Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zálohovanie obalov má vplyv na poplatky za odpad

Dátum: Rubrika: Na aktuálnu tému

Slováci vyprodukujú ročne takmer 500 kg odpadu na osobu, a tento objem každoročne rastie. Po prijatí rôznych legislatívnych opatrení sa možno mení zloženie a štruktúra vznikajúceho odpadu, ale na celkový objem to nemá zásadný vplyv. Z hľadiska dopadu na obyvateľov je zaujímavý najmä komunálny odpad, pretože náklady na nakladanie s ním majú na nich priamy dopad. Nárast poplatkov za komunálny odpad malo zmierniť zavedenie jeho separovaného zberu a samostatný zber a „odber“ niektorých komodít, ktoré v minulosti často končili v komunálnom odpade. Zdá sa však, že ani rozširovanie sortimentov triedeného zberu neprináša očakávané znižovanie poplatkov.

Komunálny odpad je tvorený viacerými "zložkami", z ktorých možno viaceré separovať, samostatne zbierať. Komunálny odpad obsahuje, okrem "tuhého zmesového podielu" aj sklo, papier, plasty, ale (v minulosti) aj podiely kuchynského odpadu, drobnú nefunkčnú elektroniku, použité batérie, kovové nápojové obaly. Zloženie komunálneho odpadu sa menilo po postupnom zavádzaní separovaného zberu jednotlivých jeho zložiek. K samostatnému zberu malých batérií a žiaroviek, skla sa postupne pridal separovaný zber plastov, papiera (ten nahradil tradičné niekdajšie zberne), kombinovaných obalov - tetrapakov, kovových nápojových obalov a od roku 2021 aj povinný samostatný zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (BRKO). Veľkým prínosom pre skvalitnenie separovaného zberu malo byť konštituovanie Organizácií zodpovedných výrobcov (OZV) podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. Prínosom malo byť hlavne to, že OZV mali koordinovať zber "svojich" odpadov a ich následné umiestnenie, predaj na odpadovom trhu, a tým sa podieľať nielen na znižovaní podielu určeného na skládku, ale najmä malo to prispieť i k zníženiu poplatkov za komunálny odpad občanom.
Podľa štatistických údajov celkové množstvo odpadu na Slovensku vzrástlo medzi rokmi 2020 a 2021 o 10,1 %, z 2 611 556 ton v roku 2020 na 2 702 186 ton v roku 2021. V tomto období bol objem odpadu z triedeného zberu (komunálneho odpadu) 934 493 ton a tvoril 35,8 % z celkového odpadu v roku 2020. V roku 2021 už objem odpadu z triedeného zberu bol 1 048 506 ton, čo bol podiel 38,8 % na celkovom odpade. [1] Tieto údaje sú zaujímavé najmä preto, že od roku 2021 začali postupne platiť viaceré legislatívne opatrenia, ktoré mali za cieľ znížiť objem vznikajúceho komunálneho odpadu, hlavne podiel tuhého zmesového odpadu, a tým i podiel odpadu, ktorý sa skládkuje. Niektoré legislatívne opatrenia síce znížili podiel niektorých komodít separovaného zberu, ale na celkové zníženie odpadu to veľký vplyv
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.