Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Výzvy

GRANTOVÝ PROGRAM FÉROVEJ NADÁCIE „O2 Digitálna škola“

Kategória: Výzvy

Férová nadácia je mimovládna nezisková organizácia, ktorej účelom je podpora rozvoja a ochrany duchovných a kultúrnych hodnôt, realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov, ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie prírodných hodnôt, ochrana zdravia, ochrana práv detí a mládeže, rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy a plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou (ďalej len „Férová nadácia“).

 

2. Cieľ programu a oprávnené aktivity

Férová nadácia prostredníctvom grantového programu (ďalej aj ako „Program“) podporí jednotlivcov, subjekty a projekty, ktoré na Slovensku realizujú projekty, ktorých cieľom je pomôcť vzdelávaciemu systému tak, aby sa dokázal posunúť do roviny digitálneho vzdelávania. Chceme podporiť komplexné projekty, ktoré sa zameriavajú na celoslovenské, nie iba čiastočné riešenie problému.

V rámci Programu bude medzi úspešné Projekty rozdelená finančná podpora v sume približne 50.000 EUR (slovom päťdesiattisíc euro).

Vychádzajúc z podmienok a stanovených cieľov Programu a Férovej nadácie nebudú podporené:

 1. projekty, ktoré nie sú verejnoprospešného charakteru, prinášajú úžitok a/alebo finančný prospech (zisk) len ich realizátorom, alebo slúžia veľmi úzkej, uzavretej cieľovej skupine (napr. výhradne zamestnancom spoločnosti, rodine žiadateľa, a pod.),
 2. aktivity realizované mimo územia Slovenskej republiky,
 3. projekty propagujúce, resp. podporujúce aktivity niektorej z politických strán,
 4. projekty v rozpore s morálnym, mravným a korektným správaním, ideologicky zamerané alebo propagujúce extrémistické názory,
 5. projekty, ktoré nie sú v súlade s hodnotami a zásadami spoločnosti O2 SK (propagujú alkohol, fajčenie, hazard, neférový prístup, a pod.),
 6. projekty, ktoré nebudú v súlade s cieľmi tohto Programu.

3. Oprávnení žiadatelia

Program je určený pre:

 1. fyzické osobyspĺňajúce nasledujúce požiadavky:
  • spôsobilosť na právne úkony a plnoletosť (v prípade, ak osoba nie je spôsobilá na právne úkony a/alebo plnoletá, musí byť zastúpená zákonným zástupcom),
  • osoba predloží nadácii všetky doklady v zmysle požiadaviek nadácie (napr. výpis z registra trestov, referencie, zdokladovanie predchádzajúcej činnosti).
 2. právnické osobyspĺňajúce nasledujúce požiadavky:
  • verejnoprospešná organizácia, ktorá je registrovaná (zapísaná) v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, napríklad:
   1. Nadácia,
   2. Občianske združenie,
   3. Neinvestičný fond,
   4. Nezisková organizácia,
   5. Cirkev a/alebo náboženská spoločnosť,
   6. Škola (ZŠ, SŠ, Gymnázium, VŠ), školské a/alebo predškolské zariadenia,
   7. Záujmové združenie právnických osôb,
   8. Obec, Mesto alebo Kraj,
   9. Subjekty výskumu a vývoja,
   10. Iné verejnoprospešné organizácie,
  • má právnu subjektivitu,
  • predloží nadácií všetky doklady v zmysle požiadaviek nadácie.

Nevyhnutnou podmienkou je ich verejnoprospešné zameranie a aktivity podporujúce stratégiu a ciele Férovej nadácie a tohto grantového Programu.

Osoby, ktoré podporujú niektorú z politických strán alebo hlásajú ideológie obmedzujúce základné ľudské práva budú z Programu vylúčené.

Viac informácií nájdete tu.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.