Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Návrh riešenia energeticko-klimatickej krízy pre vládu SR

Kategória: Aktuality Autor/i: Únia miest Slovenska

Samosprávy, nielen na Slovensku, čelia súčasne viacerým  krízam. Energetickej kríze, ktorú pociťujeme  bezprecedentným nárastom cien za energie s obrovskými finančnými vplyvmi na mestá, a súvisiacej klimatickej kríze, ktorá má priamy vplyv na bezpečnosť a zdravie obyvateľov v mestách. Únia miest Slovenska (ÚMS) preto spoločne s expertným partnerom Budovy pre budúcnosť (BPB) adresujú vláde SR návrh, ako spoločne a strategicky riešiť aktuálnu energetickú a klimatickú krízu.

Riešenia oboch kríz si vyžadujú tak okamžité riešenia, ako aj dlhodobé a strategické kroky. Vítame rozhodnutie vlády o zastropovaní cien elektriny a plynu pre samosprávy. Upozorňujeme však, že túto pomoc, vzhľadom na nastavené podmienky, mnoho miest nebude môcť využiť. Mestá aj napriek tomu pocítia nárast cien energií až v desiatkach percent. Preto sa potrebujú zamerať na jediné trvalé riešenia a tým sú úspory energie a prechod od fosílnych palív k obnoviteľným zdrojom. Za kľúčové  považujeme  realizovať maximum týchto opatrení pred ďalšou vykurovacou sezónou 2023/2024.

ÚMS však upozorňuje, že mestá sa pri príprave a realizácii projektov zameraných na znižovanie spotreby energií a plnenie klimatických cieľov opakovane stretávajú s problémami, ktoré je možné riešiť iba na centrálnej úrovni.  Ak majú samosprávy v aktuálnej ekonomickej situácii naďalej poskytovať kľúčové služby svojim obyvateľom, ako je prevádzka materských a základných škôl, poskytovanie sociálnych služieb, kultúry a športu, či samotné bezpečie a istotu, potrebujú, aby štát odstránil bariéry a upravil neefektívne podmienky, ktoré sťažujú samosprávam možnosti riešiť aktuálne problémy strategicky.

S cieľom pomôcť mestám znižovať spotrebu energie a podporiť kroky smerom k energetickej a klimatickej bezpečnosti SR a odolnosti našich miest, odporúčame spoločne vláde SR zamerať sa aj na tieto opatrenia:

1.Pri tvorbe kapitoly RePowerEU, ktorá je zameraná na urýchlenie zelenej transformácie SR,  odporúčame tieto investičné a reformné opatrenia:

  • Zriadiť investičnú podporu rýchlych opatrení pre účely zníženia spotreby energie vo verejných budovách a podporu prípravy komplexných projektov obnovy verejných budov.
  • Zaviesť zákonnú povinnosť dodávateľov energií a ďalších služieb sieťových odvetví poskytovať samosprávam (resp. všetkým spotrebiteľom) dáta o ich vlastnej spotrebe v zrozumiteľne spracovateľnej forme na požiadanie a v stanovenej lehote bez poplatku. Bez znalosti súčasnej spotreby nie je možné plánovať efektívne opatrenia na úsporu energie resp. jej nahradenie obnoviteľnými zdrojmi (OZE)

2. Pripraviť podklady k zelenému verejnému obstarávaniu aj pre projekty úspor energie (najmä obnova budov) a budovania kapacít OZE s dôrazom na kritérium nákladov životného cyklu

3. V rámci systémových opatrení ÚMS už dlhodobo apeluje na navýšenie  vlastných finančných zdrojov samospráv a zmeny spôsobu finančného vyrovnávania rozdielov tak,  aby boli samosprávy schopné realizovať investície nezávisle od dostupnosti nestabilných zdrojov EÚ. Návrh zmien je rovnako nevyhnutné vopred a včas prekonzultovať s orgánmi samosprávy.

Aktuálna situácia v mestách je náročná a nepredvídateľná, ako nikdy predtým. Uvedomujeme si, že ani štát nie je v ľahkej situácii a čelí náročným výzvam a zodpovednosti. Práve preto pripomíname, že je nevyhnutné už teraz myslieť na to, ako Slovensko a naše mestá zostavia rozpočet pre rok 2024 a ako sa dokážu o svojich obyvateľov  postarať počas ďalšej zimy.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.