Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Obec/Mesto

Právne úkony ako finančné operácie v územnej samospráve

Publikované: Autor/i: PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Témou príspevku je frekventovaná oblasť finančných operácií v územnej samospráve – právne úkony. Predmetné úkony sa spájajú najmä so zmluvným zabezpečením tovarov a služieb, poskytovaním verejných prostriedkov, personálnou agendou alebo agendou miestnych daní, či rozhodovacou právomocou obcí. Príspevok bližšie rozoberá charakteristiku právnych úkonov pre výkon základnej finančnej kontroly a objasňuje frekventované časti finančných operácií.

Časti finančnej operácie majú subjektívnu povahu (vzhľadom na daný subjekt verejnej správy a normatívnu úpravu, najmä formou interných smerníc alebo rozhodnutí). Príjmy predstavujú najmä vklady v hotovosti do pokladnice, prijaté hotovostné a bezhotovostné platby, prevody prostriedkov, granty a transfery z iného subjektu verejnej správy alebo z prostredia mimo verejnej správy, príjem preddavkov a pod. Výdavky tvoria najobjemnejšiu časť finančných operácií v sektore verejnej správy, pričom ich predstavujú najmä hotovostné a bezhotovostné výdavky na obstaranie materiálu a majetku, výdavky na zabezpečenie prevádzky, poskytnutie preddavkov, úhrady pokút a sankcií, plnenia zo zmlúv a pod. Právne úkony sa spájajú s právami a povinnosťami a ide najmä o nájomné zmluvy, pracovné zmluvy, dodávateľské a odberateľské zmluvy, koncesné zmluvy či zmluvy v zmysle občianskoprávnej normy, alebo obchodnoprávnej normy. Iné úkony nie sú zákonom bližšie definovaným pojmom, no subjekt verejnej správy sa s nimi často stretáva. Ide najčastejšie o úkony majetkovej podstaty spojené so zaradením majetku, presunom, prevodom, vyradením, náhradou škody na majetku či vyhlásenie verejného obstarávania na majetok. Práve častou nadväznosťou na iné úkony majetkovej povahy sú v praxi právne úkony, ktoré predstavujú predošlú časť finančnej operácie (napríklad kúpna zmluva, objednávka a následné zaradenie) alebo následnú časť finančnej operácie (zmluva o prevode majetku, darovacia zmluva, zmluva o kúpe v zmysle verejného obstarávania). Treba dodať, že právnym úkonom je aj vystavenie výzvy na úhradu sankcie, či na vrátenie nespotrebovanej zálohy alebo dodávateľského preddavku.

Vždy treba dodržať zásadu nadväznosti na primárnu finančnú operáciu. Finančné operácie majú zároveň tendenciu meniť svoj status (napríklad príjmu/výdavku prostriedkov predchádza právny úkon alebo právnemu úkonu predchádza iný úkon majetkovej povahy – vyhlásenie verejného obstarávania na majetok).

Výber daní a poplatkov je v územnej samospráve širokospektrálnou oblasťou. Ich zámer vyrubenia/udelenia je daný na základe primárneho právneho úkonu. V prípade samosprávy rozhodnutím o vyrubení dane či poplatku (prípadne uložením pokuty v zmysle všeobecne záväzného nariadenia obce alebo osobitného predpisu – zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.). Podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o 

Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne články

Nárok na mzdu pri humanitárnej pomoci N

Publikované:

Odborný zamestnanec školy – sociálny pedagóg bol požiadaný neziskovou organizáciou na výpomoc pri krízovej intervencii utečencom z Ukrajiny vo veľkokapacitnom centre Michalovce. Sociálny pedagóg školený VUDPaP vycestoval 19.3. (sobota) do 22.3.2022 do Michaloviec. Cestovné hradí nezisková organizácia. Ako má postupovať zamestnávateľ pri uvoľnení  zamestnanca za účelom humanitárnej pomoci. Prináležia zamestnancovi diéty za celý pobyt alebo len na 2 pracovné dni? Má nárok na náhradu mzdy?

Spojené voľby do orgánov územnej samosprávy 2022 N

Publikované:

Voľby do orgánov územnej samosprávy 2022 sa vykonajú v jeden deň. Konať sa budú v sobotu od 7:00 do 20:00 hod

Novela zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy N

Publikované:

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov pod č. 101/2022 Z. z. v čiastke 35

Nariadenie o príspevku za poskytnutie ubytovania odídencovi v súvislosti so situáciou na Ukrajine N

Publikované:

Nariadenie vyšlo v Zbierke zákonov pod č. 100/2022 Z. z. v čiastke 34

Zákon o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine N

Publikované:

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov pod č. 92/2022 Z. z. v čiastke 33