Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Deficit verejných financií v roku 2021 – spresnený

Kategória: Aktuality Autor/i: Štatistický úrad SR.

Slovenská republika v roku 2021 hospodárila s deficitom takmer 5,4 mld. eur, čo predstavovalo 5,46 % podiel z hrubého domáceho produktu (HDP). Dlh verejnej správy v roku 2021 dosiahol 61,3 miliardy eur, čo bolo 62,19 % HDP. Oba ukazovatele si v rámci aktuálneho jesenného spresnenia výsledkov hospodárenia štátu v porovnaní s jarným odhadom za minulý rok polepšili.

Hospodárenie SR v minulom roku skončilo so schodkom takmer 5,4 miliardy, čo je o 592 mil. eur menej, ako uvádzal prvý výsledok zverejnený v apríli 2022. Deficit tak dosiahol 5,46 % HDP, pôvodný jarný odhad uvádzal hodnotu 6,15 %. V októbri oficiálne štát spresňuje predbežné údaje o deficite a dlhu štátu za predchádzajúci rok, ktoré sú prvýkrát povinne zverejnené v apríli (tzv. jarná a jesenná notifikácia o deficite a dlhu SR za rok 2021). Súčasne sa aktualizujú dáta od roku 2018. Zverejnené údaje pre aktuálny rok 2022 vychádzajú z odhadov z aktuálnej verzie štátneho rozpočtu.

Mínusový výsledok hospodárenia štátu po aktualizácii sa tak medziročne zvýšil o 375 miliónov eur. Z hľadiska štruktúry ústredná štátna správa medziročne zvýšila deficit svojho hospodárenia o 131 mil. eur na výslednú hodnotu 5,646 mld. eur. Hospodárenie miestnej samosprávy sa medziročne zhoršilo o 200 mil. eur. Fondy sociálneho zabezpečenia hospodárili vlani s prebytkom, ale o niečo málo nižším ako v roku 2020.

Štátny dlh medziročne stúpol, ale jeho podiel z HDP bol nižší ako sa zdalo na jar

Dlh verejnej správy v roku 2021 dosiahol vyše 61,267 mld. eur, čo bolo na úrovni 62,19 % HDP. Aktuálna hodnota dlhu v porovnaní s jarou vzrástla o 8 mil. eur.

Štátny dlh Slovenskej republiky v medziročnom porovnaní stúpol o 6,2 mld. eur a celková výška dlhu v pomere k HDP sa zvýšila o 3,29 percentuálneho bodu a jeho hodnota prekročila hranicu 62 % HDP. V roku 2020 dlh dosahoval 58,90 % HDP, čo súviselo najmä s výrazným nárastom objemu emitovaných štátnych dlhopisov.

Vplyvy na deficit a dlh, vyšší výber daní od firiem

Najvýznamnejší pozitívny vplyv na zmenu deficitu mal najmä vyšší výber daní z príjmov právnických osôb o 650 mil. eur a naopak negatívny vplyv mala zmena vykazovania transakcií súvisiacich s PPP projektami. ŠÚ SR na základe odporúčaní Eurostatu upravil zaznamenávanie transakcií súvisiacich so zmluvami o výstavbe významných infraštruktúrnych diel, čo viedlo k rastu deficitu o 136 mil. eur v roku 2021 a súčasne o 55 mil. eur v roku 2020.

Údaje o deficite a dlhu verejnej správy sú zostavené z účtovných výkazov, dodatočných podkladov a informácií o subjektoch sektora verejnej správy podľa metodiky Európskeho systému národných a regionálnych účtov (ESA 2010) a ostatných pokynov a odporúčaní Eurostatu.

ŠÚ SR celkovo v porovnaní s jarnou správou zapracoval do národných účtov štandardnú aktualizáciu zdrojových údajov a viacero menších vplyvov týkajúcich sa zmeny klasifikácie subjektov, zvýšenia výdavkov, ako aj zníženia príjmov sektora verejnej správy. Vykazovanie údajov o deficite a dlhu verejnej správy je podmienkou členstva v EÚ a je obsiahnuté v Zmluve o založení Európskeho spoločenstva a spresnené v Nariadení Rady ES č. 479/2009 o uplatňovaní Protokolu o postupe pri nadmernom schodku, ktoré tvorí jej prílohu.

Dáta o deficite a dlhu za členské krajiny EÚ zverejní EUROSTAT v piatok 21. októbra 2022 o 11 h.

Zdroj: Štatistický úrad SR.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.