Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

ZMOS žiada rezort životného prostredia o urýchlené doriešenie mechanicko-biologickej úpravy odpadov

Kategória: Aktuality Autor/i: ZMOS

Podľa § 6 ods. 5 písm. a) vyhlášky MŽP SR č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti v znení neskorších predpisov na skládke odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, možno skládkovať výstup z úpravy zmesového odpadu, ktorý spĺňa parameter biologickej stability podľa prílohy č. 3a tabuľky č. 1. Toto ustanovenie v praxi znamená, že na skládku odpadov od 1.1.2023 nebude možné priamo uložiť zmesový komunálny odpad bez toho aby neprešiel úpravou.

Pre mestá a obce po zavedení povinnosti triedeného zberu kuchynského odpadu je mechanicko-biologický úprava odpadov pred skládkovaním druhým najzávažnejším krokom, ktorý výrazne zaťaží samosprávy z finančného hľadiska. Výrazným problémom je aj chýbajúca infraštruktúra, ktorá nebude v stanovenom časovom horizonte, odkedy úprava odpadov nabieha do praxe,  dostatočne pokrývať územie Slovenska. Najväčší problém v súvislosti s chýbajúcimi  MBÚ linkami predstavujú dlhé povoľovacie procesy, ktoré na Slovensku trvajú aj niekoľko rokov (tzv. EIA, stavebné povolenie a pod.)

Predseda Sekcie životného prostredia rady ZMOS Oskár Bereczk sa zúčastnil na spoločnom rokovaní  so zástupcami Ministerstva životného prostredia SR a všetkými dotknutými stranami v septembri 2022. Na pracovnom stretnutí boli prijaté spoločné závery, ktoré by mohli pomôcť riešiť blížiacu sa kritickú situáciu v oblasti nakladania s komunálnym odpadom, ktorá po zákaze skládkovať neupravený odpad s najväčšou pravdepodobnosťou od roku 2023 na Slovensku nastane. Zo strany Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky neboli doposiaľ aj napriek verejnému prísľubu predložené žiadne návrhy na jej riešenie.

V  súvislosti s vyššie uvedenými skutočnosťami sa ZMOS písomne obrátil na ministra životného prostredia Jána Budaja a žiada o  predloženie návrhov, ktoré boli predmetom rokovania pracovnej skupiny zriadenej k vykonávacím predpisom k diskutovanej téme mechanicko-biologickej úprave odpadov pred skládkovaním.

Následne ZMOS žiada o spoločné rokovanie so všetkými zúčastnenými stranami, ktorých sa zavedenie mechanicko-biologickej úpravy odpadov pred skládkovaním dotýka.

Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.