Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Novela zákona o dobrovoľníctve schválená vládou vytvára podmienky pre štátnu finančnú podporu

Kategória: Aktuality Autor/i: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Vláda v stredu 9. decembra 2022 schválila návrh novely zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve, ktorý predložil na rokovanie kabinetu minister vnútra SR Roman Mikulec. Cieľom návrhu je najmä podporovať rozvoj a budovanie kapacít dobrovoľníckej činnosti s dôrazom na kľúčové prvky manažmentu dobrovoľníkov.

Navrhovaná právna úprava vytvára podmienky pre systematickú finančnú podporu dlhodobých dobrovoľníckych programov zo strany štátu. S cieľom zabezpečiť kvalitu práce s dobrovoľníkmi je mechanizmus postavený na dobrovoľnej akreditácii organizácií, ktoré pracujú s dobrovoľníkmi.

„Zmenou zákona realizujeme programové vyhlásenie vlády, v ktorom sa vláda prihlásila k aktívnej politike podpory dobrovoľníctva.  Dobrovoľnícke organizácie zohrávajú nezastupiteľnú úlohu v spoločnosti a zohrávajú dôležitú úlohu pri každodennej pomoci ľuďom, čo sa ukázalo napríklad aj počas pandémie či migračnej krízy. K zvýšeniu kvality dobrovoľníckych príležitostí podporou organizátorov ich činností vyzýva aj Rada Európskej únie vo svojom odporúčaní," povedal minister vnútra Roman Mikulec.

Akreditácia v oblasti dobrovoľníckych činností je navrhovaná ako dobrovoľné štátne overenie spôsobilosti vysielajúcej organizácie alebo prijímateľa dobrovoľníckej činnosti – právnickej osoby v oblasti dobrovoľníckych činností. Po získaní akreditácie môžu tieto organizácie požiadať ministerstvo vnútra o poskytnutie dotácie. Akreditačnú komisiu zriadi na tento účel ministerstvo vnútra. Akreditácia organizácií v oblasti dobrovoľníckych činností môže tiež slúžiť ako značka kvality pre dobrovoľnícke organizácie. Zoznam akreditovaných subjektov bude zverejňovať rezort vnútra na svojom webovom sídle.

V tejto súvislosti sa mení aj zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Dotáciu ministerstva vnútra možno použiť na úhradu vynaložených nákladov na dobrovoľné nemocenské poistenie, dobrovoľné dôchodkové poistenie a dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti a zdravotné poistenie, úhradu nákladov na poistenie zodpovednosti za spôsobenú škodu dobrovoľníkom a nákladov na poistenie pre prípad úrazu dobrovoľníka, úhradu nákladov na materiálne zabezpečenie dobrovoľníka a iných vynaložených nákladov spojených s organizovaním a výkonom dlhodobej dobrovoľníckej činnosti.

Ďalšie zmeny:

  • Vymedzuje sa verejný záujem na účely tohto zákona.
  • Upravuje sa výkon krátkodobej dobrovoľníckej činnosti a dlhodobej dobrovoľníckej činnosti.
  • Ustanovuje sa povinnosť určiť fyzickú osobu, ktorá zodpovedá za koordináciu dobrovoľníkov.
  • Ustanovuje sa povinnosť vystaviť písomné potvrdenie o zručnostiach, schopnostiach a skúsenostiach, ktoré nadobudol dobrovoľník počas dobrovoľníckej činnosti.
  • Explicitne sa uvádza, že miestnom výkonu dobrovoľníckej činnosti môže byť aj domácnosť dobrovoľníka.

Zároveň sa v súčinnosti s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR novelizuje zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele, čím sa umožní širšie zapojenie dobrovoľníkov pri vykonávaní opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ako aj Zákonník práce, kde sa umožňuje dohodnúť so zamestnávateľom náhrada mzdy pri výkone dobrovoľníckej činnosti.

Účinnosť sa navrhuje od 1. marca 2023.

Zdroj: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.