Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Poslanci parlamentu schválili novelu volebného zákona

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Poslanci parlamentu schválili vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Novelou sa sleduje nasledovné:

  • Predkladaný návrh zákona reaguje na celospoločenskú požiadavku rozšíriť voľby poštou aj pre voľby prezidenta Slovenskej republiky, ako aj na požiadavku zjednodušiť voľbu poštou a uľahčiť voličom zo zahraničia uplatnenie ich práva hlasovať vo voľbách.
  • Zároveň zákon reaguje na poznatky z aplikačnej praxe z volieb do Národnej rady Slovenskej republiky konaných v roku 2020. Ukázalo sa, že hlasovanie poštou voličmi, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, prostredníctvom obcí ich trvalého pobytu, prináša veľa úskalí, ktoré spôsobili nespokojnosť voličov. Nespokojnosť vyplynula z doručenia neúplnej zásielky, oneskoreného zasielania zásielok, nedostatočnej komunikácie s voličom, a to podľa toho, ako bola príslušná obec pripravená na voľbu poštou.
  • Predmetom úpravy predkladaného návrhu zákona je rozšírenie voľby poštou zo zahraničia pre voľby prezidenta Slovenskej republiky s vytvorením možnosti hlasovať aj v druhom kole volieb, ak ani jeden z kandidátov v prvom kole volieb nezískal potrebný počet hlasov. Ministerstvo vnútra na účely voľby poštou navrhuje vytvoriť informačný systém pre voľbu poštou, pomocou ktorého sa volič jednoducho zapíše do osobitného zoznamu voličov, a pomocou ktorého bude informovaný o pohybe poštovej zásielky a hlasovacieho lístka.
  • Zavádza sa nová služba – získanie hlasovacieho lístka z webovej stránky ministerstva vnútra.
  • Podstatnou zmenou pri uplatňovaní voľby poštou je skutočnosť, že žiadatelia už nebudú musieť komunikovať s obcou ich trvalého pobytu, ale všetky žiadosti budú prostredníctvom informačného systému pre voľbu poštou adresované na jedno miesto, ktorým bude ministerstvo vnútra. Informačný systém pre voľbu poštou bude čerpať potrebné informácie z registra fyzických osôb, čo vyrieši ďalší problém, ktorým bolo overovanie trvalého pobytu žiadateľa. Žiadatelia v mnohých prípadoch si sami neboli istí, či majú vôbec trvalý pobyt na Slovensku a ministerstvo vnútra riešilo tieto otázky v spolupráci s Registrom obyvateľov Slovenskej republiky a príslušnými obcami, čo sťažovalo samotnú prípravu volieb.
  • Výzvou pre politické strany, ktoré budú kandidovať vo voľbách, bude delegovanie členov do okrskových volebných komisií utvorených pre osobitný okrsok. Okrem toho, že minimálny počet členov tejto volebnej komisie sa navrhuje ustanoviť na deväť, počet okrskov, pre ktoré sa budú utvárať okrskové volebné komisie, bude známy až po uplynutí lehoty pre podanie žiadosti o voľbu poštou, teda viac ako jeden mesiac po tom, ako budú známe informácie o utvorených okrskoch v obciach. Počet okrskov bude závisieť od počtu občanov, ktorí prejavia záujem zúčastniť sa hlasovania poštou zo zahraničia.
  • Návrhom zákona sa vytvárajú legislatívne predpoklady, aby sa voľby prezidenta mohli vyhlásiť tak, aby sa druhé kolo voľby prezidenta konalo v rovnaký deň a v rovnakom čase ako voľby do Európskeho parlamentu. Snaha o spojenie druhého kola voľby prezidenta s voľbami do Európskeho parlamentu vyplýva zo záujmu zapojiť viac voličov do volieb do Európskeho parlamentu a posilniť tak legitimitu volených poslancov.

Sprievodnú dokumentáciu k materiálu nájdete TU.

Zdroj: ZMOS.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.