie minimálnej pomoci
Na úvod je potrebné uviesť, že takúto pomoc možno poskytnúť len podniku, t.j. subjektu ponúkajúcemu tovar alebo služby na trhu (môže ísť aj o oblasti, ktoré sa tradične za hospodárske nepokladajú), a to bez ohľadu na ich právnu formu (hospodársku činnosť môže vykonávať aj neziskový subjekt, napríklad občianske združenie alebo športový klub) a spôsob, akým sú financované. Podnikom môže byť aj fyzická osoba, ak vykonáva hospodársku činnosť.
Na iné subjekty ako podniky sa tento postup nevzťahuje.
Najčastejšou formou je poskytnutie úľavy formou pomoci de minimis. Podľa § 4 zákona o štátnej pomoci minimálnu pomoc možno poskytnúť podľa osobitných predpisov upravujúcich príslušné opatrenie pomoci, ak sú v súlade s pravidlami Európskej únie pre minimálnu pomoc. Podľa § 8 ods. 3 zákona o štátnej pomoci je obec ako poskytovateľ minimálnej pomoci povinná požiadať koordinátora pomoci - Protimonopolný úrad Slovenskej republiky - o stanovisko, či spĺňa podmienky na jej poskytnutie. Toto stanovisko je pre obec záväzné.
"Základný" strop, teda suma
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály