Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovanie poplatku za rozvoj

Dátum: Autor/i: Ing. Terézia Urbanová Rubrika: Účtovníctvo

Obce podľa zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o miestnom poplatku za rozvoj“) vyberajú miestny poplatok za rozvoj na základe rozhodnutia podľa zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „daňový poriadok“).

Podľa § 4 ods. 1 zákona o miestnom poplatku za rozvoj poplatková povinnosť vzniká dňom právoplatnosti stavebného povolenia, dňom právoplatnosti rozhodnutia o povolení zmeny stavby pred jej dokončením, dňom právoplatnosti rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby alebo dňom doručenia oznámenia stavebnému úradu k ohlásenej stavbe. Obec vyrubuje poplatok za rozvoj rozhodnutím podľa daňového poriadku. Výnos z poplatku za rozvoj je príjmom rozpočtu obce.
Výnos z poplatku za rozvoj sa použije na úhradu kapitálových výdavkov súvisiacich so stavebnými nákladmi na stavbu vrátane nákladov na vysporiadanie pozemku. Kapitálové výdavky sa použijú na zariadenia starostlivosti o deti, na účel slúžiaci na poskytovanie sociálnych, športových a kultúrnych služieb, na účely sociálneho bývania, školského zariadenia a zariadenia slúžiace na praktické vyučovanie, na zdravotnícke zariadenia, na verejne prístupné parky a úpravu verejnej zelene, na miestne komunikácie, parkovacie plochy, verejné osvetlenie a technickú infraštruktúru, opatrenia na zdržanie vody v území a na zmierňovanie zmeny klímy a adaptácie na jej nepriaznivé dôsledky.
Účtovanie miestneho poplatku za rozvoj - použitie na kapitálové výdavky
 

P. č.

Text účtovného prípadu

KZ

RK

Suma v €

MD

D

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály