Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Ďalší ukazovateľ nezamestnanosti PDU spresní monitorovanie aj pre menšie geografické celky. Novinkou bude pohľad až na úroveň obcí.

Kategória: Aktuality Autor/i: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

S cieľom poskytnúť čo najpresnejší odhad úrovne a vývoja nezamestnanosti Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zavádza ukazovateľ nezamestnanosti s názvom „Podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie na obyvateľstve v produktívnom veku“ (ďalej len „PDU“). Nezamestnanosť bude vykazovaná pomocou ukazovateľa PDU na celoštátnej, krajskej a okresnej úrovni, a po novom aj na úrovni obcí. Zároveň bude zachovaná kontinuita vo vykazovaní súčasného ukazovateľa „Miera evidovanej nezamestnanosti“ (ďalej len „MEN“) na celoštátnej a krajskej úrovni.

Súčasná miera evidovanej nezamestnanosti dáva do pomeru počet disponibilných uchádzačov o zamestnanie k ekonomicky aktívnemu obyvateľstvu, ktoré je tvorené pracujúcimi a uchádzačmi o zamestnanie. Nový ukazovateľ PDU vyjadruje pomer počtu disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku (15 až 64 rokov vrátane) k celkovému obyvateľstvu v rovnakej vekovej skupine:

Súčasný ukazovateľ = MEN = (počet disponibilných UoZ)/(počet ekonomicky aktívnych osôb)

Nový ukazovateľ = PDU = (počet disponibilných UoZ v produktívnom veku)/(počet obyvateľov v produktívnom veku)

Výpočet PDU využíva administratívne údaje dostupné verejnej správe o počte disponibilných uchádzačov o zamestnanie z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR a počte obyvateľov v produktívnom veku z Registra fyzických osôb.

Vďaka využívaniu výlučne administratívnych údajov PDU umožní presné a včasné monitorovanie nezamestnanosti aj pre menšie geografické celky vrátane okresov a obcí. Súčasný ukazovateľ MEN využíva pri výpočte ekonomicky aktívneho obyvateľstva aj vstupy z Výberového zisťovania pracovných síl, ktoré v súlade s harmonizovanou metodikou Eurostatu nemusí byť reprezentatívne pre menšie geografické celky. Prechod na ďalší ukazovateľ PDU okrem skvalitnenia monitorovania nezamestnanosti na okresnej úrovni dopomôže aj k dlhodobej kontinuite v metodike sledovania nezamestnanosti, keďže PDU nebude ovplyvnený ani metodickými zmenami v harmonizovaných celoeurópskych výberových zisťovaniach. Vďaka PDU bude možné sledovať mieru nezamestnanosti až na úrovni obcí.

V neposlednom rade bude nový ukazovateľ PDU priamo porovnateľný s „Podielom nezamestnaných osôb“ , ktorý vykazuje české ministerstvo práce. Uľahčí sa tým aj porovnateľnosť údajov o nezamestnanosti vykazovaných slovenskými inštitúciami s našim najbližším susedom Českou republikou. S komunikáciou indikátora PDU začíname pilotne už tento mesiac, pričom oficiálne sa stane súčasťou súboru ukazovateľov (paralelne s MEN) od začiatku budúceho roka.

Ako dokumentuje aj Obrázok 1, PDU a pôvodný ukazovateľ MEN sa v čase vyvíjajú porovnateľne, avšak hodnoty PDU sú nižšie. Za september 2022 dosiahol podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie na obyvateľstve v produktívnom veku v SR 4,47 %, zatiaľ čo miera evidovanej nezamestnanosti bola na úrovni 6,06 %. V rámci pilotného vykazovania nového ukazovateľa nezamestnanosti je v prílohe k tejto tlačovej správe tabuľka porovnávajúca hodnoty MEN a PDU za september 2022 na celoštátnej, krajskej a okresnej úrovni.

Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.