Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Obec/Mesto

Základná finančná kontrola – otázky z praxe

Publikované: Autor/i: PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Témou príspevku je odpovedanie na časté otázky z prostredia škôl, zriaďovateľov a zariadení vzhľadom na výkon základnej finančnej kontroly podľa zákona č.  357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnej kontrole“) v druhom polroku 2022. Otázky sa venujú najmä obehu účtovných dokladov, správnym formálnym náležitostiam jej výkonu i finančným operáciám alebo ich častiam, ktoré sa povinne overujú základnou finančnou kontrolou.

Otázka č. 1: Aký typ podpisu môže zodpovedný zamestnanec za finančnú operáciu a vedúci zamestnanec/štatutár použiť?

Zákon o finančnej kontrole stanovil, že osoby, ktoré overujú finančné operácie a ich časti odsúhlasujú finančné operácie aj svojím podpisom. Dôvodová správa k zákonu spomína, že podpis môže byť vlastnoručný, iný (obdobný) alebo elektronický zaručený podpis. Vlastnoručný podpis je jednou z foriem (alternatív) podpisu a zákon o finančnej kontrole v  § 7 ods. 2 a 3 zákona o finančnej kontrole hovorí iba o pojme „podpis“. Preto v praxi je možné použiť aj kombináciu, pričom v smernici má byť uvedená i alternatíva, ak zamestnanci nepoužijú vlastnoručný podpis. Uznáva sa okrem kvalifikovaného elektronického podpisu, resp. kvalifikovaného elektronického podpisu s mandátnym certifikátom aj forma elektronického podpisu v podobe podpisového záznamu, ktorý však umožňuje jednoznačnú preukázateľnú a nespochybniteľnú identifikáciu osoby, ktorá podpisový záznam vyhotovila.  Ako podpisový záznam zodpovednej osoby môže byť akceptované aj overenie osoby prostredníctvom informačného systému, ak osoba na prístup využíva osobný prístupový kód, prístupové meno a heslo alebo  šifrovací kľúč, pomocou ktorého je možné jednoznačne a preukázateľne identifikovať zodpovednú osobu.

Otázka č. 2: Finančnou operáciou sú aj iné úkony majetkovej povahy. Ako ich možno nájsť a zakotviť v smernici? Ako môže vyzerať vzor krycieho (kontrolného) listu pre tieto operácie?

Iné úkony majetkovej povahy zákon o finančnej kontrole nedefinuje bližšie. Treba uviesť, že iné úkony majetkovej povahy sa nemusia viazať na právny úkon a naopak. Ide najmä o pohyb majetku (nielen majetkového, ale i finančného), a to zaradenie majetku, vyradenie majetku, presuny majetku a odpisovanie majetku, vytváranie opravných položiek a zároveň i prevody medzi účtami (napríklad z rozpočtového účtu na osobitný účet organizácie v prípade rozpočtových organizácií), škodové udalosti, prevody hotovosti na bankový účet a podobne. V internej smernici sa odporúča zadefinovať prehľad najčastejších operácií (alebo formou prílohovej časti, napríklad prostredníctvom tabuľky frekventovaných finančných operácií).

Vzor kontrolného listu môže vyzerať nasledovne:

Kontrolný list

z vykonania základnej finančnej kontroly

Organizačný útvar organizácie :.....................................................

Názov finančnej operácie (presné definovanie):.................................................

Predpokladaná suma v €: .................................................. (nemusí byť určená suma)

Zodpovedný zamestnanec – ekonóm/účtovník

finančnú operáciu je/nie je možné  pokračovať

Meno a priezvisko, podpis:

Dátum:

Vedúci zamestnanec/štatutár

resp. ich zástupca

 

finančnú operáciu je/nie je možné vykonať

Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne články

Inventarizačné rozdiely za rok 2022 – ako o nich účtovať? N

Publikované:

Príspevok sa zaoberá spôsobom správneho účtovania inventarizačných rozdielov v účtovnom roku 2023 vzhľadom na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a ich rozdielov za rok 2022. Bližšie je v úvode rozoberaný pohľad na novelizáciu zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a tiež k spracovaniu výstupu k z inventarizácie – inventarizačnému zápisu, ktorý musí obligatórne (ako formálnu náležitosť výstupu z inventarizácie majetku a záväzkov) obsahovať aj posúdenie vzniku inventarizačného rozdielu a tiež potreby precenenia/ocenenia/úpravy ocenenia majetku, pohľadávok alebo záväzkov.

Novely zákona o miestnych daniach schválené a účinné v roku 2022 (2.časť) N

Publikované:

V poradí štvrtou novelou k zákonu č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p. (ďalej len „zákon o miestnych daniach“) v priebehu roka 2022 je zákon č. 335/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p. s účinnosťou od 1. novembra 2022. Legislatívna úprava novely zákona sa týka legislatívnej úpravy v oblasti miestneho poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady.

Novely zákona o miestnych daniach schválené a účinné v roku 2022 (1.časť) N

Publikované:

V poradí štvrtou novelou k zákonu č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p. (ďalej len „zákon o miestnych daniach“) v priebehu roka 2022 je zákon č. 335/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p. s účinnosťou od 1. novembra 2022. Legislatívna úprava novely zákona sa týka legislatívnej úpravy v oblasti miestneho poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady.