Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

ZMOS upozorňuje na hrozby ďalšieho zvyšovania poplatkov za odpady

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Združenie miest a obcí Slovenska adresovalo ministerstvu životného prostredia zásadné pripomienky k návrhu  Nariadeniu vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov.

Cieľom návrhu nariadenia vlády je podľa ministerstva životného prostredia ustanoviť položky a sadzby za uloženie výstupu z úpravy zmesového odpadu na skládku odpadov v nadväznosti na novelizáciu § 6 ods. 5 písm. a) vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a o uskladnení kovovej ortuti v znení vyhlášky č. 26/2021 Z. z.

Hrozí zníženie motivácie 
Združenie miest a obcí Slovenska žiada ponechať mieru úrovne vytriedenia komunálneho odpadu  podľa aktuálne platného znenia  nariadenia vlády. Výška úrovne vytriedenia je podľa predkladateľa aktualizovaná v nadväznosti na potrebu dosahovania cieľov a motivovania obcí zvyšovať jej úroveň. Požadovaná úroveň vytriedenia komunálneho odpadu pre rok 2022 a nasledujúce roky je podľa aktuálne platnej legislatívy stanovená na 31 %. Predkladateľ navrhuje pre rok 2023 úroveň vytriedenia 40 %, pre rok 2024 a nasledujúce roky 45 %. Združenie miest a obcí Slovenska žiada ponechať aktuálnu výšku požadovanej miery vytriedenia komunálneho odpadu z dôvodu zavedenia zálohovania na Slovensku. Zálohované PET fľaše aj plechovky totiž tvorili veľkú časť vytriedeného komunálneho odpadu.

Združenie miest a obcí Slovenska upozorňuje, že ak mestá a obce nedosiahnu stanovenú mieru vytriedenia komunálneho odpadu, budú automaticky vyradené z možnosti  čerpania príspevkov z Environmentálneho fondu a tým sa naopak môže zníži motivácia triediť. Nedosiahnutím stanovenej vyššej miery vytriedenia nebudú môcť mestá a obce čerpať dotácie, čo môže mať za dôsledok znižovanie environmentálneho rozvoja miest a obcí.

Zvýšením platieb sa zvýšia výdavky samospráv  
Združenia miest a obcí Slovenska tiež upozorňuje, že v návrhu nariadenia vlády nie sú výstupy z úpravy zmesového odpadu kategorizované v súlade s legislatívou Európskej únie. Svojím charakterom sú v zmysle chápania legislatívy EÚ výhradne komunálny, keďže vznikli z úpravy komunálneho odpadu.

V návrhu nariadenia vlády je následne v časových intervaloch rokov 2024, 2025 a 2026 a nasledujúcich rokoch odstupňovaná výška sadzby za uloženie priemyselného odpadu a výstupu z úpravy zmesového odpadu na skládku odpadov.

Združenie miest a obcí Slovenska žiada doplniť návrh nariadenia vlády o analýzu na základe ktorej boli stanovené jednotlivé sadzby za uloženie priemyselného odpadu a výstupu z úpravy zmesového odpadu na skládku odpadov. Vzhľadom na proces tvorby materiálu nie je výška jednotlivých sadzieb podložená na odborných základoch.

Uloženie odpadu, ktorý prešiel úpravou bude pre samosprávy podľa údajov ministerstva predstavovať výdavky pre mestá obce v roku 2023 vo výške 10 535 169 eur, v roku 2024 výdavky vo výške 12 946 364 eur, v roku 2025 výdavky vo výške 5 572 220 eur a v roku 2026 výdavky vo výške 23 035 180 eur.  K navýšenie výdavkov za uloženie odpadu je potrené pripočítať výdavky na samotný proces mechanicko-biologickej úpravy odpadu.

Michal Kaliňák

                                                                                                ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS

Zdroj: ZMOS.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.