Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Bilancia štátneho rozpočtu

Kategória: Aktuality Autor/i: Ministerstvo financií SR

Štátny rozpočet dosiahol ku koncu októbra 2022 schodok vo výške 1 733,0 mil. eur. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli príjmy štátneho rozpočtu vyššie o 2 130,3 mil. eur (+16,4 %). Výdavky štátneho rozpočtu boli pri medziročnom porovnaní nižšie, a to o 840,1 mil. eur (-4,7 %). Uvedené znamenalo medziročné zlepšenie hospodárenia štátneho rozpočtu o 2 970,4 mil. eur (-63,2 %).

Medziročný rast daňových príjmov predstavoval 1 949,7 mil. eur (+18,0 %). Pozitívny vývoj bol zaznamenaný takmer pri všetkých daniach, a to pri dani z pridanej hodnoty vo výške 883,9 mil. eur, pri dani z príjmov právnických osôb vo výške 878,1 mil. eur, pri spotrebných daniach vo výške 144,1 mil. eur, pri daniach z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti vo výške 20,8 mil. eur, pri dani vyberanej zrážkou vo výške 19,3 mil. eur a pri iných daniach na tovary a služby vo výške 15,8 mil. eur. Pri daniach z medzinárodného obchodu a transakcií, vrátane sankcií, došlo k medziročnému nárastu o 8,3 mil. eur. Naopak pri dani z príjmov fyzických osôb došlo k medziročnému poklesu, a to vo výške 20,6 mil. eur.

Príjmy štátneho rozpočtu v rámci prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti boli na úrovni 21,3 mil. eur.

Negatívny vývoj bol zaznamenaný v rámci príjmov z rozpočtu EÚ, kde došlo k medziročnému poklesu o 9,8 mil. eur (-0,8 %) a príjmy z dividend medziročne klesli o 114,3 mil. eur (-50,0 %).

V rámci ostatných príjmov štátneho rozpočtu došlo k medziročnému nárastu o 283,4 mil. eur (+42,9 %). Ide najmä o medziročný nárast príjmov z administratívnych poplatkov vo výške 52,9 mil. eur a iných nedaňových príjmov vo výške 226,7 mil. eur. Pozitívny vývoj bol zaznamenaný pri úrokových príjmoch vo výške 2,3 mil. eur, pri príjmoch z prenájmu vo výške 1,3 mil. eur ako aj pri kapitálových príjmoch vo výške 0,2 mil. eur.

Výdavky na obsluhu štátneho dlhu zaznamenali medziročný nárast o 443,7 mil. eur (+89,6 %). Prostriedky v rámci Plánu obnovy a odolnosti boli čerpané na úrovni 31,1 mil. eur, s čím súvisia výdavky na DPH POO na úrovni 1,8 mil. eur. V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ (EÚ fondy) došlo k medziročnému nárastu o 91,2 mil. eur (+6,8 %), s čím súvisí aj medziročný nárast výdavkov na spolufinancovanie spoločných programov SR a EÚ vo výške 34,4 mil. eur (+13,6 %). Platba do rozpočtu EÚ zaznamenala medziročný nárast o 36,1 mil. eur (+4,7 %). Pri transfere pre Sociálnu poisťovňu došlo k medziročnému poklesu o 496,5 mil. eur (-82,8 %). Čerpanie ďalších výdavkov štátneho rozpočtu medziročne kleslo o 981,9 mil. eur (-6,9 %).

Bilancia štátneho rozpočtu
(v tis. eur) Skutočnosť

2021
Skutočnosť
k
31.10.2021
Schválený
rozpočet
2022
Skutočnosť
k
31.10.2022
% plnenia ŠR
v roku 2021
% plnenia ŠR
v roku 2022
Index
2022 / 2021

(v %)
Príjmy štátneho rozpočtu 17 197 298 12 993 906 19 974 242 15 124 247 75,6% 75,7% 116,4%
Daňové príjmy 13 546 076 10 823 020 14 348 197 12 772 741 79,9% 89,0% 118,0%
Plán obnovy a odolnosti - príjmy 4 283 0 1 301 972 21 298 0,0% 1,6% ––
EÚ príjmy 2 269 707 1 281 659 3 148 001 1 271 891 56,5% 40,4% 99,2%
Dividendy 480 557 228 557 383 955 114 263 47,6% 29,8% 50,0%
Ostatné príjmy 896 675 660 670 792 117 944 055 73,7% 119,2% 142,9%
Výdavky štátneho rozpočtu 24 211 424 17 697 319 25 447 760 16 857 229 73,1% 66,2% 95,3%
Výdavky na obsluhu štátneho dlhu 657 488 495 100 1 089 976 938 801 75,3% 86,1% 189,6%
Plán obnovy a odolnosti - výdavky 6 072 0 1 301 972 31 065 0,0% 2,4% ––
Plán obnovy a odolnosti - výdavky na DPH 0 0 197 861 1 815 –– 0,9% ––
EÚ výdavky 2 358 153 1 345 266 3 148 001 1 436 423 57,0% 45,6% 106,8%
Spolufinancovanie 378 642 253 379 603 870 287 816 66,9% 47,7% 113,6%
Odvod do rozpočtu EÚ 966 750 772 386 1 026 568 808 507 79,9% 78,8% 104,7%
Transfer Sociálnej poisťovni  840 000 600 000 400 000 103 488 71,4% 25,9% 17,2%
Ďalšie výdavky štátneho rozpočtu 19 004 319 14 231 188 17 679 512 13 249 314 74,9% 74,9% 93,1%
Schodok štátneho rozpočtu -7 014 126 -4 703 413 -5 473 518 -1 732 982 67,1% 31,7% 36,8%

Zdroj: Ministerstvo financií SR


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.